پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی از دیدگاه خبرگان

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی

عنوان

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

1-1 ) مقدمه 3

1-2 ) بیان مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4) هدف اصلی پژوهش 6

1-5) چارچوب نظری تحقیق 7

1-6 ) فرضیه های تحقیق 8

1-7 ) تعریف نظری  و عملیاتی تحقیق 8

1-8) قلمرو تحقیق 11

1-8-1 ) قلمرو موضوعی 11

1-8-2 ) قلمرو مکانی 11

1-8-3 ) قلمرو زمانی­ 11

فصل دوم : ادبیات موضوعی تحقیق 12

2-1) مقدمه­ 13

2-2 ) تجارت الکترونیک(EC) 14

2-3 ) تعاریف تجارت الکترونیک 14

2-3-1 ) خریدار و تامین کننده 16

2-3-2 ) فروشنده و خریدار 17

2-3-3 ) مصرف کننده و مصرف کننده 17

2-3-4 ) مصرف کننده و  فروشنده 18

2-4 ) تجارت الکترونیک در ایران 19

2-5 ) تعریف آمادگی الکترونیکی 22

2-6 ) مدلهای ملی ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی 32

2-7 ) مدلهای آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت یا سازمانی 32

2-8 ) دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی 33

2-9) ضرورت توسعه مدل جدید ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها 34

2-10) ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی 35

2-11 ) زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات 37

2-12 ) قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی 40

2-13 ) سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 43

2-14 ) اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران 46

2-15 )  پیـشـینه  تـحقـیق 48

فصل سوم : روش اجرای تحقیق 54

3-1 ) مقدمه 55

3-2) روش تحقیق 56

3-3 ) روش اجرای تحقیق 56

3-4 ) جامعه و نمونه آماری 56

3-4-1)جامعه آماری و روش نمونه گیری 56

3-4-2) حجم نمونه 57

3-5) ابزار گردآوری داده‌ها 58

3-6 )روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-6-1) روایی 59

3-6-2) پایایی پرسشنامه 60

3-7 )روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 61

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده‌ها و اطلاعات 62

4-1) مقدمه 63

4-2)  تجزیه و تحلیل 63

4-2-1 )  توصیف متغیر های تحقیق 63

4-2-1-1)  جنسیت 63

4-2-1-2)  وضعیت پست سازمانی 65

4-2-1-3)  سن 66

4-2-1-4)  سطح تحصیلات 67

4-2-1-5) سابقه کار 68

4-2-1-6)  رشته تحصیلی 69

4-2-1-7) زیرساختاری ICT 70

4-2-1-8)  آمادگی زیرساختاری فنآوری اطلاعات 71

4-2-1-9)  آمادگی فرایندها 72

4-2-1-10)  سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 73

4-2-1-11)  آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات 74

4-2-1-12)  آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی 75

4-2-1-13)  قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی 76

4-2-1-14)  آمادگی مدیریتی 77

4-2-1-15)  آمادگی حقوقی-قانونی 78

4-2-1-16) آمادگی زیرساختاری تجارت الکترونیک 79

4-3 ) آزمون فرضیه های تحقیق 80

4-3-1 )   آزمون فرضیه اصلی اول 81

4-3-2)   آزمون فرضیه فرعی اول  82

4-3-3 )  آزمون فرضیه فرعی دوم 83

4-3-4 )   آزمون فرضیه اصلی دوم 84

4-3-5 )   آزمون فرضیه فرعی سوم 85

4-3-6 )   آزمون فرضیه فرعی چهارم 86

4-3-7 )   آزمون فرضیه اصلی سوم 87

4-3-8 )   آزمون فرضیه فرعی پنجم 88

4-3-9)   آزمون فرضیه فرعی ششم 89

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 9090

5-1 ) مقدمه 91

5-2 ) نتایج آمار توصیفی 91

5-3 ) نتایج آمار استنباطی 94

5-4 ) پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق 97

5-4-1 ) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق 97

5-4-2 ) محدودیت های تحقیق 100

5-4-3 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 100

منابع 102

پیوست ها 10

فهرست جداول

جدول (2-1) مدلهای تجارت الکترونیک 16

جدول (2-2)  معیارهای مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی 30

جدول (2-3) معیارهای مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی 31

جدول (2-4) ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی 36

جدول (2-5)  وضعیت موجود آمادگی فنی (زیرساخت های فنی، ارتباطی و مخابراتی) در ایران. 40

جدول (2-6)  وضعیت زیرساخت های حقوقی برای بکارگیری تجارت الکترونیکی در ایران 42

جدول (2-7 )  وضعیت عوامل فرهنگی و آموزشی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در ایران 45

جدول (3-1 ) جدول مورگان 57

جدول ( 3-2)  صفات طیف پاسخی پرسشنامه 58

جدول (3-3)  ترکیب سوالات پرسشنامه 59

جدول (3-4)  جدول پایایی مربوط به سوال های پرسشنامه 61

جدول ( 3-5 ) روش های آماری به کار گرفته شده به منظور آزمون فرضیه ها 61

جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 64

جدول 4-2) جدول فراوانی وضعیت پست سازمانی 65

جدول 4-3) جدول فراوانی سن 66

جدول 4-4) جدول فراوانی سطح تحصیلات 67

جدول 4-5) جدول فراوانی سابقه کار 68

جدول 4-6) جدول فراوانی رشته تحصیلی 69

جدول 4-7) جدول توصیفی زیرساختاری ICT 70

جدول 4-8) جدول توصیفی آمادگی زیر ساختاری فنآوری اطلاعات 71

جدول 4-9) جدول توصیفی آمادگی فرایندها 72

جدول 4-10) جدول توصیفی سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 73

جدول 4-11) جدول توصیفی آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات 74

جدول 4-12) جدول توصیفی آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی 75

جدول 4-13) جدول توصیفی قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی 76

جدول 4-14) جدول توصیفی آمادگی مدیریتی 77

جدول 4-15) جدول توصیفی آمادگی حقوقی- قانونی 78

جدول 4-16) جدول توصیفی آمادگی زیر ساختاری تجارت الکترونیک 79

جدول 4-17) جدول آزمون t آمادگی زیر ساختاری ICT در بانک ملی 81

جدول 4-18) جدول آمادگی زیر ساخت فاوا در بانک ملی 82

جدول 4-19 ) جدول آزمون t   آمادگی فرآیند های  فاوا در بانک ملی وجود دارد. 83

جدول 4-20) جدول آزمون t قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در  بانک ملی 84

جدول 4-21 ) جدول آزمون t  آمادگی مدیریتی در بانک ملی 85

جدول 4-22 ) جدول آزمون  t آمادگی حقوقی-  قانونی در بانک ملی 86

جدول 4- 23 ) جدول آزمون t سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی 87

جدول 4-24 ) جدول آزمون t آمادگی استراتژی و سیاستهای فن آوری اطلاعات در بانک ملی 88

جدول 4-25 ) جدول آزمون آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی در بانک ملی 89

جدول (5- 1) آزمون میانگین یک جامعه 93

جدول (5 – 2)  رتبه بندی متغیر ها بر اساس میانگین 94

فهرست نمودار ها

نمودار (2-1)  ابعاد و مولفه های شاخص آمادگی شبکه‌یی…. 28

نمودار (4-1) نمودار ستونی جنسیت………………….. 64

نمودار 4-2) نمودار ستونی وضعیت پست سازمانی………… 65

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن……………………… 66

نمودار 4-4) نمودار ستونی تحصیلات………………….. 67

نمودار 4-5) نمودار ستونی سابقه کار……………….. 68

نمودار 4-6) نمودار ستونی رشته تحصیلی……………… 69

نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام زیرساختاری ICT………… 70

نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام آمادگی زیر ساختاری فنآوری اطلاعات 71

نمودار 4-9) نمودار هیستوگرام آمادگی فرایندها………. 72

نمودار 4-10 ) نمودار هیستوگرام سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی……………………………………………… 73

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات………………………………………… 74

نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی………………………………………… 75

نمودار 4-13) نمودار هیستوگرام قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی……………………………………… 76

نمودار 4-14) نمودار هیستوگرام آمادگی مدیریتی………. 77

نمودار 4-15) نمودار هیستوگرام آمادگی حقوقی-قانونی….. 78

نمودار 4-16) نمودار هیستوگرام آمادگی زیر ساختاری تجارت الکترونیک……………………………………………… 79

 

چکیده

محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا [1] برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصتها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آنها ارائه می نماید . بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. این پژوهش براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و براساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری خبرگان یعنی افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه  80 نفر بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 76 عدد پرسشنامه ای که شامل 30 سوال بود توزیع شد که از این بین 68 پرسشنامه قابل استفاده بوده است . جهت تجزیه و تحلیل ، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغییر های تحقیق در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است و تنها متغیر آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که آمادگی لازم را دارا نمی باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارایه شده است.

کلید واژه : فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک ، مدل آمادگی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *