پایان نامه برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

گرایش : قدرت

عنوان : جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪرت ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهاي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، اﯾﺠﺎد اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر اراﯾﻪ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در دو ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺎ اراﯾﻪ روﯾﮑﺮدي ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ از راه دور ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﯿﻖﺗﺮي از ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اراﯾﻪ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﺑﺮدي ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﺟﺎﻣﻊ در روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎري ﺑﺮاي ﺣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺟﻬﺖ ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

 

 

 

 

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮة ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﻮاره ﻧﮑﺘﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آراﯾﺶ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻻزم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ادوات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮاي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ و ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد. ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻫﺪف، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﻋﻤﺎل اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖﺗﺮي را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اراﯾﻪ دﻫﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ اول از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ و ﻧﮑﺎت ﻧﺎدﯾﺪه در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎياﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي، ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در دو ﻓﻀﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ درروﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﺣﻮاﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-اﻟﻒ- ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﻮﺳﺖ-ب-روشﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ -ج- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻓﺸﺮده و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺲﻫﺎيﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎيﻣﻮﺟﻮد در ارزﯾﺎﺑﯽﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-د- ﻧﯿﺰ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *