پایان نامه تعیین رابطه بین قابلیتهای انسانی وانگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

مقدمه

یکی از پایه های اساسی هر مطالعه، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده می باشد که به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی مطرح است. در این فصل محقق برای پاسخگویی به مسئله طرح شده و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه ها از روش های آماری مناسب استفاده کرده است. این روش ها برای توصیف و تحلیل استنباطی اطلاعات به دست آمده نیز به کار گرفته شده اند. در این تحقیق از آزمون رگرسیون ساده به روش همزمان برای تعیین نرمال بودن داده ها که پیش فرضی جهت استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی چندگانه می باشد، استفاده شد و نرمال بودن داده ها مورد تایید قرار گرفت. بحث اصلی این فصل شامل توصیف یافته های تحقیق و استنباط آن یافته ها می باشد. با ترسیم نمودارها، آزمون فرضیه ها، روابط احتمالی بین متغیرهای پیش بین و ملاک روشن می شود ضمن اینکه در نهایت بر اساس نتایج این تجزیه و تحلیل ها، فرضیه های تحقیق قبول یا رد می گردد.

۴-۲توصیف یافته های تحقیق

یافته های تحقیق در دو بخش مشخصات و ویژگیهای فردی و همچنین یافته های مربوط به متغییرهای پیش بین وملاک تحقیق در بین کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس مورد مطالعه، توصیف می گردد.

۴-۳ متغییر های مربوط به مشخصات فردی

متغییر های مربوط به مشخصات فردی عبارت است از جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت استخدام،  و سابقه کار می باشند، که با توجه با توجه به یافته های تحقیق، توصیف هر یک از متغییرهای مربوط به تحقیقات فردی در نمودارهای ذیل ارائه شده است.

 

 

 

۴-۳-۱ جنسیت

جدول۴-۱:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۲۴ ۶/۲۹
زن ۵۷ ۴/۷۰
جمع ۸۱ ۱۰۰

 

نمودار۴-۱:نمودار توصیف داده ها بر حسب جنسیت

 

جدول و نمودار فوق نشان می دهد که ۲۴نفر(۶/۲۹درصد)مرد و۵۷نفر(۴/۷۰درصد) زن می باشند.

 

 

 

 

۴-۳-۲ توصیف داده ها بر حسب سن

جدول۴-۲:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب سن

سن فراوانی درصد
کمتر از۳۰سال ۸ ۹/۹
بین۳۰تا۴۰سال ۴۹ ۵/۶۰
بین۴۰تا۵۰سال ۲۰ ۷/۲۴
بالاتر از۵۰سال ۴ ۹/۴
جمع ۸۱ ۱۰۰

 

 

نمودار۴-۲:نمودار توصیف داده ها بر حسب سن

 

جدول و نمودار فوق نشان می دهد که ۸ نفر(۹/۹درصد) کمتر از ۳۰سال،۴۹ نفر (۵/۶۰درصد) بین ۳۰ تا ۴۰ سال،۲۰نفر (۷/۲۴درصد) بین۴۰ تا ۵۰ سال و ۴ نفر (۹/۴درصد) بالاتر از۵۰ سال می باشند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *