پایان نامه تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آبادغرب در سال تحصیلی93-92

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان:

تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آبادغرب در سال تحصیلی93-92

استاد راهنما:

دکتر مریم اسلام‌پناه

تابستان 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4. اهداف تحقیق.. 8

1-4-1. هدف کلی.. 8

1-4-2. اهداف جزئی.. 8

1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5-1. فرضیه‌های اصلی تحقیق.. 9

1-5-2. فرض‌های ویژه تحقیق.. 9

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 10

1-6-1. تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 11

1-7. متغیرهای پژوهش… 11

1-8. مدل مفهومی.. 12

فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق

2-1. پیش درآمد. 13

2-2. مبانی نظری.. 15

2-2-1. تعاریف و مفاهیم. 15

2-2-1-1. تعریف شبیه‌سازی.. 15

2-2-1-2. تعریف شبیه‌سازی‌های آموزشی.. 16

2-3. تاریخچه شبیه‌سازی وآموزش شبیه‌سازی شده 17

2-4. اهداف و مقاصد شبیه‌سازی.. 18

2-5. شبیه‌سازی در آموزش… 19

2-5-1. رده­بندی شبیه‌سازهای آموزشی.. 19

2-6. مراحل شبیه­سازی.. 21

2-7. موارد استفاده از شبیه­سازی.. 23

2-8. کاربرد شبیه‌سازی  در علوم مختلف… 23

2-9. استفاده از شبیه‌سازی‌ها در آموزش… 24

2-10. شبیه‌سازی آموزشی و تئوری یادگیری.. 25

2-10-1. دیدگاه ساختن گرایی.. 25

2-10-1-1. مبانی دیدگاه ساختن گرایی.. 26

2-10-1-2. نظریه یادگیری ساختن گرایی.. 26

2-10-1-3. اصول و مؤلفه‌های ساختن گرایی.. 27

2-10-2-4. طراحی آموزش بر اساس نظریه ساختن گرایی.. 28

2-10-2-4-1. شناخت موقعیتی 28

2-10-2-4-2. آموزش پیوندی.. 29

2-11. نقش معلم  و فراگیر در جریان شبیه‌سازی  از دیدگاه ساختن گرایی.. 29

2-11-1. نقش معلم. 29

2-11-2. عوامل کلیدی موفقیت در آموزش شبیه‌سازی شده 30

2-11-3. گام‌های اصلی عملی در شبیه‌سازی.. 30

2-11-4. ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه‌سازی شده 31

2-12. مزایا و معایب استفاده از شبیه‌سازی آموزشی.. 31

2-12-1. مزایا 31

2-12-2. معایب و محدودیت‌ها 32

2-13. پیشرفت درسی.. 33

2-14. عوامل موثر در پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموزان. 33

2-15. خلاقیت… 38

2-16. فرایند مراحل و درجات خلاقیت… 41

2-16-1. فرآیند خلاقیت… 41

2-16-2. مراحل خلاقیت… 41

2-16-3. درجات خلاقیت… 43

2-16-4. ابعاد خلاقیت… 43

2-17. دیدگاه‌های مکاتب مختلف درباره خلاقیت… 45

2-17-1. مکتب شناخت گرایی.. 46

2-17-2. مکتب روانکاوی و روانکاوی جدید (نئوفرویدیها) 47

2-17-3. مکتب عصب‌شناسی.. 47

2-17-4. انسان گرایان. 48

2-18. آموزش خلاقیت… 48

2-19. شیوه‌های آموزش و تمرین خلاقیت… 50

2-20. آموزش خلاقیت براساس کامپیوتر ( آموزش خلاقیت به کمک کامپیوتر) 52

2-21. جمع‌بندی.. 54

2-21-1. شبیه‌سازی.. 54

2-21-2. شبیه‌سازی آموزشی و پیشرفت درسی.. 56

2-21-3. شبیه‌سازی آموزشی و خلاقیت… 58

2-22. پیشینه تحقیق.. 61

2-22-1. پیشینه در داخل کشور. 61

2-22-2. پیشینه در خارج از کشور: 63

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 74

3-2. روش تحقیق.. 74

3-3. روش انجام تحقیق (روش اجرا) 77

3-4. جامعه آماری.. 78

3-5. روش نمونه‌گیری.. 78

3-6. ابزار پژوهش… 79

3-6-1. درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت… 79

3-7. ابزار جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-7-1 پرسشنامه خلاقیت… 80

3-7-2. آزمون علوم زیستی محقق ساخته. 81

3-8. روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. پیش درآمد. 85

4-2. نتایج تجربی.. 85

4-2-1. نرمالیتی.. 85

4-2-2. نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر. 86

4-2-2-1. فرضیه شماره 1 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 86

4-2-2-2: فرضیه شماره 2 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 90

4-2-2-3: فرضیه ویژه شماره 1 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره سیالی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 92

4-2-3-4: فرضیه ویژه شماره 2 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره ابتکار دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 94

4-2-2-5: فرضیه ویژه شماره 3 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره بسط دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 96

4-2-2-6 فرضیه ویژه شماره 4 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 99

فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمع­بندی

5-1. پیش درآمد. 103

5-2. یافته‌های پژوهش به ترتیب فرضیه‌های پژوهش… 105

5-3. جمع‌بندی کلی پژوهش… 109

5-4. محدودیت‌های پژوهش… 110

5-4-1. محدویت­های خارج از کنترل محقق.. 110

5-4-2. محدویت­های در کنترل محقق.. 111

5- 5. پیشنهادهای پژوهش… 112

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته‌های پژوهش… 112

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی برای دیگر پژوهشگران. 112

منابع و مأخذ. 114

الف: منابع فارسی.. 114

ب: منابع لاتین.. 117

پیوست­ها 121
فهرست جداول

جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های انجام شده 70

جدول شماره 3-1: طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل و بدون استفاده ازگزینش تصادفی.. 75

جدول 3-2: خلاصه­ی طرح پژوهش، در دیاگرام زیر را ارایه شده است… 76

جدول 3-3: شرح آزمون‌های تحقیق.. 78

جدول 3-4: توزیع جامعه آماری.. 78

جدول3-5 : حجم نمونه. 79

جدول 3-6: ارتباط ابزارهای سنجش با فرضیه‌ها 82

جدول4-2-1: : نتایج آزمون نرمالیتی بر روی متغیرهای تحقیق.. 86

جدول 4-2-2-1-1: آماره‌های توصیفی پیشرفت تحصیلی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 86

جدول4-2-2-1-2:نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر به روش گرین هاوزگیزر برای پیشرفت تحصیلی.. 87

جدول 4-2-2-1-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون و پس آزمون. 88

جدول 4-2-2-1-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون-پس آزمون هر دو گروه 89

جدول 4-2-2-2-1: آماره‌های توصیفی متغیر خلاقیت برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 90

جدول 4-2-2-2-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای خلاقیت… 90

جدول 4-2-2-2-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات خلاقیت پیش آزمون و پس آزمون. 91

جدول 4-2-2-2-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات خلاقیت پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 91

جدول 4-2-2-3-1: آماره‌های توصیفی متغیر سیالی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 92

جدول 4-2-2-3-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز-گیزر برای سیالی.. 92

جدول 4-2-2-3-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات سیالی پیش آزمون و پس آزمون. 93

جدول 4-2-2-3-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات سیالی پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 93

جدول 4-2-2-4-1: آماره‌های توصیفی متغیر ابتکار برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 94

جدول 4-2-2-4-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای ابتکار. 95

جدول 4-2-2-4-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات ابتکار پیش آزمون و پس آزمون. 95

جدول 4-2-2-4-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات ابتکار پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 96

جدول 4-2-2-5-1: آماره‌های توصیفی متغیر بسط برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 97

جدول 4-2-2-5-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای بسط.. 97

جدول 4-2-2-5-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات بسط پیش آزمون و پس آزمون. 97

جدول 4-2-2-5-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات بسط پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 98

جدول 4-2-2-6-1: آماره‌های توصیفی متغیر انعطاف برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 99

جدول 4-2-2-6-2:  نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای انعطاف… 99

جدول 4-2-2-6-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات انعطاف پیش آزمون و پس آزمون. 100

جدول 4-2-2-6-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات انعطاف پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 100
فهرست پیوست­ها

پیوست1. نتایج آزمون آنالیز واریانس به روش اندازه‌گیری مکرر (بر روی پیشرفت تحصیلی) 122

پیوست2. نتایج آزمون t گروه‌های وابسته. 125

پیوست3.  نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (بر روی پیشرفت تحصیلی) 127

پیوست4:پایایی آزمون محقق ساخته(پرسشنامه پیشرفت تحصیلی) 133

پیوست 5: میانگین نمرات دروس هدف… 134

پیوست6: سؤالات پیش آزمون و پس آزمون. 135

پیوست7: تست خلاقیت تورنس… 137

پیوست8: طرح درس سالانه- علوم زیستی و بهداشت. سال تحصیلی93- 92. 144

پیوست9:جدول دوبعدی هدف- محتوا درس علوم زیستی و بهداشت-فصل هفتم (سلامتی و بیماری) جهت تعیین روایی 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *