پایان نامه بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا

دانشـگاه آزاد اسـلامی

واحـد تهران مرکزی

دانشکـده مدیریت ،گـروه مدیریت بازرگانی

پایـان نامـه بـرای دریافـت درجـه کارشنـاسی ارشـد(M.A)

گرایـش: بازرگانی داخلی

عنـوان:

بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان

استـاد راهنمـا:

دکتر علی بازآیی

پاییز1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) بیان مسئله : 4

1-2) اهداف تحقیق: 5

1-3) اهمیت موضوع: 6

1-4) فرضیه های تحقیق. 8

1-5) مدل مفهومی تحقیق: 9

1-6) روش تحقیق: 11

1-7) روش جمع آوری داده ها : 11

1-8) جامعه آماری: 11

1-9)نحوه نمونه گیری : 11

1-10)پیشینه تحقیق: 12

1-11)قلمرو تحقیق : 12

1-12) محدودیت های تحقیق : 12

1-13)تعریف واژه ها  و اصطلاحات : 13

فصل دوم: ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 15

بخش اول. 16

و

تجارت الکترونیکی. 16

2-1-1)تعاریف تجارت الکترونیکی. 17

2-1-2)اجزای تجارت الکترونیکی. 18

2-1-3)تفاوت تجارت الکترونیکی با کسب و کار الکترونیکی. 19

2-1-4)تاریخچه تجارت الکترونیکی. 20

2-1-5)طبقه بندی تجارت الکترونیکی از دیدگاه های متفاوت.. 23

2-1-5-1)طبقه بندی تجارت الکترونیکی با توجه به ماهیت تبادلات.. 23

2-1-6)مراحل تجارت الکترونیکی. 27

2-1-7)چارچوب تجارت الکترونیکی. 28

2-1-7-1)منافع برای سازمان ها 30

2-1-7-2)منافع برای مشتریان. 31

2-1-7-3)منافع برای جامعه 32

2-1-8)محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی. 33

2-1-8-1)محدودیت های تجارت الکترونیکی. 33

2-1-8-2)محدودیت های غیر فنی تجارت الکترونیکی. 34

2-1-9)توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور. 35

2-1-9-1)منافع. 35

2-1-9-2)هزینه ها 36

2-1-9-3)موانع و چالش ها 36

2-1-10)جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 37

2-1-10-1)عوامل محرک تجارت الکترونیکی. 37

2-1-11)رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران. 45

ز

2-1-12)سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران. 45

2-1-12-1)هدف.. 45

2-1-12-2)اصول. 46

2-1-12-3)سیاست های اجرایی. 46

2-1-12-4)راهبردهای تجارت الکترونیک در ایران. 49

2-1-13)مراحل اقتصاد و تجارت الکترونیکی در جهان. 50

2-1-14)تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف دنیا 51

2-1-15)موانع و تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه 51

2-1-16)مدل های تجارت الکترونیکی: 51

بخش دوم توزیع. 55

2-2-1)تعریف توزیع. 56

2-2-3)چرخه تولید تا مصرف.. 58

2-2-3-1)تولیدکنندگان. 58

2-2-3-3- ) مصرف کنندگان. 60

2-2-4)روش های توزیع. 60

2-2-5)اهداف شبکه های توزیع. 64

2-2-7)وظایف کانال توزیع. 66

2-2-8)کانال های اصلی توزیع. 67

2-2-8-1)کانال های توزیع در بخش کالاها : 67

2-2-8-2)کانال های توزیع در بخش خدمات: 68

2-2-9)مسایل شبکه توزیع : 69

2-2-10)مسایل ناشی از دخا لت های حاکمیت در بازار. 70

ح

2-2-11)مسایل اصناف.. 70

2-2-11-1) منابع انسانی. 71

2-2-11-2) منابع مالی. 71

2-2-11-3) امکانات زیربنایی فیزیکی و فن آوری. 71

2-2-11-4) سازمان فضایی. 72

2-2-11-5) ساختار حقوقی. 73

2-2-11-6) ساختارهای نهادی. 73

2-2-11-7)قاچاق. 73

2-2-11-8)مسایل بسته بندی و تبلیغات محصولات.. 74

بخش سوم پیشینه تحقیق. 76

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه 80

3-2)روش تحقیق. 80

3-3)جامعه آماری. 80

3-4)حجم نمونه و روش های نمونه گیری. 80

3-5)ابزار گردآوری داده ها 81

3-6)پرسشنامه 81

3-6-1)روایی و اعتبار (پایایی)ابزار تحقیق. 83

3-7)فنون و تکنیک های آماری. 86

3-7-1)آزمون فریدمن: 86

3-7-2)ازمون tتک نمونه ای: 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

ط

4-1)مقدمه 88

4-1)آمار توصیفی. 88

2-4)آمار استنباطی. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1)مقدمه 118

5-2)بررسی نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش: 118

5-3)نتایج فراگیر. 120

5-4)پیشنهادات برای سازمان. 121

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 123

فهرست منابع و ماخذ: 131

فهرست جداول و اشکال

نمودارشماره1-1 مدل مفهومی تحقیق . 10

جدول2-1تفاوت های بین دو مفهوم تجارت الکترونیکی . 20

جدول 2-2.طبقه بندی انواع فشارهای وارده برسازمان. 40

جدول 4-1 نتایج مربوط به فراوانی سن افراد نمونه 88

جدول 4-2 سطح تحصیلات افراد نمونه 89

جدول 4-3 وضعیت فراوانی طبقه شغلی. 90

جدول 4-4. میزان ارزیابی پاسخگویان از مانع فقدان دانش فنی. 92

جدول 4-5. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت مانع فقدان دانش فنی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 93

جدول 4-6. میانگین نمره و رتبه مربوط به مانع فقدان دانش فنی. 94

جدول 4-7. میزان ارزیابی پاسخگویان از پیچیده بودن پیاده سازی تجارت الکترونیکی. 95

جدول 4-7. آزمون t تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت پیچیدگی پیاده سازی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کاالا. 96

جدول 4-8. میانگین نمره و رتبه مربوط به پیچیدگی پیاده سازی. 96

جدول 4-9. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به منابع مالی. 97

جدول 4-10. آزمون t تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت منابع مالی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 98

جدول 4-11. میانگین نمره و رتبه مربوط به منابع مالی. 99

جدول 4-12. میزان ارزیابی پاسخگویان از فقدان زمان کافی. 100

ک

جدول 4-13. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع زمانی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 101

جدول 4-14. میانگین نمره و رتبه مربوط به فقدان زمان. 101

جدول 4-15. میزان ارزیابی پاسخگویان از سختی انتخاب سیستم استاندارد 102

جدول 4-16. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت سختی انتخاب سیستم استاندارد در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 103

جدول 4-17. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع سختی انتخاب.. 104

جدول 4-18. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با محصولات و خدمات.. 104

جدول 4-19. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با محصولات در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 105

جدول 4-20. میانگین نمره  و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با محصولات و خدمات.. 107

جدول 4-21.میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با روش کار شرکت.. 108

جدول 4-22. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با روش انجام کار شرکت در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 108

جدول 4-23. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با روش کار شرکت.. 109

جدول 4-24. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با روش کار مشتریان. 110

جدول 4-25. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با روش مشتریان در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 110

جدول 4-26. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با روش کار مشتریان. 112

جدول 4-27. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم مزیت.. 113

جدول 4-28. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم مزیت تجارت الکترونیک در بکارگیری تجارت الکترونیکی. 113

ل

جدول 4-29. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم مزیت تجارت الکترونیک… 115

جدول 4-30. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین رتبه شاخصها 115

شکل 2-1.چارچوب تجارت الکترونیکی …………………………………………………………….42

شکل 2-2.چارچوب تأثیرات سازمانی و اجتماعی فناوری اطلاعات………………………………………………….

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): 1.هدف پژوهش:هدف پزوهشگر از این پزوهش بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در جهت ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان)

2.روش نمونه گیری:روش نمونه گیری ،تصادفی ساده است.

3.روش پژوهش:از بعد هدف کاربردی و از بعد روش توصیفی پیمایشی می باشد.

4.ابزار اندازه گیری:استخراج اطلاعات در مورد تجارت الکترونیکی از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک مربوطه و نیز توزیع پرسشنامه و همچنین مصاحبه شفاهی با کارشناسان وزارت صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان بوده است.

5.طرح پژوهش:در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه به بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا پرداختیم و سپس با توجه به نتایج بدست آمده راهکارههای لازم را ارائه کردیم.

6.نتیجه کلی:نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری،مهر تاییدی بر تمام فرضیه ها به جز یک مورد زده است.نتایج این تحقیق با تحقیق مک گریگور و ورازالیک هماهنگ بوده و آنها را تایید می کند به جز فرضیه چهارم تمامی فرضیات تایید شدند،که از این جهت می توان یافته های تحقیق حاضر موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی را شناخت و به منظور بهبود نظام توزیع کالا از آنها بهره جست.یافته های این پژوهش نشان میدهد در میان موانع سه بعد سختی انتخاب سیستم استاندارد از بین گزینه های انتخابی،پیچیده بودن اجرای سیستم،و عدم تناسب با محصولات و خدمات شرکت بیشترین تأثیر را بین موانع داشته و عدم تناسب با روش کار شرکت،عدم تناسب با روش کار مشتریان ،منابع مالی،فقدان دانش فنی،عدم مزیت برای سازمان ،فقدان زمان کافی از لحاظ تأثیرگذاری در رده های بعدی قرار دارند

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *