پایان نامه تفاوت بین اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان عادی و بی سرپرست

۳ ۳ ۲ ۲ تکانشگر                                                                                                       

تکانشگری به صورت ناتوانی در بروز پاسخ های نامناسب مثل پاسخ سزیع ، پاسخدهی عجولانه ، گرایشی زیاد به به پاداش های فوری ، عمل کردن بدون تامل ، بی فکری  و رفتار بی پروا نشان داده می شود ( سگ ولدن و همکار ، ۱۹۹۸ ).

سولانتو ، ابیکوف ، سونوگا – بارکه ، اسچاچر ، لوگان و همکاران ( ۲۰۰۱ ) پاسخ تکانشگری را به عنوان ” عمل فردی که بدون دوراندیشی ، برنامه ریزی یا کنترل کافی صورت می گیرد و بنابراین نادرست و ناسازگارانه است .”تعریف می کنند . در حالی که توافق کمی درباره ی ویژگی های     مشخص این سازه ی رفتاری در بین صاحب نظران وجود دارد ، (DSM-IV-IR) معیارهای خاصی از تکانشگری را برای (ADHD) ارائه کرده است.( سادوک و سادوک ، ۲۰۰۷ ).

۳-۲ تعریف پرخاشگری

ارائه ی تعریف دقیق از پرخاشگری دشوار است . تاکنون بیش از ۲۰۰ تعریف مختلف از پرخاشگری ارائه شده است (دیبل [۱]، ۲۰۰۸ ). در زبان معمولی این معمولی این اصطلاح با مفاهیم مختلف به کار رفته است . مفاهیمی که در عین حال ساختارهای خصومت ، خشم و پرخاشگری را در بر دارد . علی رغم تفاوت های آنها این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر به کار می روند و رابطه بین آنها به طور ناکافی توصیف می شود . منظور از خشم به عنوان یک حالت هیجانی که دامنه گسترده ای از احساس آزردگی و رنج خفیف تا خشمی جنون آمیز را در بر میگیرد .خصومت به عنوان یک نگرش و ارزیابی منفی نسبت به دیگران و پرخاشگری به عنوان رفتار آشکار ، درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران می باشد(ساچلمن و استرومبرگ[۲] ، ۲۰۰۷ به نقل از چیدا و استپتو ، ۲۰۰۹ ).با محدود شدن تعریف پرخاشگری ، رفتارهایی که به صورت تصادفی رخ می دهند و به دلیل سهل انگاری یا عدم صلاحیت فرد به صدمه یا جرح غیر عمد منجر می شوند ، پرخاشگری نام نمی گیرند.

[۱] Dibble

[۲] Sachelman & Esteromberg

 

 متن کامل پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *