دانلود پایان نامه

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- اهداف کلی

هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد.

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

۱-تعیین میزان تاثیرمشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان  باوی.

۲-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر هویت فردی  دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان  باوی.

۳-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی.

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-مشاوره تحصیلی باعث بالا بردن انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی  می‌گردد.

۲-  مشاوره تحصیلی باعث شناخت هویت فردی  دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌شود.

۳-  مشاوره تحصیلی  باعث ارتقاء سلامت  بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد.

۱-۶- تعاریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی‌مشاوره تحصیلی[۱]:

مشاوره تحصیلی نوعی رابطه یاورانه فردی  ،گروهی  است که به دانش آموزان در شناخت توانایی‌ها ، استعدادها و شیوه یادگیری ، برنامه ریزی، انتخاب رشته تحصیلی و حل مشکلات آموزشی و انظباطی کمک می‌کند، تا بدین ترتیب آنان بتوانند تواناییهای خود را شکوفا سازند، و از امکانات موجود استفاده بهینه نمایند، مشکلات تحصیلی خود را حل کنند و با محیط آموزشی سازگار شوند (احمدی،۱۳۸۰).

تعریف عملیاتی مشاوره تحصیلی:

در این پژوهش منظور از آموزش مشاوره تحصیلی بکار بردن اصول و قواعد این مشاوره در طول ۱۰جلسه آموزش گروهی  ۹۰ دقیقه ای می‌باشد که به روی گروه آزمایش اجرا شد.

تعریف مفهومی‌انگیزش تحصیلی[۲]:

روان شناسان انگیزش را چیزی می‌دانند که به آدمی‌انرژی می‌دهدوفعالیت اورا هدایت می‌کند.به رفتار نیرو می‌بخشد و به آن جهت می‌دهد.به عبارت دیگر،انگیزش ،حالت درونی ارگانیزم است که موجب هدایت رفتاربه سوی هدف می‌شود.(خیاطی نسرین۱۳۹۰)

[۱].Academic counseling

[۲].Motivation to study

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه