پایان نامه رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت

پایان نامه رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت

) مقایسه با دیگر تحقیقات

این نتایج مطابق با یافته های تحقیقاتی نظیر اوریون و باتوفو بودنار است. بطور تجربی، اوریون (۱۹۹۰) و بارتوف و بودنار (۱۹۹۴) دریافتند که بین تکانه های نرخ ارز و بازده های سهام برای شرکت های آمریکایی ارتباط معنادار همزمان وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق مطابق با یافته های تحقیق صالح آبادی و فرهانیان (۱۳۸۹) و بهرامی واصلانی(۱۳۸۶)می باشد. آنان در بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه ای بازار اوراق بهادار تهران نشان می دهد رابطه ایستای بازار ارز و سهام مثبت می باشد و همچنین یافته های آنان نشان می دهد که رشد نرخ ارز، افت عایدی سرمایه ای در بازار سهام را در پی دارد.

همچنین این یافته ها مخالف با پژوهش ستایش و همکارانش است، ستایش و همکاران (۱۳۹۰) با بررسی سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش بینی ریسک شرکت ها دریافتند که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هر چند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است. همچنین نتایج تحقیق مخالف با یافته های  تاجیک و نیکو(۱۳۷۶)، است. آنان دریافتند که نرخ واقعی بهره بر سطح پس انداز های مردم در بانک ها بی تاثیر است.

در ادامه خلاصه ای از نتایج تحقیق به همراه تفسیر هر فرضیه آورده شده است.

 

جدول ۵-۱  خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر آنها

شرحفرضیه نوع فرضیه نتیجه تفسیر
فرضیه اول و پنجم و نهم رابطه بین شاخص سهام و حجم سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت و سود آوری بررسی گردید. تائید شاخص سهام بر رفتار سرمایه گذاران در سوق دادن سپرده هایشان به سمت بانک ها موثر است.
فرضیه دوم و سوم و فرضیه ششم و هفتم رابطه بین نرخ های سود بانکی و سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفت. تائید با دستکاری نرخ بهره بانکی و نرخ سود سپرده بانکی کوتاه مدت و بلند مدت می توان سرمایه ها را جذب و یا دفع کرد.
فرضیه های چهارم و هشتم و دوازدهم رابطه بین نرخ ارز آزاد و سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همجنین سودآوری مور بررسی قرار می گیرد. عدم تائید نوسانات نرخ ارز افراد را نسبت به بازار ارز بی تفاوت کرده است، به طوری که تغیرات نرخ ارز بر سطح سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری ندارد. همچنین این نوسان نرخ ارز بر سودآوری بانکهای خصوصی تاثیر معناداری نداشته است.
فرضیه های دهم و یازدهم رابطه بین نرخ  سود بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سود آوری را مورد بررسی قرار می دهد. تائید تغییر در نرخ سود بانکی موجب تغییر در سود آوری بانک های خصوصی می گردد. بدین معنا که هر اندازه نرخ سود های کوتاه مدت و یا بلند مدت بیشتر شود، سودآوری این بانک ها که معیاری از صورت های مالی آنها است نیز افزایش می یابد.

 

۵-۷) بحث و نتیجه گیری

بازار ارز بعنوان مکان مبادله ارزهای مختلف سایر کشورها نقش اساسی را ایفا می نماید. عرضه و تقاضا در این بازار نیز به کسری یا مازاد تراز پرداخت های هرکشور در جهت ایفای تعهدات و همچنین انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد.بررسی و تببین اثرات نرخ ارز بر شاخصهای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت  اقدام پیشگیرانه و توضیحی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابتی محسوب می شود.

بطور کلی، انتظار می رود رابطه دوسویه بین نرخ سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین نرخ ارزآزاد و شاخص قیمت سهام با سطح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری شرکت ها برقرار باشد. از یک طرف، تغییرات نرخ بهره و ارز بر تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی اثرات مهمی خواهد داشت. تغییرات در نرخ بهره و ارز همچنین به دلیل تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده بر سودآوری بنگاه ها اثر گذاشته، چشم انداز را برای جریان نقدی آتی، تحت تأثیر قرار می دهد.

با توجه به اهمیت موضوع نرخ سپرده های بانکی و نرخ ارز و همچنین شاخص سهام و تاثیر آنها بر سطح حجم سپرده های بانکی در سطح بین المللی و بخصوص در بین کشور های درحال توسعه، نتایج این تحقیق می­تواند هم از جهت تئوریکی و هم از جهت کاربردی مفید واقع شود. از بعد نظری، در حالی که مطالعات قبلی، موضوعات مختلف نرخ بهره و ارز را بررسی نموده اند، به طور مقایسه­ای تحقیقات کمتری در ارتباط تاثیر متغیر های پیش گفته بر سطح سپرده های بانکی در کشورهای درحال توسعه انجام شده است. مطابق مطالعه انجام شده، این مطالعه تجربی نخستین مطالعه در ایران است که به بررسی تاثیر نرخ های بهره، ارز و شاخص سهام بر رفتار سهامداران در انتخاب سطوح کوتاه مدت و یا بلند مدت سپرده بانکی در بازار سرمایه ایران می­پردازد. این مطالعه از چند جهت می­تواند به تئوری و ادبیات تحقیق در بین کشور های درحال توسعه و همچنین کشور های آسیایی کمک کند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *