پایان نامه تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آب گیلان

چارچوب نظری

در این مدل ترویج  سرمایه اجتماعی به عنوان  یک طرح توسعه سازمانی متغیر مستقل می باشد و تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات به عنوان نگرش کارکنان متغیرهای میانجی  این مدل می باشند و عملکرد شغلی  و  رفتار  شهروندی سازمانی جزء رفتار کارکنان بیان شده است . الینجر[۱] و همکارانش (۲۰۱۳) در  پیاده سازی   این  مدل  از  دو  تئوری  استفاده  نموده اند  : ۱- سرمایه اجتماعی آدلر و کوان [۲]  (۲۰۰۲) و ناهاپیت و گوشال[۳] (۱۹۹۹) و ۲- اقدام معقول  [۴] فیش بین و آجزن [۵] (۱۹۷۵). تئوری سرمایه اجتماعی بیش بینی کننده این است که ، با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی می توان مستقیماً بر رفتار کارکنان تأثیر گذاشت در واقع هدف این است که رفتارهای مدیریتی با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی سازگار شود  و تئوری اقدام معقول  بیان کننده این است که نگرش ها به عنوان نیت رفتاری می توانند  پیش بینی کننده رفتار و تسریع کننده  روند آن باشند. در واقع مدل زیر سرمایه اجتماعی را به عنوان کاتالیزوری برای شکل گیری نگرش کارکنان پیشنهاد می دهد و طبق تئوری سرمایه اجتماعی ،  پیش بینی می کند که سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی می تواند موثر باشد و طبق تئوری اقدام معقول  پیش بینی می کند که  تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات می تواند موجبات رفتارهای عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی شود و در نهایت مطابق با ادبیات پادساکوف ، آهیرنه و مکنزی[۶] (۱۹۹۷) پیش بینی می کند عملکرد شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی می تواند  تأثیر بگذارد

شکل ۱-۱ )مدل مفهومی تحقیق Ellinger  et.al , 2013 , p 1126) )

۱-۶ فرضیه ها

۱- سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۲- سرمایه اجتماعی برتعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۳-الف- سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۳-ب- سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۴-ب- تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دا

دارد.

۵-الف- تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۵-ب- تعهد به کیفیت  خدمات بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۶- عملکرد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۳ Ellinger

۴ Adler & Kwon

۵ Nahapiet & Ghoshal

۶ The Theory of  Reasoned Action

۷ Fishbein & Ajzen

۸ Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *