پایان نامه تاثیرات سود هر سهم، کیو توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

– فرضیه­های تحقیق

فرضیه یک حدس بخردانه است که بر اساس آن پزوهشگر راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند و به خصوص رابطه بین متغیرهای موجود را پیش بینی می کند.(خلعتبری،۱۳۸۷)

به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردیده است:

فرضیه ۱ : بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه ۲ : بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه۳ :. بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه ۴ : تفاوت معناداری بین سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت کیو توبین  در صنایع مختلف وجود دارد.

فرضیه فرعی ۴-۱- تفاوت معنا داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف وجود دارد.

فرضیه فرعی ۴-۲- تفاوت معنا داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف وجود دارد.

فرضیه فرعی ۴-۳- تفاوت معنا داری بین نسبت کیو توبین در صنایع مختلف وجود دارد.

 

۱-۷- روش اجرای تحقیق

۱-۷-۱- روش تحقیق و گردآوری داده­ها

گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت مالی قرار دارد و به بررسی ارتباط سود هر سهم، اهرم مالی، Q توبین با قیمت سهام شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

قلمرو زمانی: داده های این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ را شامل می شود.

قلمرو مکانی: بازار سرمایه کشور –  مشخصا بورس اوراق بهادار تهران – است.

داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:

   الف) منابع کتابخانه ای

    ب) سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس

    ج) نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی

 

۱-۷-۲- جامعه آماری و نمونه تحقیق

تحقیق حاضر در حوزه مدیریت مالی قرار دارد که جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است.

تعداد نمونه محاسبه شده برای فرضیات اول الی سوم تحقیق ۹۳ شرکت برای هر سال مالی می باشد. همچنین با توجه به وجود شرط چهارم برای فرضیه اصلی چهارم سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ به عنوان نمونه مورد نظر تلقی می گردد.

 

۱-۷-۳- روش تجزیه وتحلیل داده­ها

در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و فرضیات مطرح شده، از روش های زیر به منظور بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است:

 

  1. روش استفاده شده برای آزمون سه فرضیه اول:

در تحقیق حاضر به منظور آزمون سه فرضیه اول از مدل رگرسیون چندگانه به شرح زیر استفاده شده است:

  • lnMVPSit = a0 + a1EPSit + a2BVPSit + a3DPSit+ εit
  • lnMVPSit = a0 + a1LEVit + a2BVPSit +a3DPSitit  
  • lnMVPSit = a0 + a1Tobins Qit + a2BVPSit +a3DPSitit                            

 

 

  1. روش استفاده شده برای آزمون فرضیه اصلی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن:

به منظور آزمون فرضیه فرعی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن طبق شروط نمونه حاضر سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ انتخاب گردید و سپس به بررسی وجود تفاوت معنی دار بین اهرم مالی، سود هر سهم و نسبت Q توبین این سه صنعت پرداخته شد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *