پایان نامه تعیین رابطه بین یکپارچگی اجتماعی و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

مقدمه

در این فصل ابتدا به ساختار و روش تحقیق اشاره می شود. سپس به معرفی جامعه آماری و موضوع پرداخته و شیوه انتخاب نمونه های تحقیق بیان می گردد. همچنین به تعریف متغیرها و روش گردآوری اطلاعات، ابزار اندازه گیری و نحوه امتیاز گذاری و انتخاب نوع روش آماری مناسب پرداخته شده است.

۳-۲ طرح وروش تحقیق

بطور کلی هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس می باشد.بنابراین با توجه به چنین اهدافی تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی به لحاظ عملیات آماری از نوع همبستگی و از نظر جمع آوری اطلاعات میدانی است. لذا جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های معتبر و استانداردی که دارای روایی و پایایی بسیار بالایی هستند استفاده گردیده است.

۳-۳ جامعه آماری و نمونه تحقیق

تعداد کل جامعه ۸۱ نفر می باشد. که بعلت محدودیت نفرات تعداد نمونه با جامعه آماری تحقیق برابر است به عبارت دیگر کلیه افراد جامعه بعنوان نمونه تحقیق محسوب گردیده است.

۳-۴ متغیرهای تحقیق

  1. متغیر پیش بین در این تحقیق عبارتست از : کیفیت زندگی کاری
  2. متغیر ملاک در این تحقیق عبارتست از : انگیزش شغلی

۳-۵ ابزار اندازه گیری

با توجه به اهداف تحقیق بهترین راه حل گردآوری اطلاعات در خصوص کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس، استفاده از پرسش نامه های استانداردمی باشد. که برای تحقق اهداف پژوهش استفاده از دو پرسشنامه مجزا و مستقل در زمینه هایی که بشرح ذیل آورده می شود استفاده گردیده است.

۱٫پرسشنامه کیفیت زندگی کاری : این پرسشنامه بر اساس مولفه های والتون ساخته شده و توسط پژوهشگران بسیاری استفاده شده است. این پرسشنامه شامل موارد: پرداخت منصفانه و کافی(سوالهای ۱تا۵)، محیط کار ایمن و بهداشتی (سوالهای۶تا۸)، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم (سوالهای۹تا۱۱)، قانون گرایی در سازمان (۱۲تا۱۷)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (سوالهای۱۸تا۲۰) ، فضای کلی زندگی (سوالهای۲۱تا۲۵)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی(سوالهای۲۶تا۲۹) و توسعه قابلیت های انسانی(سوالهای۳۰تا۳۲) می باشد.

این پرسشنامه توسط والتون (۱۹۷۳) تهیه شده، براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد که خیلی کم امتیاز ۱ و خیلی زیاد امتیاز ۵ است.

۲٫پرسشنامه انگیزش: این پرسشنامه ویژگیها و ابعاد انگیزش را با توجه به تئوری مک کللند می سنجد که توسط آراستیرز و دی براون استین تدوین گردیده که شامل ۱۵ سوال می باشد.

۳-۶ نحوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه

پس از کسب مجوز از مسوولان ذیربط و هماهنگی های انجام شده با مدیریت دانشگاه پیام نور بندرعباس محقق شخصاً در دانشگاه پیام نور بندرعباس حاضر گردیده و پس از توضیحات کلی در خصوص انجام این تحقیق به کارکنان نسبت به توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها اقدام نموده است.

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه ها

روایی: به منظور تامین روایی این تحقیق به نحوی که بتوان نتایج حاصل ازوسیله اندازه گیری را به کل جامعه تعمیم داد، از پرسشنامه های استانداردی که مورد تایید اساتید مدیریت و صاحب نظران علم مدیریت آموزشی می باشد، تحت نظر استاد راهنما استفاده گردیده است.

پایایی: یکی از شاخص های اساسی پژوهش رفتاری است که ابزارهای اندازه گیری پایا و قابل اعتماد، یعنی فارغ از اشتباهات اندازه گیری باشد. منظور از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. برای محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی بکار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرای دوباره (روش باز آزمایی)، روش شکلهای موازی (همتا)، روش ثبات درونی، تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. مشهورترین ضریب پایایی از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ مشهور است و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.(۸۰)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *