دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

عنوان:

بررسی موانع عملکردی بخش­های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در

بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1391   

استاد راهنما :

سرکار خانم ساقی موسوی

اساتید مشاور :

جناب آقای محمد تقی مقدم نیا

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات

 

1- 1  مقدمه (بیان مسئله)………………………………………………………………………………………………………………….2

1-  2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)………………………………………………………………………………10

1- 3 سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-4 تعاریف علمی واژه ها………………………………………………………………………………………………………..13و12

1-5 تعاریف عملی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….13و12

1-6 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..13

1-7پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………………………………14

 فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

2-1 چهارچوب پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….16

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………………………..38

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….61

3-2نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………61

3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………….61

3-5 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………….62

3-6 محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………62

3-7 ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..62

3-8 اعتبار واعتماد  علمی ابزار……………………………………………………………………………………………………64

3-9 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..66

3-10 روش های تجزیه وتحلیل آماری داده ها…………………………………………………………………………….66

3-11 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………68

 فصل چهارم:نتایج پژوهش:

4-1 یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….70

4-2جداول و نمودارها………………………………………………………………………………………………………………….71

 فصل پنجم: بحث وبررسی یافته ها

5-1 تجزیه وتحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………….106

5-2 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………..127

5-3 کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………….131

5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………………….132

5-6فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….133

 پیوست ها

                           فهرست جداول فصل چهار

جدول 4-1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس………………………………………………………….71

جدول 4-2 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………71

جدول 4-3 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………….72

جدول 4-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت استخدامی……………………………………..72

جدول 4-5 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوبت کاری………………………………………………..73

جدول 4-6 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب  نوع نوبت کاری…………………………………………73

جدول 4-7 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب بخش ویژه وبیمارستان……………………………..74

جدول 4-8 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب  نوع بخش ویژه ………………………………………..74

جدول 4-9 : شاخص های پراکندگی مرکزی  صفات کمی واحدهای مورد پژوهش            ………………………75

جدول 4-10 : توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه  درحیطه محیطی از

دیدگاه   نمونه های مورد پژوهش…………………………………………………………………………..76

جدول 4- 11 : توزیع  موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه  درحیطه  سازماندهی

از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش………………………………………………………………………….77

جدول 4- 12 : توزیع موانع عملکردی  تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه تکنولوژی و

تجهیزات از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………78

جدول 4- 13 : توزیع موانع عملکردی  تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه  درحیطه وظایف از دیدگاه

نمونه های  مورد  پژوهش………………………………………………………………………………………79

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید