پایان نامه هامقالات

پایان نامه تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

عنوان:

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

 گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت

 استاد راهنما:

 دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………….. 2

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………… 7

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8

1-5 چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………. 9

1-6 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 10

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش………………………………………………………………… 10

1-7-1 تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………… 11

1-8 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-2 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-3  قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………. 13

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2 توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1 سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی…………………………………………………….. 15

2-2-2 سیر تکاملی سبک مدیریت………………………………………………………………………. 17

2-2-3 مراحل توانمندسازی……………………………………………………………………………….. 18

2-2-4 سطوح توانمندسازی…………………………………………………………………………………. 19

2-2-5 اصول توانمندسازی…………………………………………………………………………………. 21

2-2-6 مدل های توانمندسازی…………………………………………………………………………… 22

2-2-7 مدل های اقتضایی……………………………………………………………………………………. 24

2-2-8 مدل توماس وولتهوس……………………………………………………………………………….. 26

2-2-9 پارادایم‌های توانمندسازی………………………………………………………………….. 28

2-2-10 رویکردهای توانمندسازی…………………………………………………………………….. 29

2-2-10-1 رویکرد مکانیکی………………………………………………………………………………… 29

2-2-10-2 رویکرد ارگانیکی……………………………………………………………………………… 30

2-2-11 ابعاد توانمندسازی……………………………………………………………………………… 30

2-2-12 برنامه‌های توانمندسازی…………………………………………………………………….. 31

2-2-13 ویژگی های نظام موفق پیشنهادها…………………………………………………… 32

2-2-14 سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان…………………………………… 33

2-2-15 راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنان………………………….. 37

2-2-16 عوامل سازمانی ـ سیستمی مؤثر بر توانمندسازی……………………… 40

2-2-17 نشانه‌های محیط‌های غیرتوانمند(کانونی،2013)…………………………… 44

2-2-18 ویژگی‌های سازمان توانمند………………………………………………………………… 45

2-3 جوتیمی……………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-3-1 انواع تیم…………………………………………………………………………………………………. 51

2-3-2 گروه های کاری و تیم های کاری………………………………………………………. 52

2-3-4 تفاوت تیم با گروه……………………………………………………………………………….. 52

2-3-5 اندازه تیم………………………………………………………………………………………………. 53

2-3-6  نقش های تیم………………………………………………………………………………………….. 55

2-3-7 عوامل حیاتی موفقیت تیم……………………………………………………………………. 56

2-3-8 ویژگی های تیم………………………………………………………………………………………… 57

2-3-9 پنج دشمن کار تیمی……………………………………………………………………………….. 60

2-3-10 موانع کار تیمی……………………………………………………………………………………. 61

2-3-11 ابعاد تیم……………………………………………………………………………………………….. 61

2-4 اشتراک دانش……………………………………………………………………………………………………. 62

2-4-1 انواع دانش………………………………………………………………………………………………. 64

2-4-2 خصوصیات دانش………………………………………………………………………………………….. 65

2-4-3 فنون فراهم آوردن دانش………………………………………………………………………. 66

2-4-4 تعریف اشتراک دانش……………………………………………………………………………….. 70

2-4-5 عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش………………………………………………….. 72

2-4-6 عوامل سازمانی مؤثر برای شرکت در فعالیت های اشتراک دانش 73

2-4-7 موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش……………………………………….. 74

2-4-7-1 موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش……. 74

2-4-7-2 موانع مربوط به سازمان در فرایند اشتراک دانش…………………. 78

2-4-7-3 موانع مربوط به فناوری در فرایند اشتراک دانش…………………. 82

2-5 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 86

2-5-1 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… 86

2-5-2 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………… 90

فصل سوم : اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………… 91

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-2 روش و قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. 93

3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………….. 94

3-4  ابزارهای گردآوری دادهها……………………………………………………………………….. 94

3-5  ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)……………………………………… 95

3-6  فنون تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………….. 95

فصل چهارم : یافته های تحقیق………………………………………………………………………… 96

فصل چهارم : یافته های تحقیق………………………………………………………………………… 96

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-2  یافتههای توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………. 98

4-2-1 جنسیت………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-2- 2  سابقه خدمت………………………………………………………………………………………….. 99

4-2- 3  تحصیلات…………………………………………………………………………………………………. 100

4-2- 4  سن………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2- 5  وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………… 102

4-2- 6  وضعیت استخدامی……………………………………………………………………………….. 103

4-3  یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 104

4-3-1 بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-3-2  بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

4-3-3 بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………….. 106

4-3-4 بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………….. 107

4-3-5 بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

4-3-6 بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-3-7 بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………. 111

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 112

5-2 خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 112

5-3 بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 113

5-3-1 بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی  آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد………………………………. 113

5-3-2 بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد…………………………………… 114

5-3-3 بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد….. 115

5-3-4 بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد…………………. 117

5-3-5 بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………… 118

5-3-6 بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت تفاوت معناداری وجود دارد…………………………………… 119

5-3-7 بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت تفاوت معناداری وجود دارد………………………………………………… 119

5-4 محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………….. 119

5-5 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 120

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………… 120

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………… 120

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………… 121

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………….. 127

فهرست جداول

جدول 2-1 سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………… 16

جدول2-2 مشخصات ساختار هرمی و دایره‌ای……………………………………………………… 20

جدول 2-3 ابعاد توانمندسازی(پیتر و همکاران، 2012: 380)…………………… 30

جدول شماره 2-4  مقایسه سبک آمرانه و مشارکتی……………………………………… 40

جدول2-5 ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول 2-6   مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی……………………………….. 48

جدول شماره 3-1 ترکیب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه………. 94

جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت……………….. 98

جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه……………….. 99

جدول شماره 4-3  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب تحصیلات…………. 100

جدول شماره 4-4  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سن………………….. 101

جدول شماره 4-5  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت تأهل… 102

جدول شماره 4-6  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی……….. 103

جدول4-7 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

جدول4-8  تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………… 104

جدول4-9  ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

جدول4-10 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش 105

جدول4-11 تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  جو تیمی و رفتار تسهیم دانش     105

جدول4-12 ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش 106

جدول4-13 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

جدول4-14 تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

جدول4-15 ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

جدول4-16 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

جدول4-17 تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

جدول4-18 ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

جدول4-19 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش. 108

جدول4-20 تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش 109

جدول4-21 ضرایب مدل های رگرسیون بین نگرش و رفتار تسهیم دانش…… 109

جدول4-22 تحلیل واریانس بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان 109

جدول4-23 آزمون تی مستقل بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان. 110

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 (مدل تحلیلی پژوهش بر گرفته از پژوهش لیانگ و همکاران ،2010)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

نمودار 2-1 : سه نوع ازتیم……………………………………………………………………………… 52

نمودار شماره 4-1  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب جنسیت……………… 98

نمودار شماره 4-2  توزیع درصدی جامعه آماری بر  حسب سابقه خدمت… 99

نمودار شماره 4-3  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب تحصیلات…………. 100

نمودار شماره 4-4  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب سن………………….. 101

نمودار شماره 4-5  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت تاهل… 102

نمودار شماره 4-6  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی……….. 103

فهرست شکل

شکل2-1 مدل اسپریتزر منبع: (اسپریتزر،1995)………………………… 2

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آمـوزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت است. بنابـراین از لحاظ هـدف کـاربـردی بـوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت می­باشد که با توجه به آمار دریافتی، 87  نفر می­باشند که با توجه به محدود و در دسترس بودن افراد بین تمام آنها پرسشنامه توزیع شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد لیانگ و ایکسیو، برادلی (2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد و نمودار) و روش‌های آمار استنباطی شامل ، همبستگی، تحلیل واریانس استفاده شد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد مدل پیشنهادی معنی دار می­باشد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر نگرش به اشتراک دانش، تاثیر متغیر  جو تیمی بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر جو تیمی بر نگرش به اشتراک دانش معنی دار است. همچنین نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان می­باشد که با توجه به میانگین، زنان رفتار تسهیم دانش بیشتری دارند ولی بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی :

جو تیمی، توانمندسازی رهبری، رفتار تسهیم دانش، نگرش

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نوشته های مشابه

بستن