پایان نامه تعیین رابطه بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

۱-۹ طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها

پژوهش حاضر بر مبنای نتیجه یا دستاورد از نوع کاربردی است زیرا هدف از پژوهش حاضر توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص بوده و به قصد کاربرد نتایج یافته های آن برای حل مشکلات خاص درون سازمانی انجام می شود. لذا پژوهش حاضر بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) و از میان انواع تحقیق های توصیفی، از نوع همبستگی به حساب می آید.

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هائی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فراگرد تصمیم گیری باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه ی تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۸۸: ۱۸۴).

در واقع پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده به شناسائی و تعیین رابطه بین سازه های اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی بپردازد و وجود یا عدم وجود یک رابطه ی مثبت و معنی دار میان این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد.

جامعه ی آماری پژوهش حاضر را، کلیه ی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شهرستان شاهرود تشکیل می دهند که تعداد آن ها در فاصله ی زمانی انجام پژوهش ۲۷۵ نفر بدست آمده است. برای محاسبه ی حجم نمونه ی آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. بر این اساس حجم نمونه ی آماری ۱۶۰ نفر بدست می آید. به منظور انتخاب نمونه ی آماری از جامعه ی آماری مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو روش استفاده شده است:

  • روش کتابخانه ای: از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ی ادبیات و پیشینه ی تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه ی کتاب ها، مقالات، نشریات، پایان نامه ها و تحقیقات دیگر پژوهشگران و همچنین جستجو در اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.
  • روش میدانی: یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۴۱). در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری نظرات گروه نمونه استفاده شده است. پرسش نامه ی پژوهش حاضر دارای دو بخش می باشد:
  • بخش اول: نامه ی پژوهشگر و معرفی پژوهشِ در حال انجام به مخاطبان.
  • بخش دوم: سؤالات (گویه های) پرسشنامه، این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد:

۱) سؤالات عمومی: این بخش، مشخصات دموگرافیک گروه نمونه (اطلاعاتی نظیر سن، جنسیت، میزان تحصیلات، و وضعیت استخدامی و سابقه ی کار) را در بر می گرفت.

۲) سؤالات اختصاصی: در این بخش، پژوهشگر از سه پرسشنامه ی استاندارد:

  • پرسشنامه ی اعتماد سازمانی گری رودر (۲۰۰۳) با ۳۴ سؤال،
  • پرسشنامه ی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) با ۱۹ سؤال؛
  • و پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (۱۹۸۰) با ۲۶ سؤال استفاده نمود.

جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی شامل (نمودارها، جداول فراوانى، میانگین، انحراف معیار) و از تکنیک های آمار استنباطى شامل آزمونهای پارامتریک، آزمون T یک نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه)، آزمونT  دو نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین دو جامعه) و آزمون T چند نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA))،آزمون توکی، همبستگی و رگرسیون چندگانه (به شیوه ی گام به گام) استفاده شده است. همچنین در تحلیل داده های آماری از بسته ی نرم افزاری SPSS نسخه ی ۱۹ استفاده گردید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *