پایان نامه رابطه بین دوره وصول مطالبات و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس

فرضیه‌ های تحقیق

در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:

فرضیه اول: بین دوره وصول مطالبات و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین دوره نگهداری موجودی کالا و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین دوره پرداخت بدهی جاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین چرخه نقدینگی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ششم: بین دوره وصول مطالبات و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه هفتم: بین دوره نگهداری موجودی کالا و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه هشتم: بین دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه نهم: بین چرخه عملیاتی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دهم: بین چرخه نقدینگی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱-۶ اهداف اساسی پژوهش

با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها و به خصوص در سازمان های با اندازه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق دو هدف اساسی مد نظر محقق می باشد که عبارتنداز:

  1. بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  2. بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود ناخالص عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۷ متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند؛

 

۱-۷-۱ متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دلاور، ۱۳۹۱). در این پژوهش به طور کلی ارزش شرکت و سود ناخالص عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیرهای وابسته به کار رفته است.

(۱-۱)

ارزش شرکت[۱]:برای محاسبه ارزش شرکت در این تحقیق از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. از این نسبت بیشتر به عنوان یک معیار ارزش استفاده می‌شود. نسبت مذبور از حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی‌ها بر بهای تمام شده جایگزینی آن‌ها بدست می‌آید. در اینجا از مدل ساده شده Q ( تامسون، ۲۰۰۳)[۲] استفاده شده که به شرح زیر قابل محاسبه می‌باشد.

: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

: ارزش دفتری بدهی‌ها

: ارزش دفتری دارایی‌ها

(۱-۲)

سود ناخالص عملیاتی(GP)[3]: دیگر متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق می باشد که از طریق رابطه زیر بدست می آید:

[۱]Firm Value

[۲]Thompson

[۳] Gross Operating Profit

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *