پایان نامه تکنولوژیکی( نوآوری محصول و نوآوری در فرآیند)با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی

– مقدمه

تجزیه وتحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات،از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می­گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق اختصاص دارد؛بدین معنی که داده‌ها، پس از جمع‌آوری، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گذاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. برای این منظور ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می‌تواند در چگونگی­استفاده از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار SPSS 20 انجام شد. با تعیین الگو، آزمون فرضیه‌های تحقیق از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و همچنین کل مدل نیز از طریق این روش مورد آزمون قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزار LISREL 8.54  انجام می­گیرد.

 

 

۴-۲- توصیف متغیر های تحقیق:

در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:

۴-۲-۱- توصیف متغیر نوآوری سازمانی

مطابق جدول ۴-۱ میانگین امتیاز متغیر نوآوری سازمانی از نظر پاسخ دهندگان ۳۹۷۲/۴ و انحراف معیار ۳۴۴۲۰/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر نوآوری سازمانی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۳۳/۳ و بیشترین امتیاز معادل ۷۸/۴ می باشد.

 

جدول۴-۱) توصیف متغیر نوآوری سازمانی

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار
نوآوری سازمانی ۸۷ ۳٫۳۳ ۴٫۷۸ ۴٫۳۹۷۲ ۰٫۳۴۴۲۰

 

نمودار۴-۱) هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی

 

۴-۲-۲- توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک

مطابق جدول ۴-۲ میانگین امتیاز متغیر نوآوری تکنولوژیک از نظر پاسخ دهندگان ۷۷۰۸/۴ و انحراف معیار ۴۳۱۶۱/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین متوسط(مقدار ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر نوآوری تکنولوژیک از نظر پاسخ دهندگان معادل۹۰/۲ و بیشترین امتیاز معادل ۵/۰۰ می باشد.

جدول۴-۲) توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار
نوآوری تکنولوژیک ۸۷ ۳٫۸۱ ۵٫۸۸ ۴٫۷۷۰۸ ۰٫۴۳۱۶۱

 

نمودار۴-۲) هیستوگرام متغیر نوآوری تکنولوژیک

 

۴-۲-۳- توصیف متغیر عملکرد شرکت

مطابق جدول ۴-۳ میانگین امتیاز متغیر عملکرد شرکت از نظر پاسخ دهندگان ۶۶۰۹/۲ و انحراف معیار ۴۹۷۶۲/۰ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد شرکت از نظر پاسخ دهندگان معادل ۸۳/۱ و بیشترین امتیاز معادل ۳٫۶۷ می باشد.

 

جدول۴-۳) توصیف متغیر عملکرد شرکت

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار
عملکرد شرکت ۸۷ ۱٫۸۳ ۳٫۶۷ ۲٫۶۶۰۹ ۰٫۴۹۷۶۲

 

نمودار۴-۳) هیستوگرام متغیر عملکرد شرکت

 

۴-۳- علائم اختصاری در نمودارها و جداول

به دلیل محدودیتهای نگارشی در نرم افزار لیزرل، از علائم اختصاری به عنوان نشانگر متغیرهای تحقیق استفاده شده است. در جدول ۴-۴ کلیه علائم اختصاری به کار رفته در مدلهای اندازه گیری و مدل جامع تحقیق به همراه متغیر مربوزه نشان داده شده است.

 

 

جدول ۴-۴: فهرست علائم اختصاری تحلیل

OI PIC FIC OP TI
نوآوری سازمانی قابلیتهای نوآوری محصول قابلیتهای نوآوری فرایند عملکرد شرکت نوآوری تکنولوژیک

 

۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق

در این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف پرداخته می شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر می باشد:

متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد:  

متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد:  

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *