پایان نامه تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

دانشگاه مازندران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………….5

1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ……………………………………………………………….5

1-1-1- مفهوم سبب ………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب ………………………………………………………………………………………..5

1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه ………………………………………………………………………….6

1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق………………………………………………………………………..8

1-1-2- مفاهیم مشابه سبب……………………………………………………………………………………….10

1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط …………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2- مقایسه سبب و علت ……………………………………………………………………………………12

1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ……………………………………………………………………………..13

1-2-1- عناصر تسبیب ……………………………………………………………………………………………….13

1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی …………………………………………………………………………………14

1-2-1-2- ورود ضرر به غیر …………………………………………………………………………………………..18

1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیان­بار به مسبب …………………………………………………………………….21

1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب ……………………………………………………………………………………..22

1-2-2-1- مفهوم تقصیر ………………………………………………………………………………………………22

1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت ……………………………………………………………………………24

1-3- اجتماع در تسبیب ………………………………………………………………………………………………25

1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………………………………25

1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر ……………………………………………………………….29

1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر ………………………………………………………………………………..30

1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ………………………………………………..33

1-3-2- اجتماع چند سبب …………………………………………………………………………………………..33

1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ………………………………………………………………………………………39

1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد …………………………………………………………………………………42

1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی ……………………………………………………………………………42

1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ………………………………………………………..47

1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان ………………………………………………….52

1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ……………………………………………………..53

فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی ………………………………………………………………….57

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………57

2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت­ در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………57

2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی……………………………………………………..61

2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی…………………………………………………..63

2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی……………………………………………………………………………….64

2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری………………………………………………………..69

2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری……………………………………………………75

2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری………………………………………….78

2-2- ماهیت سبب…………………………………………………………………………………………………….79

2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ……………………………………………………………………….80

2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی………………………………………………………………83

2-2-1-2- شبه جرم…………………………………………………………………………………………………..85

2-2-2- رابطه میان سبب و جرم……………………………………………………………………………………..86

2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)………………………………………………………..93

2-2-2-2- عمد احتمالی……………………………………………………………………………………………….97

2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)………………………………………………………….99

2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون……………………………………………………………………………….99

2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم……………………………………………………………………………102

2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران………………………………………….106

2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال…………………………………………………………..111

فصل سوم: نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….111

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………………..111

چکیده:

یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می­باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می­آورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونه­ای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوری­که اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمی­داد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثه­ای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف می­باشد. مسئولیت اسباب در هریک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوری­های مختلف در صدد پیدا کردن قاعده­ای عادلانه بوده­اند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوری­های یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیم­بندی­ها ، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت­ها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی می­دانند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *