پایان نامه رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی

عنوان:

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

استاد راهنما :

دکتر حسین گنجی نیا

شهریور 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده:…………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………… 3

1-2)بیان مساله…………………………………………………………………………… 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:……………………………………………………… 6

1-4) اهداف تحقیق……………………………………………………………………….. 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………… 7

1-6) فرضیه ها…………………………………………………………………………….. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی……………………………………………………… 8

1-7-1)اثربخشی سازمانی:………………………………………………………… 8

1-7-2) آموزش مهارت:………………………………………………………………. 9

1-7-3) فرایند مدیریت دانش:…………………………………………………. 9

1-8) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی……………………………………………. 13

2-1-1)مفهوم اثربخشی…………………………………………………………….. 13

2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی…………………………………………….. 14

2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی…………………………………………… 15

2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی…………………………………….. 16

2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی……………………………… 17

2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی…………………. 19

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی20

2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی……………………………………….. 22

2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی…………………………. 23

2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی….. 24

2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی…………………………… 26

2-2- بخش دوم: مدیریت دانش……………………………………………………. 26

2-2-1) دانش ومدیریت دانش…………………………………………………… 26

2-2-2) مفهوم داده ، اطلاعات و دانش…………………………………. 27

2-2-3) سازمان های دانش بنیان…………………………………………… 29

2-2-4) ویژگی های عملی دانش………………………………………………. 32

2-2-5)تعاریف مختلف از مدیریت دانش…………………………………. 34

2-2-6) علل پیدایش پدیده مدیریت دانش:…………………………… 35

2-2-7) فرایند تبدیل دانش :………………………………………………. 36

2-2-8) فرآیندهای مدیریت دانش :……………………………………….. 38

2-2-9) اهداف مدیریت دانش :………………………………………………. 39

2-2-10) زیر ساختهای لازم جهت تحقق مدیریت دانش:………….. 40

2-3- بخش سوم: آموزش و توسعه……………………………………………….. 40

2-3-1) مقدمه………………………………………………………………………….. 40

2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی…………………………………………….. 41

2-3-3) نظریات یادگیری و آموزش…………………………………………. 45

2-3-4) سبکهای یادگیری………………………………………………………… 47

2-3-5) آموزش ضمن خدمت………………………………………………………… 49

2-3-6) الگوی جامع آموزش…………………………………………………….. 50

2-3-7) مزایای آموزش…………………………………………………………….. 51

2-3-8) کارکردهای آموزش………………………………………………………. 52

2-3-9) ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی……………………….. 53

2-3-10)دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی………………………………………………………………………………………………….. 55

2-4- بخش چهارم: پیشینه تحقیق……………………………………………… 56

2-4-1- تحقیقات داخلی:………………………………………………………… 56

2-4-2- تحقیقات خارجی:………………………………………………………… 56

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………. 60

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………. 60

3-3) جامعه و نمونه ی آماری…………………………………………………. 60

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………… 62

3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………. 62

3-5-1) روایی………………………………………………………………………….. 62

3-5-2) پایایی………………………………………………………………………… 63

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها………………………. 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………. 66

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 67

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق……………………………… 71

4-4) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………… 71

4-4-1) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق………………………………….. 72

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………. 80

4-6) بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………….. 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………. 85

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………. 85

5-3) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………… 88

5-4) بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:………………………………………………………………………………………… 88

5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق……………………………. 89

5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………… 91

5-7)محدودیت های تحقیق حاضر…………………………………………………. 91

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 92

ضمائم………………………………………………………………………………………… 100

فهرست جداول

جدول2-1) شاخص اثربخشی و کارآئی (سلطانی، 1382)…………….. 17

جدول 2-2)ویژگی های جوامع صنعتی و دانشی(رمضان وحسنوی،1390)            32

جدول 2-3)تعاریف مدیریت دانش(انصاری رنانی وقاسمی نامقی،1388)      35

جدول3-1) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیروابسته تحقیق در مرحله  پیش آزمون……………………………………………………………………… 61

جدول3-2)جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه………………………………….. 62

جدول3-3) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق………………. 63

جدول4-1) توصیف متغیر آموزش مهارت……………………………………… 67

جدول4-2) توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………… 68

جدول4-3) توصیف متغیر فرایند مدیریت دانش………………………… 69

جدول4-4) توصیف ابعاد فرایند مدیریت دانش………………………… 70

جدول4-5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق 71

جدول 4-6) علایم به کار رفته در مدل……………………………………. 71

جدول 4-7) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی ادراک شده……………………………………………………. 74

جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت…………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-9) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش…………………………………………………………………. 80

جدول4-10) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………. 80

جدول4-11) آزمون رگرسیون سلسله چند گانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………….. 81

جدول4-12) آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………. 82

جدول 5-1) جدول تفکیکی سوالات آموزش مهارت………………………… 85

جدول 5-2) جدول تفکیکی سوالات فرایند مدیریت دانش…………… 86

جدول5-3) جدول تفکیکی سوالات اثربخشی سازمانی………………….. 87

فهرست نمودارها

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر آموزش مهارت………………………….. 67

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر اثربخشی………………………………….. 68

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر فرایند مدیریت دانش…………….. 69

نمودار4-4) نمودار راداری ابعاد فرایند مدیریت دانش…….. 70

نمودار 4-5) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت استاندارد…………………………………………………………………………………… 72

نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………………………………………… 73

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت استاندارد                                                                                                                                                  75

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………………………………………………….. 76

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت استاندارد…………………………………………………………………………………… 78

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت اعداد معنی داری……………………………………………………………………….. 79

فهرست اشکال

شکل 1-1)مدل تحلیلی Abd Rahmanet al ,2013) )…………………………………… 7

شکل 2-1) چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی (رابینز، 1385: 73)………………………………………………………………………………….. 25

شکل 2-2) مدل روابط داده ، اطلاعات و دانش بویست(واعظی و مسلمی، 1388)…………………………………………………………………………………………… 28

شکل 2-3) مدل عمومی مدیریت دانش………………………………………….. 38

شکل2-4) تعیین نیازهای آموزشی کارکنان به وسیله ارزیابی عملکرد آنها (اسماعیل پور، 1391)……………………………………………………… 43

شکل2-5) چرخه یادگیری و سبک های یادگیری (Kolb, 1984)……….. 47

شکل2-6)مدل تحقیق ژنگ وهمکاران در سال 2010…………………….. 57

شکل2-7)مدل تحقیق تارنو و همکاران در سال 2007………………. 58

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده  و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت  بوده و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت غیر احتمالی در دسترس است که 103 شرکت به عنوان نمونه ، از جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش  همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه  استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *