پایان نامه بررسی مقایسه ای آموزش راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور به دو روشِ چهره به چهره وکارگاهی، بر دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در سال 1392

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

پایان‌نامه

دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان

بررسی مقایسه ای آموزش راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور به دو روشِ چهره به چهره وکارگاهی، بر دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در سال 1392

 

اساتید راهنما:

دکتر گلنار ثابتیان

شهین رئوفی

اساتید مشاور:

دکتر امیر رودگری

عبدا… حقایق

زمستان 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

مقدمه:در بخش مراقبت های ویژه، پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور رتبه نخستِ عفونتهای بیمارستانی را به خود اختصاص داده است.از آنجایی که نقش پرستاران در پیشگیری از این عارضه بسیار حائز اهمیت است، پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره وکارگاهی راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور، برسطح دانش وعملکرد پرستاران انجام شده است.

مواد وروش ها:در این پژوهش نیمه تجربی ،عملکرد و سطح دانش پرستاران بخشهای آی سی یو یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دوگروه آموزش چهره به چهره (35 پرستار ) وآموزش کارگاهی (40 پرستار) راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور سنجیده شد. عملکرد و سطح دانش نمونه های پژوهش هر گروه با کمک مشاهده مستقیم عملکرد ، پرسش‌نامه‌ی خودگزارش دهی و پرسش‌نامه‌ی سنجش دانش به صورت قبل و بعد ارزیابی شد . داده ها با کمک آزمون های آماری توصیفی (میانگین و فراوانی) و تحلیلی( آزمون تیِ‌ زوجی،تیِ مستقل، مک نمار، فیشر دقیق، ساین و آزمون مجذور کای)تحلیل گردید.

یافته ها: فراوانی نامناسب بودن فشار کاف لوله های نای وتراکئوستومی پس از آموزش در مقایسه با قبل کاهش چشمگیری یافت و یافته ها حاکی از تفاوت معنی دار در هر دو گروه آموزش چهره به چهره و گروه کارگاهی بود(P<0/001). فراوانی ساکشن های انجام نشده توسط پرستار قبل از آموزش در گروه چهره به چهره(P=0/008) و گروه کارگاهی(P=0/002) در مقایسه با پس از آن، تفاوت معنی داری را نشان داد. میانگین دانشِ پرستاران دوگروه بطور معنی داری از 22/36(قبل از آموزش) به93/93( بعد از آموزش) ارتقا یافت (P<0/001).اما فراوانی ِشستن ویا ضدعفونی کردنِ دست در تماس با بیمار، قبل و بعد از آموزش ، ضعیف ونامناسب بود و تفاوت معنی داری مشاهده نشد.گرچه آموزش به هر دو روش چهره به چهره و کارگاهی  بر سطح دانش وعملکرد پرستاران بسیار موثر بود اما با مقایسه این دو روش با هم در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه  تفاوت معنی داری حاصل نشد.

نتیجه گیری:پایش وارزیابی بخشِ مراقبت های ویژه از نظر میزان رعایت اصول پیشگیری از پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور،به خصوص در مورد فشار کاف ها وضدعفونی کردن دست ها  امری ضروری است وآموزش به پرستاران به روش های  چهره به چهره ، کارگاهی به منظور پیشگیری از بروز این بیماری بسیار موثر است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و بیان مساله 1
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق 2
فصل دوم: چهارچوب پنداشتی و مروری بر متون 5
2-1. پنومونی وابسته به ونتیلاتور 6
2-2. اتیولوژی پنومونی وابسته به ونتیلاتور 7
2-3. پاتو فیزیولوژی پنومونی وابسته به ونتیلاتور 7
2-4. عوامل خطر ابتلاء به VAP 8
2-5. علائم پنومونی وابسته به ونتیلاتور 8
2-6. راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور کشور ایرلند در سال 2011 8
2-6-1.اهمیت 8
2-6-2.آموزش 9
2-6-3.کنترل مراقبتهای بالینی و پیش‌گیری از عفونت 9
2-6-4. لوله گذاری نای 10
2-6-5. تهویه با فشار مثبت 10
2-6-6.استراتژی دارویی 10
2-6-7. پیش‌گیری از آسپیراسیون 10
2-6-8.پیش‌گیری ازآلودگی وسایل 11
2-6-9. پیش‌گیری از کلونیزاسیونِ مجاری گوارشی 12
2-7. بررسی وکنترل فشار کاف لوله‌ی نای و تراکئوستومی 12
2-7-1.صدمات نای به‌علت فشار بالای کاف لوله‌ی نای 13
2-7-2. نرم شدگی غضروف نای 13
2-8 .شستوشو و ضد عفونی دست‌ها 14
2-9. مراقبتهای پرستاری در پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور 14
2-10. آموزش چهره به چهره وکارگاهی در پرستاری 15

و……

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *