پایان نامه بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت آموزشی MA ) )

موضوع:

بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه شهر سندرک

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر شیخی فینی

سال تحصیلی :1393 -1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1 -1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-2- اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-5- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-6-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-6-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-6-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-7- تعریف واژه و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-7-1- تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-7-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….14

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

بخش اول : مباحث مربوط  به احساس خود کار آمدی…………………………………………………………………………………………….16

2-2- مبانی نظری مربوط  به خودکار آمدی…………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1- اهمیت مفهوم خود………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-2- دو ویژگی خود ……………………………………………………………………………………………………………………………………16

2-2-3- خود سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4- خود پویا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3- شکل گیری خود……………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-3-1- انواع خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-2- جنبه ها یی از خود پنداره پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………..18

2-4- تعاریف و مفاهیم خودکار آمدی………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4-1-تعریف خود کار آمدی……………………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-2- مفهوم خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-5- اهمیت و ضرورت خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….23

2-6- مبانی روانشناختی خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….24

2-7- اثرات خودکار آمدی بر کار کرد های روانشناختی………………………………………………………………………………………….24

2-7-1- اثر خود کار آمدی بر سطح انگیزش ……………………………………………………………………………………………………….27

2-7-2- اثر خودکار آمدی بر عواطف …………………………………………………………………………………………………………………29

2-8- مبانی جامعه شناختی خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………..30

بخش دوم : مباحث مربوط به رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………….31

2-1- نظریه های رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-1- نظریه امید و انتظار ……………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-1-2- نظریه ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-3- نظریه بریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-1-4- نظریه نقشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-1-5- نظریه نیاز ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-1-6- نظریه هرزبرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-1-7- نظریه هالند………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-1-8- نظریه آلدر فر……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-1-9- نظریه برابری………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1-10- مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………36

نمودار 1- همبسته ها ، پیش آیند ها و پس آیند ها و اثرات رضایت شغلی ) کی نیکی و همکاران ، 2002 )…………………37

نمودار 2- انواع متغیرهای پیش آیند ، همبسته ها و پس آیند ها ی رضایت شغلی ( مدل باولینگ و هاموند ، 2000 )…….38

نم.دار 3- انواع عوامل موثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت ( مصدق راد ، 2008 ) ……………………39

2-2- تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………….40

جدول 1-همبستگی درونی میان زیر مقیاس ها ی پیمایش رضایت شغلی ( اسپکتر ، 2001 ، ص 18 ) ………………………45

2-3- تعاریف و مفاهیم معلم پژوهنده…………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4- ارزیابی و سنجش رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………48

2-5- مهمترین مقیاس های رضایت شغلی عبارتند از :……………………………………………………………………………………………48

2-6- ابعاد رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-7- ماهیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-8- اهمیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-9- عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………51

2-10- عوامل محیطی رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………51

2-10-1- نظریه ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………………………..52

2-10-2- محدودیت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول 2- ابعاد هشت گانه  محدودیت های سازمانی از دیدگاه پیتر و کونور……………………………………………………………..52

2-10-3- متغیر ها ی نقش…………………………………………………………………………………………………………………………………53

2-10-4- تعارض کار – خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………53

2-10-5- سطح پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-10-6- استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

2-10-7- کار اضافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-10-8- کنترل حین کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-10-9- برنامه زمانی کار………………………………………………………………………………………………………………………………….54

2-11- ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………….56

2-11-1- کانون کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-11-2- خلق و خوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-12- تناسب شغل با شاغل……………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-13- اثرات بالقوه رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………57

2-13-1- عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-13-2- رفتار شهروند سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………57

2-13-3- رفتار واپس گرایانه  ( مخرب ) ……………………………………………………………………………………………………………58

2-13-4- غیبت از کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………58

2-13-5- ترک کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

شکل شماره 1- مدل ساده جابجایی کارکنان به عنوان کارکرد رضایت شغلی …………………………………………………………….59

2-13-6- فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………59

2-13-7- بهداشت جسمانی و رفاه روانی…………………………………………………………………………………………………………….60

2-13-8- رفتارهای ضد تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………….60

2-13-9- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………….61

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

2-14-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….63

2-14-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-5-1- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-15-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….72

فصل سوم : روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………77

جدول 3-1 پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش……………………………………………………………………………………………….77

3-5- روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-6- روش و اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

جدول 4-1 توصیف شغل و خود کار آمدی معلمان پژوهنده ………………………………………………………………………………….80

جدول 4-2 توزیع معلمان پژوهنده در مورد ماهیت کار…………………………………………………………………………………………..81

نمودار 4-1 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای ماهیت کار………………………………………………………………………………………….81

جدول 4-3 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای سرپرستی…………………………………………………………………………………………….82

نمودار 4-2 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای سرپرستی……………………………………………………………………………………………82

جدول 4-4 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای حقوق…………………………………………………………………………………………………83

نمودار 4-3 نمودار  معلمان پژوهنده بر مبنای حقوق……………………………………………………………………………………………….83

جدول 4-5 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای توصیف شغل………………………………………………………………………………………84

نمودار 4-4 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای توصیف شغلی…………………………………………………………………………………….84

جدول 4-6 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای ترفیعات………………………………………………………………………………………………85

نمودار 4-5 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای ترفیعات……………………………………………………………………………………………..85

جدول 4-7 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای ارتباط با همکاران…………………………………………………………………………………86

نمودار 4-6 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای همکاران…………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-8 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای خودکار آمدی………………………………………………………………………………………87

نمودار 4-7 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی……………………………………………………………………………………87

جدول فراوانی

جدول 4-9 توصیف شغل  و خود کار آمدی معلمان غیر پژوهنده…………………………………………………………………………….88

جدول 4-10 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای توصیف شغل………………………………………………………………………………89

نمودار 4-8 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای توصیف شغل……………………………………………………………………………….89

جدول 4-11 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ماهیت کار………………………………………………………………………………….90

نمودار 4-9 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ماهیت کار……………………………………………………………………………………90

جدول 4-12 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی…………………………………………………………………………….91

نمودار 4-10 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی……………………………………………………………………………91

جدول 4-13 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای سرپرستی…………………………………………………………………………………….92

نمودار 4-11 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای سرپرستی……………………………………………………………………………………92

جدول 4-14 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای حقوق…………………………………………………………………………………………93

نمودار 4-12 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای حقوق………………………………………………………………………………………..93

جدول 4-15 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ترفیعات………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-13 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ترفیعات……………………………………………………………………………………..94

جدول 4-16 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای همکاران……………………………………………………………………………………..95

نمودار 4-14 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای همکاران…………………………………………………………………………………….95

جدول 4-17 توزیع فراوانی برحسب وضعیت خودکار آمدی…………………………………………………………………………………..96

نمودار 4-15 توزیع فراوانی برحسب خود کار آمدی………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-18 توزیع فراوانی برحسب وضعیت توصیف شغلی………………………………………………………………………………….97

نمودار 4-16 توزیع فراوانی برحسب وضعیت توصیف شغلی………………………………………………………………………………….97

جدول 4-19 جدول آماره ها مربوط به و ضعیت خود کار آمدی و توصیف شغلی ……………………………………………………98

جدول 4-20  آزمون دو گروه مستقل ………………………………………………………………………………………………………………….98

جدول 4-21 آزمون دو گروه مستقل با توجه به وضعیت توصیف شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده ……………………..99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

5-2- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………103

5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….103

5-5- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………105

-فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….106

-فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

چکیده

مطالعه حاضر به هدف بررسی مقایسه ای احساس خود کار آمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه سندرک در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد . 30 نفر از معلمان غیر پژوهنده و 10 نفر پژوهنده انتخاب و به سوالای پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و رضایت شغلی اسمیت ، کندال ، هیولین پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار استنباطی  T تک نمونه ای و T مستقل استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد .نتایج نشان داد که بین خودکار آمدی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده تفاوت معنا دار وجود ندارد و فرضیه مورد نظر رد می شود و فرضیه صفر مورد تایید قرار می گیرد و نیز نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی معلمان پژوهنده و معلمان غیر پژوهنده تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.

کلمات کلیدی : احساس خود کار آمدی ، رضایت شغلی ، پژوهنده ، غیر پژوهنده ، معلم

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *