پایان نامه بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق و ارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن‌ها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد و ارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن‌ها

استاد راهنما:

دکتر علی مروتی شریف‌آبادی

زمستان 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از واحدهای مهم در هر سازمانی که می‌تواند سازمان را در دست یافتن به استراتژی‌های خود یاری کند، واحد تحقیق و توسعه است. مسئله ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی به یکی از پر چالش- ترین مسائل تصمیم‌گیری در سازمان‌ها تبدیل شده است. پروژه‌ها باید قابل ارزیابی و اولویت‌بندی باشند تا بتوان منابع را به نحو موثرتری به آنها تخصیص داد. تا کنون سیستم‌های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده است، که در این پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی به بررسی و شناسایی معیاره‌های موثر بر اثربخشی پروژه‌ها پرداخته شده است و در ادامه با توجه به معیارهای بدست آمده به سنجش اثربخشی پروژها از روش تصمیم گیری چند معیاره پرداخته شده است. در این پژوهش 15 پروژه‌ی تحقیقاتی که طی 5 سال اخیر در شرکت برق منطقه‌ای یزد صورت گرفته است، مورد ارزیابی قرار گرفت که با استفاده از روش پیشنهادی تاپسیس پروژه‌ی ششم با عنوان” بررسی علل تاخیر در انجام پروژه‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد” و با روش ویکور فازی پروژه‌ی ” تحقیق در بازه زمانی تست سیستم حفاظتی پست‌های فوق توزیع و انتقال” به عنوان پروژه‌‌های اثربخش شناخته شد.

کلیدواژه :ارزیابی عملکرد، پروژه‌های تحقیقاتی، تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس و ویکور)، دلفی فازی.

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات پژوهش.. 1

1-1-مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله یا موضوع تحقیق(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق):.. 3

1-3- اهمیت مسأله تحقیق.. 5

1-4- سوالات پژوهش.. 6

1-5- قلمرو تحقیق.. 6

1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 6

1-6- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق.. 6

1-7- روش انجام تحقیق.. 7

1-8- کلید واژه ها.. 7

1-9- ساختار کلی تحقیق.. 7

فصل دوم.. 9

ادبیات پژوهش.. 9

2-1- مقدمه.. 10

2-2- تحقیق و توسعه.. 11

2-2-1- انواع تحقیقات.. 14

2-2-2- نتیجه حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه.. 15

2-3- ارزیابی عملکرد.. 16

2-4- ارزیابی عملکرد پروژه.. 18

2-5- اثربخشی.. 19

2-6- روش‌های اندازه‌گیری.. 21

2-6-1- رویکرد دلفی فازی.. 21

2-6-2- مجموعه فازی.. 22

2-6-3- روش آنتروپی شانون.. 26

2-6-4- تصمیم گیری چندمعیاره.. 26

2-7- پیشینه پژوهش.. 29

2-8- جمع بندی.. 34

فصل سوم.. 35

روش پژوهش.. 35

3-1- مقدمه.. 36

3-2- روش تحقیق.. 36

3-3- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 38

3-3-1- معرفی شرکت برق منطقه‌ای یزد.. 38

3-4- گام‌های انجام تحقیق.. 40

3-4-1- تعیین شاخص‌های موثر با استفاده از روش دلفی فازی.. 42

3-4-2- مشخص کردن توالی معیارها بر اساس نظر خبرگان.. 43

3-4-3- جمع آوری داده‌ها.. 43

3-4-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 43

3-5- تکنیک‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌ها.. 44

3-5-1- رویکرد دلفی فازی.. 44

3-5-2- روش آنتروپی شانون.. 48

3-5-3- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره.. 49

فصل چهارم.. 57

تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 57

4-1- مقدمه.. 58

4-2- تعیین معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روش دلفی فازی.. 58

4-3- تعیین وزن شاخص های موثر بر سنجش اثربخشی با استفاده از روش آنتروپی   65

4-4- تعیین رتبه بندی پروژه‌ها با توجه به شاخص های موثر با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره.. 68

4-4-1- تکنیک تاپسیس.. 68

4-4-2- تکنیک ویکور فازی.. 73

فصل پنجم.. 76

نتیجه گیری و پیشنهادها.. 76

5-1- مقدمه.. 77

5-2- نتیجه گیری.. 77

5-3- پیشنهادات پژوهشی.. 81

منابع..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *