پایان نامه تعیین رابطه بهره¬وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حنان عموزاد

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3  اهداف تحقیق.. 10

1-4 سؤالات تحقیق.. 10

1-5  فرضیه‏های تحقیق.. 10

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها واژه‏ها 11

1-7 روش تحقیق.. 12

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-9 ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 بهره­وری   15

2-2-1 بهره­وری و تعاریف آن. 15

2-2-2 اهمیت بهره­وری.. 18

2-2-3 سطوح بهره­وری.. 19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­وری.. 22

2-2-5 روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری.. 23

2-2-6 شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید. 26

2-2-7 مدل بهره­وری.. 27

2-2-8 تفاوت بهره­وری با تولید. 27

2-3 تقسیم سود. 28

2-3-1 سیاستهای تقسیم سود. 28

2-3-1-1 سیاست تقسیم سود منظم. 30

2-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 37

2-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده 38

2-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود. 40

2-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. 42

2-3-4 روش­های تقسیم سود. 42

2-3-4-1 تقسیم سود نقدی.. 42

2-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. 42

2-3-5 محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 45

2-4 پیشینه تحقیق.. 45

2-4-1 پژوهش­های داخلی.. 45

2-4-2 پژوهش­های خارجی.. 51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 62

3-4-2 روش نمونه­گیری و دلیل انتخاب… 62

3-5 روش گردآوری داده­ها 62

3-6 ابزار گردآوری داده­ها 63

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

3-7-1 مدل تحقیق.. 64

3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 65

3-7-1-2 تعریف متغیرها 65

3-7-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 65

3-7-1-4 دسته­بندی متغیرها 66

3-7-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-7-1-6 اندازه­گیری رابطه. 67

3-7-2 نرم­افزارها 67

فصل چهارم:بیان یافته­ها

4-1  مقدمه  69

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 70

4-3 توصیف یافته‌ها 71

4-4 تحلیل یافته­ها 72

4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون. 72

4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 82

4-4-2-1 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

4-4-2-2 رابطه بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

4-4-2-3 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 102

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  116

5-2 خلاصه پژوهش…. 116

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 118

5-4 نتیجه­گیری کلی.. 121

5-5  پیشنهادها 122

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 122

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 124

5-6 محدودیت­های پژوهش…. 124

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری.. 127

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128

منابع و مأخذ:

منابع فارسی 135

منابع لاتین.. 138

منابع اینترنتی.. 139

 

جدول(2-1):تعاریف بهره­وری.. 16

جدول(2-2):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور. 55

جدول (1-3 ):روش کلی تحقیق.. 60

جدول (2-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 61

جدول (3-3):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها 63

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 70

جدول (2-4): اندازه شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 71

جدول(3-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 74

جدول(4-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 74

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 77

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 78

جدول (7-4) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 78

جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 80

جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 81

جدول (10- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

جدول (11- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 83

جدول (12- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 86

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 89

جدول (14- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 96

جدول (17- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 99

جدول (18- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 101

جدول (19- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود. 103

جدول (20- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 105

جدول (21- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 108

جدول (22- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 111

جدول (23-4):خلاصه یافته­های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 114

جدول(1-5): نتیجه‌گیری کلی فرضیات… 122

 

نمودار(1-2): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم….33

نمودار(2-2): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام. 34

نمودار (2-3) :سیاست تقسیم سود متغیر. 44

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود. 75

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود. 75

نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری با تقسیم سود. 76

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *