دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A

رشته: مدیریت بازرگانی- مالی

موضوع:

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محسن محمدنوربخش لنگرودی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. روش نمونه گیری در این تحقیق سیستماتیک است. در این تحقیق داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرها با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل و فرضیات نیز مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده این است که از بین متغیرهای مستقل، اهرم مالی و Q توبین رابطه معنا داری با قیمت سهام دارند با توجه به نتایج آزمون مشاهده می شود که تمامی فرضیه های فرعی نیز تایید می شوند

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 مساله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….3

1-4 هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..3

1-5 سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………..4

1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………4

1-7 روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

1-8 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………6

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..10

2-2 مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………10

2-2-1 تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام………………………………………………………………………………10

2-2-2 مکاتب قیمت گذاری سهام……………………………………………………………………………………….12

2-2-3 معیارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………..12

2-2-3-1 سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………..13

2-2-3-1-2 نسبت اهرم مالی…………………………………………………………………………………………….13

2-2-3-1-3 نسبت کیو توبین…………………………………………………………………………………………….13

2-2-3-2 متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………18

2-3-1 پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………20

2-3-2 پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………..24

فصل سوم: روش انجام تحقیق

3-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….28

3-3 طرح مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………………28

3-4 تدوین فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….28

3-5 روش آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………29

3-6 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….29

3-7 روش جمع آوری منابع و اطلاعات…………………………………………………………………………………30

3-8 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….31

3-9 مدل لحلیلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..32

3-10 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….33

3-11 آزمون تحلیل واریانس یک طرفه………………………………………………………………………………….35

3-13-1 مزایای استفاده از داده های تلفیقی………………………………………………………………………………35

3-14-1 مدل داده های تلفیقی ایستا………………………………………………………………………………………36

3-15 مدل داده های تلفیقی پویا………………………………………………………………………………………….39

3-16 تکنیک های تخمین سیستم معاملات……………………………………………………………………………….39

3-16-1 روش حداقل مربعات معمولی………………………………………………………………………………….40

3-16-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته……………………………………………………………………………….40

3-16-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته………………………………………………………………………………….40

3-17 مسائل مورد توجه در تخمین مدل………………………………………………………………………………..41

3-17-1 نرمال بودن……………………………………………………………………………………………………41

3-17-2 ناهمسانی واریانس ……………………………………………………………………………………………42

3-17-3 خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………42

3-17-4 هم خطی……………………………………………………………………………………………………….42

3-17-5 آزمون مانایی…………………………………………………………………………………………………..43

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….45

4-1-1 آمار توصیفی داده های تحقیق……………………………………………………………………………………  45

آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………………………..46

4-1-2 انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا…………………………………………………………………………48

4-1-2-1 آزمون چاو………………………………………………………………………………………………..48

4-1-2-2 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..50

4-1-3 آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده………………………………………………………………51

4-4 ازمون مانایی……………………………………………………………………………………………………55

4-2-1 آمار توصیفی داده های تحقیق…………………………………………………………………………………56

4-2-3 آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………..57

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….64

نتایج امار استنباطی……………………………………………………………………………………………………64

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….65

پیشنهاد بر مبنای نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………..65

پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..66

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………66

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………..68

ضمائم و پیوست ها……………………………………………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.