پایان نامه تعیین بعد نگرشی ارتباط مثبت و معنا داری با چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب

۱ مقدمه:

در این فصل سعی می‌شود روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری اطلاعات و نیز روش تجزیه و تحلیل فرضیات مورد توجه قرار گیرد. روش بکار رفته در این پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی است که به تبیین رابطه بین متغیرهای تحقیق در میان جامعه آماری می‌پردازد. به طور کلی هر تحقیقی در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسأله‌ای مطرح می‌شود. مشکل و مسأله‌ای که سؤالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می‌کند و موجب پیدایش فرضیاتی می‌شود. پژوهشگر با جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سؤالات پژوهشی، تأیید و یا رد فرضیات مطرح شده می‌پردازد. لذا جمع‌آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرآیند علمی‌است که نظریه‌ها در قالب آمار و ارقام علمی‌تجلی می‌یابند، ثمره آن به صورت کمی‌جلوه‌گر شده و مدل تحقیق قابل سنجش و محاسبه می‌شود.

در این فصل، به روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش اشاره می‌شود و سپس روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ابزار مربوطه، جامعه ونمونه آماری و نیز روش‌های آزمون فرضیات و فرمول‌های آماری مربوطه مشخص می‌گردند.

 

۳-۲ روش تحقیق:

تحقیق با موضوع جمع آوری منظم(سیستماتیک) اطلاعات سرو کار دارد. هدف از تحقیق این است که در مسیر یافتن حقیقت به افراد کمک نماید. با وجود این که هیچ گاه نمی‌توان به حقیقت نهایی رسید اما تحقیق کمک خواهد کرد که ابعاد موضوع شناسایی  و شاید از این طریق به راه حل هایی برای افزایش بهره وری نیروی کار دست یافت. از نظر روش شناسی پژوهش، روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر جمع‌آوری روش از نوع پیمایشی می‌باشد .

 

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام می‌باشد.حجم کل جامعه آماری برابر است با ۴۲۰ نفر (۴۲۰=N).

روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود که در آن پرسشنامه هایی به صورت تصادفی میان کارکنان توزیع خواهد شد. تعیین حجم نمونه که معرف جامعه واقعی باشد، همواره یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. در این پژوهش جهت انتخاب تعداد نمونه معرف از جدول کرجسی و مورگان استفاده خواهد شد. با توجه به تعداد ۴۲۰ کارمند (جامعه آماری)، تعداد ۲۰۱ نفر انتخاب شده است.

 

۳-۴ روش گردآوری اطلاعات:

در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها از روش میدانی استفاده شده است. در تدوین چهارچوب نظری طرح تحیقق از روش بررسی کتابخانه‌ای به صورت استفاده از متون و کتابها استفاده شده است، سپس بررسی میدانی از طریق پرسشنامه انجام گرفته است.

 

۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. هنگامی‌که پژوهشگر دقیقاً می‌داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه‌گیری نماید پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می‌رود (ظهوری، ۱۳۸۸).

 

 

در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده خواهد شد:

الف) از پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (۱۳۸۸) جهت سنجش توسعه منابع انسانی استفاده خواهد شد. ابزار مذکور شامل ۳۵سوال و ۷ مولفه می‌باشد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۷/ برآورد شد.

ب) پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹) استفاده شده است. ابزار مذکور شامل ۱۵سوال می‌باشد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۱/ برآورد شد.طیف تمامی‌این پرسشنامه‌ها ۵ گزینه ای لیکرت می‌باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *