پایان نامه بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 

رشته: حسابداری

موضوع:

بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

سال تحصیلی

1391-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………..……………………………….…..………. 1
1. فصل اوّل: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه……………………………………………….……………………………….…….. 3
1-2 ساختار پژوهش………..………………………………….………………………………… 3
1-3 بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش….……………………………….……………………. 3
1-4 اهمّیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………..….….…..……… 4
1-5 اهداف پژوهش…………………………..…………………………….……………………… 5
1-6 پرسش‏های پژوهشگر در این پژوهش…………………………..…..………………..…………………. 5
1-7 فرضیه‏های پژوهش………….……………………………….……………………………..… 5
1-8 روش‏شناسی پژوهش……….……………….………………………………………..……… 5
1-9 روش گردآوری اطلاعات………………….……………….……….………………………… 6
1-10 متغیرهای عملیاتی پژوهش……………………………….………………..……………….… 6
1-11 قلمرو پژوهش………….………………..…………………………..…………….….…… 7
1-11-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………..…….… 7
1-11-2 قلمرو زمانی………………………….………………….……………………..….….…….. 7
1-11-3 قلمرو مکانی……….………………………………..…………..………………………..… 7
1-12 کاربران پژوهش………….……………….………………..………………………….…… 7
1-13 تعاریف واژگان کلیدی…………………………….………………………………………….…… 7
1-13-1 محافظه‏کاری حسابداری …….…………..….…………………………………………..… 7
1-13-2 ارزش شرکت…….……………….…..….…………………….…………………….… 7
1-13-3 احتیاط ……………………………………………………..………………………..….. 7
1-13-4 اندازه شرکت ………………..……………………………..……………….…..……… 7
فصل دوّم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه……….……………………………………….……………………………………… 9
2-2 مبانی نظری پژوهش9 ………………………………………………………………………………………………….
2-2-1 تعاریف محافظه‏کاری از نظر صاحب‏نظران ………..……………..…..….………..….…….…. 9
2-2-2 دیدگاه‏های موجود درمورد محافظه‏کاری …..…..………………………..……………………… 11
2-2-3 انواع محافظه‌کاری..….………………………………………………………………….. 12 2-2-3-1 محافظه‌کاری غیرمشروط…..……………………………….…………………………… 12
2-2-3-2 محافظه‌کاری مشروط………………………………………….…………………….. 12
2-2-4 بررسی تفاسیر محافظه‏کاری…………….……………..……..……….……………….….…… 13
عنوان صفحه
2-2-4-1 تفسیر قراردادی……………………………………………………………………………….…… 13
2-2-4-1-1 تفسیر قراردادی برای محافظه‏کاری…………….………..………………………..…. 14
2-4-2-2تفسیر دعاوی قضایی و حقوقی ..…..………..…… ..…………………………………..………15
2-23-4- تفسیر مالیاتی ………..…………………………….……………………..……………… 15
2-24-3- تفسیر سیاسی ………..…… …………………………………………………….………..……… 16
2-2-4-5 تفسیر قانون‏گذاری…………..……………………………………………………… 17
2-25- توجیه کاربرد محافظه‌کاری در گزارشگری مالی ……..…………. ………………………………….…… 17
2-2-5-1 بُعد قراردادی …………….……………………………………………………………………….… 17
2-2-5-2 بُعد قضایی…………………………….………………………………………………………… 18
2-2-5-3 بُعد سیاسی ………..…………….……….…..….….….………………………..……… 18
2-2-5-4 بُعد مالیاتی …………………….…….…..…….…….…………………………….. 18
2-2-6 تأثیرات کاربرد محافظه‌کاری بر فرآیند اندازه‌گیری و گزارش‌گری مالی…..….….…………….…… 18
2-2-6-1 تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری…….………….…………….…………………. 18
2-2-6-2 تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی……..….……….…………….………………… 19
2-2-6-2-1 حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏کارانه……..……….…………….………… . 19
2-2-6-3 روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها……………….………….…………………………….. 20
2-2-6-4 تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت……. …….…….…………………..…………… 21
2-2-6-5 تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی…………………..….………. 21
2-2-6-5-1 اندازه شرکت……..………….…………………….…..………….……………… 21
2-2-7 مخالفت با محافظه‌کاری……..…………….………………………..…………….………… 22
2-2-8 پیامدهای محافظه‏کاری………………….…… ……….…..….…..……………………… 23
2-2-9 تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری……………….…………………….…………..…… 23
2-2-10انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری…………………………………………..…….. 24
2-2-11 فرضیه‏های تحقیقات اثباتی……..…………………………………………..………….. 25
2-2-11-1 فرضیه پاداش مدیریت(یا فرضیه طرح پاداش) ……..…………………..…..………….…… 25
2-2-11-2 فرضیه بدهی(فرضیه بدهی به سرمایه) …..…………………….………….……………….. 26
2-2-11-3 فرضیه هزینه‏های سیاسی……….…………………………….…….……………….. 26
2-2-12 ارقام حسابداری محافظه‏کارانه به‏عنوان اطلاعاتی جهت استفاده‏کنندگان……….…………..……… 27
23- پیشینه پژوهش…………….….…………….…… .………………………………… 27
2-3-1 پژوهش‏های خارجی …………………………………………………………………… 27
2-3-2 پژوهش‏های داخلی……..……………….…………………………………………….. 30

عنوان صفحه
3. فصل سوّم: روش‏شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………….………………………………………….…… 34
3-2 جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………..…………………….… 34
3-3 تعداد شرکت‏های موجود در جامعه آماری……….………………………………………….. 35
3-4 لیست اسا‏می شرکت‏های آزمون شده ….….……..………………………………..………… 36
3-5 روش‏شناسی پژوهش……….……….……………..…………….…………………..… 37
3-6 بررسی روایی پژوهش………..………………………………………..………………… 38
3-7 بررسی پایایی پژوهش…………….……………………………………………………… 39
3-8 روش گردآوری اطلاعات..……….………..……………………………….…..………… 39
3-9 متغیرهای پژوهش …….…..…..…..……………………..……………………………… 40
3-9-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………..……………………………………. 40
3-9-2 متغیرهای مستقل و وابسته ……..…..………………………………………………….. 40
3-9-3 نحوه محاسبه متغیر های پژوهش………….…..……….………………………………. 41
3-10 فرضیه‏های پژوهش..………..………………………………..…………………………….. 41
3-11 روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات …………….…………………………..………………. 42
3-12 روش آماری پژوهش …………………….……………………………………………… 42
3-12-1 رگرسیون و همبستگی……………….…..…………………… …….…….……… 42
3-12-2 معادله رگرسیون……………………..…………………………………………….. 43
3-12-3 همبستگی……………………..………………………………………………….. 43
3-12-4 ضریب تعیین…………..……………………………………..…………………… 44
3-12-5 ضریب همبستگی (r) ……………………………………..………………………… 44
3-13 آزمون کولموگروف– اسمیرنوف…….……………..………..……….…..……………….. 44
4. فصل چهارم: واکاوی داده‏های پژوهش
4-1مقدمه………….……………………………………………………………….….… 47
4-2 کاربرد روش‏های آماری…………………………………………………………………. 48
4-2-1 آزمون کولموگراف و اسمیرنوف………………….…………………………………. 48
4-2-2 آمار توصیفی داده‏های پژوهش………………….……………………………………… 49
4-2-3 آزمون فرضیات..…..…..……….…….……………………………………..…………. 49
4-2-3-1آزمون فرضیه اوّل…….…….…………………………………….………….……… 49
4-2-3-2 آزمون فرضیه دوّم……….………………..……….……………………………… 50
5. فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
صفحه
5-1 مقدمه………………………………….……..….…………..…………………… 54
عنوان
5-2 مرور کلی بر نحوه انجام پژوهش…………………….……..………………………………. 54
5-3 نتیجه‏گیری و جمع‏بندی ….…..…….…………………………………….…………….. 54
5-4 مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‏های خارجی…………….……………………………….. 55
5-5 محدودیت‏های پژوهش..……… ..….………………………………………………….. 55
5-6 پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی …………………………………………………….…….. 56
منابع فارسی…….……………………………………………………………………. 58
منابع غیرفارسی …………………….………………………………………………… 59
پیوست‏ها و نمودارها.….…………….………….……………………………………… 62
چکیده انگلیسی….…………………………………………………………………… 67
فهرست جداول
3-1 جدول محدودیت‏های ناظر جهت انتخاب نمونه آماری.….…..………………………………… 35
3-2 جدول نام‏های شرکت‏های عضو جامعه آماری .…………..…………………………………. 36
3-3 انواع متغیرهای پژوهش بر اساس رابطه……………………………….…………………………… 44
4-1 جدول نتایج آزمون کولموگراف و اسمیرنوف…………………………….………………….. 48
4-2 جدول آمار توصیفی داده‏های پژوهش .……….………….………………………………. 49
4-3 جدول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل…………..…………………………………………. 50
4-4 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم……………………………………….…………….. 51
4-5 جدول نتایج فرضیات در یک نگاه …….….……………………………………………… 52
فهرست نمودارها
4-1 نمودار پراکنش فرضیه اوّل………………………..……..………………………………. 50
4-2 نمودار پراکنش فرضیه دوّم…….………………….……………………………………… 51
پیوست‏ها
الف -1 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل………………….………………………………… 63
الف-2 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم………….………………………….……………….. 65
ب-1 نمودار پراکنش فرضیه اوّل……..…….. ….………………………………………….. 66
ب-2 نمودار پراکنش فرضیه دوّم…………..….……………………..………………………. 67
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شیمیائی می‏باشد.
همچنین در این پژوهش، جامعه‏آماری شامل کلیه شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که تعداد 52 شرکت بعد از اعمال محدودیت‏ها به‏عنوان نمونه‏آماری این پژوهش انتخاب گردیدند. در این راستا دو فرضیه طراحی گردید. به‏منظور آزمون این فرضیه‏ها اطلاعات شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی، طی دوره زمانی 1383-1387 جمع‏آوری گردید. همچنین اطلاعات هر ساله شرکت‏ها با استفاده از رایانه در صفحه گسترده Excel پردازش و از طریق نرم‏افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون خطی دو متغیره(ساده) و نیز جهت آزمون خود همبستگی بین متغیرها از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می‏دهد که بین درجه محافظه‌کاری و اندازه شرکت رابطه معنی‏داری وجود ندارد که با یافته‏ پژوهش‏های کشورهای غربی رابطه معکوس دارد. ولی در فرضیه دوّم؛ بین درجه محافظه‌کاری و ارزش شرکت‏ رابطه معنی‏داری منفی مشاهده گردید.
واژه‏های کلیدی: محافظه‌کاری ، اندازه شرکت ، ارزش شرکت .

فصل اوّل
کلیات پژوهش

1-1) مقدمه
پژوهش درباره محافظه‏کاری حسابداری از جمله تحقیقات اثباتی در حسابداری است. حسابداری اثباتی فرض می‏کند که محافظه‏کاری حسابداری به‏واسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تأیید پایین برای شناخت هزینه در رابطه با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران، به وجود آمده است(واتز و زیمرمن، 1979).
در غیاب محافظه‏کاری ممکن است مدیران با شناسایی درآمدهایی که هنوز تحقق نیافته‏اند، به سود موردنظر خود دست یابند و براساس آن پاداش اضافه‏تری دریافت نمایند. به‏نظر می‏رسد که درصورت عدم تحقق آن درآمدها در آینده، جبران رفتارهای فرصت‏طلبانه مدیر مشکل باشد و ارزش شرکت نیز کاهش یابد(واتز، 2003).
در بیانیه‌ی مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، محافظه‌کاری به عنوان ویژگی کیفی ثانویه برای امکان اتکاء این‌گونه، تعریف شده است: کاربرد درجه‌‏ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است. به‏گونه‌ای که درآمدها یا دارائی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها و بدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشوند. نمونه‌ای از این ابهامات عبارت است از: امکان وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی‌های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش‏رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت‌های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *