پایان نامه حفظ مشتری

2-2-4-1. شناسایی مشتری

براساس پژوهش های گرورا، رانکاد و هاکنی[1] می توان مشتریان را براساس رضایتی که از شرکت و محصول کسب می کنند در چهار دسته قرار داد: دسته اول مشتریانی هستند که هم از محصول و هم از شرکت رضایت دارند و مشتریان وفادار سازمان نامیده می شوند، اما دسته دوم کسانی هستند که از محصول راضی هستند. اما از نحوه ارتباط خود با شرکت ناراضی هستند. این مشتریان از دیدگاه شرکت در معرض خطر هستند و هرلحظه امکان دارد جذب سازمان دیگری شوندکه رابطه خوبی با آنها برقرار کند.

سومین دسته، مشتریان خطرناک هستند، آنها نه از محصول رضایت دارند و نه از سازمان، پس هر لحظه امکان دارد با ارتباط مستقیم خود با دیگران وجهه سازمان را در نظر مردم خراب کنند و چهارمین دسته مشتریان امیدوار نامیده می شوند که با وجود نارضایتی از محصول از ارتباط خود با سازمان راضی ا ند و انتظار دارند تا با خرید بعدی رضایتشان جلب شود. هدف این است که مشتریان راضی از سازمان را تشخیص داده، برای تداوم ارتباط با آنها کوشید و علاوه براین مشتریان امیدوار و ناراضی را تشخیص داده و سعی کرد با بهبود محصول یا روابط شرکت با آنها برای سودآوری و تداوم ارتباط آنها با سازمان کوشید.

براساس تحقیقاتی که دو محقق به نامهای رایالز و ناکس[2] انجام دادند با 5٪ افزایش نگهداری مشتری در سازمان میتوان بین 35 تا 95 درصد ارزش مشتری فعلی در سازمان را افزایش داد و در جدولی که این دو نفر براساس تحقیقات خود ارائه داده اند نتایج بسیار جالبی درباره حفظ مشتریان بیمه ای دیده می شود. در این جدول آمده است که با 5٪ افزایش در حفظ مشتری، می توان در شرکت های بیمه به طورکلی 84٪ و در بیمه عمر به طوراختصاصی 90٪ ارزش مشتری فعلی را افزایش داد و این به مزیتی که فعالیت حفظ مشتری در سازمان می تواند داشته باشد، اشاره کاملا واضحی دارد.

با تحلیل های داده کاوی و تشخیص این چهار نوع مشتری می توان به سرمایه گذاری هزینه شرکت به شیوه ای مناسب جهت بخشید. برای مثال با بررسی داده کاوی مشخصات مشتریان، شرکت بیمه در مییابد که مشتریانی که تاکنون سه بار از شرکت، بیمه بدنه خرید کرده اند، اتومبیل با قیمت بیش از 20 میلیون تومان دارند وحداقل دو سال از این سه سال، بیمه متوالی بوده است پس در رده مشتریان وفادارسازمانند و تقریبا60٪ آنها برای بار چهارم برای تمدید مراجعه می کنند، شرکت می تواند طوری برنامه ریزی کند تا این درصد به حدود 80 درصد برسد و از این طریق سود قابل توجه ی از این افزایش 20 درصدی با تلاش کم، نصیب شرکت شود.زیرا مشتریان وفادار را می توان با کمترین تلاش در سازمان حفظ کرد. شاید یک برخورد مناسب با مشتری قدیمی یا هدیه ای کوچک هم راه با تمدید بیمه نامه همه آنچه باشد که مشتری را برای سال ها در شرکت نگه دارد.(قره نژاد، 92)

[1]– Rankad and Hockney

[2]– Rayalz and Knox

دانلود متن کامل: