پایان نامه بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392 با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه—————————————————————————————-1

بیان مسئله ———————————————————————————1

سوالهای تحقیق—————————————————————————-1

فرضیه—————————————————————————————-1

پیشینه————————————————————————————–2

اهداف تحقیق ——————————————————————————2

ضرورت تحقیق ——————————————————————————3

سامانه تحقیق —————————————————————————–3

فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ——————————————–4

مبحث اول مفاهیم ————————————————————————-4

گفتار اول مفاهیم لغوی———————————————————————4

الف. تأمین———————————————————————————–4

ب.تربیت————————————————————————————-5

گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی—————————————————————7

الف.مفهوم اصطلاحی تربیت—————————————————————-7

ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————-10

ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————————–13

1-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ——————————————————–13

2-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————13

د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————14

اول .نداشتن رنگ اخلاقی——————————————————————14

دوم.نامعیّن بودن مدت———————————————————————-14

سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی————————————————————–15

پنجم .تحقیر آمیز نبودن ——————————————————————–16

ششم .رنج آور نبودن ———————————————————————-16

هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم—————————————————–17

ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————————–17

مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————–18

گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ————18

گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی———————22

گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی از دیدگاه اسلام—————————26

فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی —————————————29

مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————29

گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392

و قانون مجازات اسلامی1370————————————————————–29

الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————————————–29

ب.لزوم مسئولیت کیفری——————————————————————-34

1.صغار و مجانین —————————————————————————35

1-1. صغار———————————————————————————–35

2-1. مجانین ——————————————————————————-41

1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ————————————————–41

2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی 1392————————-43

2.اشخاص حقوقی————————————————————————-46

1-2. نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————-46

2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی—47

3-2.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی 1392——–49

گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-51

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————–51

1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1390———————————————————–52

ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————-55

1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد –55

2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————-60

3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود ندارد———————-63

مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی————————————–65

گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی——————————65

الف.شرط وجود حالت خطرناک———————————————————–65

ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————————67

ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود

و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————–68

د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی —————————————-73

گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی —————————–75          

الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1392———————————————————–76

1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی————————————————76

2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————78

ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1392———————————————————–81

ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی————————–86

فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون

مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392——————————–89

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————————-89

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————————89

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1392———————————————————89

1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت——————————————90

2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392–95

3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ———————————————–95

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده) محرومیت از حقوق

اجتماعی و ممنوعیت شغلی———————————————————97

1.محرومیت از حقوق اجتماعی——————————————————-97

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی 1370

و قانون مجازات اسلامی 1390——————————————————–98

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قانون مجازات

اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392—————————————98

محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 1370

و قانون مجازات اسلامی 1392 ——————————————————99

2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی——————————————————103

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات

اسلامی 1392———————————————————————–104

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات

اسلامی 1392 ———————————————————————–106

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری اشیاء و بستن موسسات ——109

الف.ضبط اشیا خطرناک ————————————————————–109

ب.بستن موسسات جرم زا ———————————————————-114

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به بازپروری —————-115

الف.اقدامات تربیتی——————————————————————–116

ب.اقدامات درمانی———————————————————————122

1.اقدامات درمانی مجانین————————————————————-122

1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن———————————————–123

1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی —————————————-126

2.اقدامات درمانی معتادین ———————————————————–127

3.حرفه آموزی واشتغال ————————————————————–128

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی———————-130

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم—————————————————-132

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————————–135

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت———————————135

گقتاردوّم انتشارحکم——————————————————————136

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی——————————–136

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ——————————————-136

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392————————-138

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————————-142

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی———————————143

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی وتربیتی ——————-144

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———————————————————-147

نتیجه گیری ————————————————————————–150

پیشنهادات —————————————————————————152

منابع———————————————————————————–154

چکیده

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا