پایان نامه تمایلات سرمایه گذاران و واکنش بازار سهام به اخبار سود در بورس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

عنوان:

تمایلات سرمایه گذاران و واکنش بازار سهام به اخبار سود در بورس

استاد راهنما:

مریم حسن زاده

نیمسال تحصیلی:

بهمن 93

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فهرست جدول‌ها ‌ه

فهرست شکل‌‌ها ‌و

فصل 1-  کلیات تحقیق 3

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله ……………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- فرضیه تحقیق 6

1-5- روش انجام تحقیق 7

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 7

1-7- ساختار تحقیق 8

فصل 2-  مبانی نظری تحقیق و مروری بر پیشینه تحقیق 10

2-1- مقدمه 10

2-2- تئوری بازار کارا 11

2-3- تئوری تصمیم گیری 12

2-4- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری 14

2-5- دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار 16

2-5-1- بتا ……………………………………… 17

2-5-2- ساختار سرمایه …………………………….. 17

2-5-3- تداوم سود خالص 18

2-5-4- کیفیت سود 19

2-5-5- شباهت بین انتظارات سرمایه گذارن 19

2-5-6- توان آگاهی دهندگی قیمت 20

2-5-7- ساختار هیأت مدیره 20

2-5-8- تمایلات سرمایه گذاران 21

2-5-8-1- مالیه رفتاری 23

2-5-8-2- تاثیر تمایلات سرمایه گذاران بر قیمت سهام 27

2-5-8-3- تاثیر تمایلات سرمایه گذاران بر واکنش به  اخبار سود 29

2-6- اندازه گیری تمایلات سرمایه گذاران 30

2-6-1- نظر سنجی از سرمایه گذاران 31

2-6-2- احساسات سرمایه گذاران 32

2-6-3- معاملات سرمایه گذاران جزء 32

2-6-4- صندوق های سرمایه گذاری مشترک 32

2-6-5- حجم معاملات ……………………………….. 33

2-6-6- پاداش سود تقسیمی 33

2-6-7- کسر صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 34

2-6-8- بازده اولین روز عرضه های اولیه سهام 34

2-6-9- حجم عرضه های اولیه سهام 35

2-6-10- سهام منتشر شده شرکت به جمع سرمایه منتشر شده توسط شرکت 35

2-6-11- خرید و فروش سهام توسط افراد درون سازمانی 36

2-7- پیشینه تحقیقات 36

2-7-1- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 36

2-7-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور 38

فصل 3-  روش اجرای تحقیق 44

3-1- مقدمه 44

3-2- تدوین فرضیه های تحقیق 44

3-3- فرضیه های تحقیق 46

3-4- جامعه ‌و نمونه آماری 47

3-5- روش تحقیق 48

3-6- روش های آزمون فرضیه ها 48

الف) اندازه گیری تمایلات سرمایه گذاران 48

ب‌)           حجم معاملات 48

ج‌)           پاداش سود تقسیمی 49

د‌)           بازده اولین روز عرضه های اولیه سهام 49

ه‌)           حجم عرضه های اولیه سهام 50

و‌)           سهام منتشر شده شرکت به جمع سرمایه منتشر شده توسط شرکت 50

3-6-1- آزمون فرضیه های یک تا شش 51

3-6-2- آزمون فرضیه هفت و هشت 54

3-7- نحوه جمع آوری داده ها 57

3-8- خلاصه فصل 57

فصل 4-  تجزیه و تحلیل داده ها 59

4-1- مقدمه 59

4-2- تمایلات سرمایه گذاران 59

4-3- آمار توصیفی 64

4-4- ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق 66

4-5- آزمون فرضیه 68

4-5-1- آزمون فرضیه های اول تا ششم 68

4-5-2- آزمون فرضیه های هفتم 70

4-6- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 73

4-7- خلاصه فصل 74

فصل 5-  نتیجه گیری و پیشنهادات 77

5-1- مقدمه 77

5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق 77

5-3- تحلیل تطبیقی نتایج تحقیق 80

5-4- نتیجه گیری 81

5-5- محدودیت تحقیق 81

5-6- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 82

5-7- خلاصه فصل 82

 

فهرست جدول‌ها

جدول ‏2‑1: خلاصه تحقیقات داخل وخارج کشور در ارتباط با موضوع تحقیق 39

جدول ‏3‑1: معرفی متغیرهای تحقیق 55

جدول ‏4‑1: ماتریس همبستگی شاخص های تمایلات 61

جدول ‏4‑2: نتایج آزمون بارتلت 62

جدول ‏4‑3: درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل های مختلف 62

جدول ‏4‑4: ضرایب محاسبه شده مولفه های اول و دوم برای شاخص های تمایلات 63

جدول ‏4‑5: آمار توصیفی تمایلات سرمایه گذاران و شاخص های اندازه گیری تمایلات 64

جدول ‏4‑6: آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه 65

جدول ‏4‑7: ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق 66

جدول ‏4‑8: آزمون مدل (1) 68

جدول ‏4‑9: آزمون مدل شماره (2) 71

جدول ‏4‑10: آزمون مدل شماره (3) 72

جدول ‏4‑11: خلاصه نتایج تحقیق 74

جدول ‏5‑1: خلاصه نتایج تحقیق 79

 

فهرست شکل‌‌ها

شکل 4-1: 63

 

چکیده

این مطالعه تاثیر ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و اخبار سود حسابداری را بررسی می نماید. تمایلات سرمایه گذاران یعنی  باور سرمایه گذاران از جریان های نقدی مورد انتظار و یا نرخ بهره است، که با اصول تجزیه و تحلیل بنیادی متضاد است و به دو دسته تمایلات خوش بینانه و بد بینانه تقسیم می شود.با استفاده از شاخص اندازه گیری تمایلات ارائه شده توسط بیکر و ورگلر (2006)، در بازه زمانی 1380 الی 1392 با استفاده از 1013 داده سال-شرکت دریافتیم، هنگامی که سرمایه گذاران در موقعیت تمایلات خوش بینانه هستند و سود خالص حاوی اخبار خوبی است،سرمایه گذاران احتمالا جریان های نقدی مورد انتظار را بر حسب اطلاعات موجود در سود خالص بیش از حد ارزیابی می نمایند؛ که نتیجه این عمل قیمت گذاری بیش از اندازه سهام می باشد، از سوی دیگر هنگامی که سرمایه گذاران در وضعیت تمایلات بدبینانه قرار دارند و سود خالص حاوی اخبار خوبی است، سرمایه گذاران احتمالا جریان های نقدی مورد انتظار را برحسب اطلاعات موجود در سود خالص کمتر از واقع اندازه گیری می نمایند؛ که سبب کاهش قیمت نسبت به ارزش ذاتی آن می شود. علاوه براین هنگامی که سود خالص حاوی  اخبار بدی باشد، همدستی منفی بین تمایلات سرمایه گذاران و واکنش به اخبار سود حسابداری وجود دارد.

کلید واژه:تمایلات سرمایه گذاران، بازار کارا، محتوای اطلاعاتی، مالیه رفتاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *