پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سالهای ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی ( M D )

بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سالهای   ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدکاظم مسلمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید علی تحویلدار

مرداد١٣۹۲

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

معرفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….١۰

اهداف تحقیق…………………………………………………………………….……………………………………..١١

هدف اصلی طرح………………………………………………………….……………………………………………١١

هدف فرعی طرح…………………………………………………….…………………………………………………١١

داﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﭘﮋوﻫﺶ……………………………………….………………………………………………. ١٢

چهارچوب پنداشتی……………………………………………………….………………………………………….. ١٣

مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………….. ٢۶

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ٢٩

نتایج………………………………………………………………………………………………………………………٣٢

بحث و نتیجه گیری……………………………………….……………………………………………………………۴۷

منابع………………………………………………………………………………………………………………………۵١

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………۵۳

فهرست جداول

جدول شماره ١ـ١ – روش های درمانی در کانسر مثانه…………………………………………………………………………١٨

جدول شماره ۲ـ١-استفاده از شیمی درمانی داخل مثانه ای یا ایمونوتراپی……………………………………………….٢١

جدول شماره ٣ـ١– ایمونوتراپی و یا شیمی درمانی داخل مثانه………………………………………………………………٢۴

جدول شماره١ـ٣. جدول متغیرها……………………………………………………………………………………………………….۳٠

جدول شماره ١ـ۴ـ میانگین، انحراف معیار، بیشترین، کمترین سن………………………………………………………….۳۳

جدول شماره ۲ـ۴- توزیع فراوانی جمعیت بر اساس سن……………………………………………………………………..۳۳

جدول شماره ٣ـ۴- توزیع جنسی جمعیت…………………………………………………………………………………………..۳۵

جدول شماره۴ـ۴ـ فراوانی عود در گروه های سنی براساس جنسیت            ……………………………………………………..۳۶

جدول شماره۵ـ۴- توزیع فراوانی علایم………………………………………………………………………………………………۳٨

جدول شماره ۶ـ۴- توزیع فراوانی گروه های اصلی توموری………………………………………………………………….۳۹

جدول شماره ٧ـ۴- فراوانی نوع درمان صورت گرفته……………………………………………………………………………۴٠

جدول شماره٨ـ۴- فراوانی عود………………………………………………………………………………………………………….۴١

جدول شماره ٩ـ۴- توزیع فراوانی عود بعد از درمان با BCG………………………………………………………………..۴٢

جدول شماره ١٠ـ۴- فراوانی عود  بعد از کموتراپی به دنبال BCG…………………………………………………………۴٣

جدول شماره ١١ـ۴- فراوانی مصرف

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *