فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول: با افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه هموار سازی سود با بازده سهام قویتر می شود.

فرضیه دوم:پایداری سود در شرکت هایی که در گذشته بیشتر اقدام به هموار سازی سودکرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر است.

۱- ۶ روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت در حوزه تحقیقات توصیفی- علت و معلولی است زیرا محقق آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند.روش تحقیق استنادی و کتابخانه ای میباشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ره رآورد نوین و همچنین از اطلاعات آرشیوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviwes و  Spssتجزیه و تحلیل می شود.

۱-۷ جامعه و نمونه آماری تحقیق:

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اووراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.

شرایط انتخاب نمونه به شرح زیر بوده است:

۱ قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند

۲پایان دوره مالی انها منتهی به پایان اسفند ماه باشد

۳ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های تحقیق در دسترس باشد

۴ طی دوره تحقیق تغییر دوره مالی نداده باشند.

۵ شرکت هایی که معاملات سهام انها حداقل سه ماه در یک سال مالی توقف داشته باشند از نمونه خارج می شوند.

۶ شرکت های سرمایه گذاری ، هلدینگ، بانک ها ، بیمه ها، صندوق بازنشستگی و خدماتی از نمونه خارج می شوند.

 

۱-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی برخی از اندازه گیری ها در مورد نمونه را ئه می دهد و با آمار استنباطی می توان درباره کل جامعه اماری یر اساس نتایجی که از نمونه بدست آمده است، قضاوت نمود این تحقیق برای آزمون فرصیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt استیودنت ورگرسیون چندگانه استفاده نمود.

۱- ۹ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

۱-۹-۱هموارسازی سود

هموارسازی سود اقداماتی ارادی و آگاهانه توسط مدیران برای کاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهای حسابداری مشخص میباشد.(فدنبرگ و تیرول، ۱۹۹۵). در این تحقیق هموار سازی سود با استفاده از همبستگی منفی بین اقلام تعهدی اختیاری و تغیرات سود پیش بینی شده شرکت ها اندازه گیری می شود

۱-۹-۲عدم اطمینان محیطی:

عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان میباشد.عدم اطمینان محیطی در این تحقیق توسط تغییرات فروش اندازه گیری می شود.

 

۱-۹-۳- کیفیت  سود

کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه­های متفاوتی است. به همین دلیل، تعاریف مختلف و معیارهای اندازه­گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده­ که برخی از مهم­ترین آنها عبارتند از :

(روساین۲ ,۱۹۹۹) سودی را با کیفیت­تر می­داند که پایدارتر باشد. از دید (ریچاردسون و همکاران۳,۲۰۰۱)  کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایدات در دوره­ی آینده است. تعریف (بنیش و وارگاس۴ ,۲۰۰۲) از کیفیت سود احتمال پایداری عایدات جاری در آینده است. (پنمن و ژانگ۵ ,۲۰۰۳) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آینده تعریف می­کنند.

(اسکیپرووینسنت،۲۰۰۳) کیفیت سود را مرتبط با سود مورد نظر هیکس می­دانند، یعنی ازدید آنان کیفیت سود حدی از صداقت است که عایدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هیکس را نشان دهد. طبق نظر ایشان کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد تعریف می شود و در آن سودی با کیفیت است که به وجه نقد نزدیک تر بوده و دارای قابلیت استمرار و پیش بینی باشد.

 

۱-۱۱ساختار تحقیق

در فصل اول درباره هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی، اهداف و دلایل اهمیت آن مطرح شد و ضمن ارائه فرضیه های تحقیق واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در تحقیق تعریف گردید. در فصل دوم ادبیات حسابدرای و مالی در زمینه تحقیق ارائه شده است و تاریخچه مختصری از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که با موضوع تحقیق در ارتباط بوده ارائه شده است. در فصل سوم راجع به روش تحقیق و مدلهای مورد استفاده در بررسی فرضیات تحقیق اراده شده و اهم زوشهای گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و محاسبات انجام شده بیان شده است. در فصل چهارم خلاصه ای از نتایج و اطلاعات بدست آمده از روشها و مدلهای مورد استفاده ارائه شده است. برای آزمود فرضیه های تحقیق از نرم افزار Eviwes Eviwes و  Spss استفاده شده است. در فصل پنجم نیز تحلیلی از نتایج به دست آمده و همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد