پایان نامه بررسی قوانین پولشویی را درسطح بین الملل وایران

تعریف لغوی

بر اساس تعریف «فرهنگ انگلیسی آکسفورد» ، پول‏شویی «… عبارت است از انتقال وجوهی با منشاء مشکوک یا غیرقانونی و معمولاً در ارتباط با یک کشور خارجی و بازیافت[۱] مجدد آن در جامه آنچه به نظر می‏رسد پاک[۲] باشد یا از منابع قانونی تحصیل شده باشد».[۳] منبع خارجی ذکر شده در «فرهنگ آکسفورد» محتمل الوقوع است لیکن ممکن است جامعیت نداشته باشد.

در عبارات دیگری، از واژه‏های «پول داغ»[۴]، «پول خاکستری»[۵]، «پول کثیف[۶]»، «معاملات کثیف[۷]»، «درآمدهای کثیف[۸]»، «پول سیاه[۹]» و نیز در قالب کلاهبرداری‏های مختلف، از جمله «کلاهبرداری بانکی[۱۰]»، «کلاهبرداری انتقال[۱۱]»، «کلاهبرداری توسط نامه[۱۲]»، «کلاهبرداری از اسرار[۱۳]» و جرائم مشابه دیگری نظیر «فرار از مالیات[۱۴]»، «رشوه‏خواری[۱۵]»، «جنایات سازمان یافته[۱۶]»، «اغفال و انحراف[۱۷]»، «معامله جنسی[۱۸]»، «تجارت‏های پَست[۱۹]»، «استثمار در مزرعه‏داری[۲۰]»، «دزدی اموال دولتی[۲۱]»، «معاملات مواد مخدر[۲۲]»، «معاملات غیرمجاز اسلحه[۲۳]»، «کلاهبرداری[۲۴]»، «کلاشی و اخّاذی[۲۵]»، «قاچاق کردن[۲۶]»، «قاچاق انسان»، «فحشاء غیرقانونی[۲۷]»، «فساد و انحراف[۲۸]»، «جعل اسناد[۲۹]»،  «کلاهبرداری و حیله با اشیاء هنری و عتیقه‏ها[۳۰]»، و «کلاهبرداری مالیاتی[۳۱]» سخن رفته است.

پول‏شویی را «سومین تجارت مهم جهان» نامیده‏اند و این جمله به کرّات در منابع پول‏شویی تکرار شده است[۳۲]؛ به همین دلیل، گاه می‏بینم به عنوان یک «علم» از آن یاد می‏شود[۳۳]. گاهی پیشرفت‏های مرتبط با «مقابله با پول‏شویی»[۳۴]زمینه را برای «شکارپول‏های کثیف»[۳۵] فراهم می‏آورد. هم‏چنین از اصطلاحات ترکیبی دیگری نظیر پول‏شویی با «تجارت اعتباری»[۳۶]، «تجارت هوشمند»[۳۷]، «پول‏های عمده»[۳۸]، «ضد پول»[۳۹]، «جنایت در فضا»[۴۰]، یا «پول در فضا»[۴۱] استفاده می‏شود. می‏توان گفت که تأمین مالی تروریسم پول‏شویی در خلاف جهت است، یعنی پول بالقوه پاک را می‏توان برای مقاصد غیر قانونی وارد مجراهای مالی کرد

در قانون‏گذاری چون مرز فعالیت‏های قانونی و غیرقانونی با دو محور اعتبار زمان (عطف به ماسبق شدن) و اعتبار مکان (مرزهای سیاسی کشورها) تغییر می‏کند، نمی‏توان پرسید که چرا کشورهای دیگر در امحاء موارد خلاف و غیرقانونی یک کشور همکاری نمی‏کنند. کنوانسیون‏های بین‏المللی به طور کلّی برای کشورهایی که به آنها ملحق شده‏اند در حکم قانون هستند. در عین حال که ممکن است قوانین خاص اجرای همه مفاد آن‏را نداشته باشند. بنابراین، نمی‏توان تعاریف پول‏شویی را از حیطه نفس جرائم مستثنی کرد. به طور مثال، اگر رباخواری، قمار بازی، و روسپیگری در کشوری جرم نیست نباید انتظار داشت درآمد حاصل از آن مشمول پول‏شویی شود، و در انتقال چنین ثروت‏هایی به کشورهای دیگر نیز همین قاعده برقرار خواهد بود.

ب- تعریف اصطلاحی

در ساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است.در مستندات بین المللی و قوانین‏ مقررات تدوین شده در کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی،این پدیده به‏ صورت‏های زیر تعریف شده است:

۱٫در دستورالعمل جامعه اروپایی ‏مصوب مارس ۱۹۹۰، تعریف پولشویی به صورت‏ زیر می‏باشد:

تبدیل یا انتقال یک دارایی،با علم به این‏که از فعالیت‏های مجرمانه به دست آمده‏ باشد،به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی؛یا کمک به شخصی‏ که مرتکب چنین جرمی شده است،برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور[۴۲].

همچنین،در این دستورالعمل،تعریف پولشویی موارد زیر را نیز دربر می‏گیرد:

پنهان کردن یا تغییر ظاهری منشأ،مکان،قصد،رفتار،حقوق یا مالکیت واقعی مربوط به یک دارایی با علم به اینکه آن دارایی از فعالیت‏های مجرمانه به دست آمده است.

این تعریف،در واقع برگرفته از تعریف ارائه در بند ۱-ب ماده سه پیمان‏نامه وین‏ است که در ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ به امضای اعضای رسیده است ۲با این تفاوت که در پیمان‏نامه‏ وین،تنها پول‏های به دست آمده از جرائم سازمان یافته و به ویژه مواد مخدر گنجانیده شده بود.

۲٫تعریف پولشویی در پیمان‏نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت ۱۹۹۰ استراسبورگ‏ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده شد:

«تحصیل، تملک، یا استفاده از دارایی‏های به دست آمده از منابع غیرقانونی، و نیز هر گونه مشارکت، مباشرت، دسیسه‏چینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب، یا کمک، ترغیب، تسهیل، و پنهان‏کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.»

به استناد گزارش توضیحی پیمان‏نامه مزبور،یکی از مهم‏ترین دلایل افزون موارد بالا به تعریف پولشویی،زدودن کاستی‏های موجود در تعریف ارائه شده در پیمان‏نامه وین،با هدف جلوگیری از استخدام وکیل یا متخصصان مالی توسط مجرمان برای مقاصد پولشویی‏ بیان شده است.[۴۳]

۳٫کمیسیون داخلی آمریکایی کنترل و سوءاستفاده از مواد مخدر[۴۴]در ماده دو جرائم‏ پولشویی مصوب می ۱۹۹۹،پدیده پولشویی را به صورت زیر تعریف کرده است:

«کسب،تصرف،نگهداری،به کارگیری،پنهان‏سازی،تغییر ماهیت یا تبدیل،دست به‏ دست کردن مالی با علم به این‏که شخص می‏داند یا براساس شواهد و قراین باید بداند که‏ مال مزبور از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است.»

کمیسیون مزبور علاوه بر موارد بالا،مشارکت،کمک و همدستی،تبانی،مقدمه‏چینی‏ و مشاوره و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم پولشویی و کمک به اشخاص مجرم برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود را،جرم پولشویی تلقی می‏کند.

۴٫براساس تعریف مصوب سازمان بین المللی پلیس کیفری[۴۵]‏،پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع به‏ طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‏اند.[۴۶]

۵٫گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی[۴۷]،در گزارشی فرآیند عمل یا رفتار پولشویی را شرح داده است که شامل اجزای زیر است:

-تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است‏ به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که‏ مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیاکدهای قانونی عمل خود؛

-پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی،منشأ،محل،جابه‏جایی یا مالکیت مال با علم به‏ اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛

-تملک،تصرف یا استفاهد از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت‏های‏ مجرمانه است.

گفتار دوم- تاریخچه وزمینه و فرایند پول شویی

بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی

به دلیل اینکه در ایران مبحث پولشویی جدید می باشد تاریخچه ای از این جرم مشاهده نمی شود بلکه میتوان زمینه های انجام این جرم را در ایران به ان پرداخت .

الف- در ایران

در ادبیات راجع به پولشویی مطالب چندانی در خصوص تاریخچه ای جرم در ایران وجود ندارد و لی زمینه هایی را که بستر ارتکاب چنین عملی را فراهم می ورند می توان به قرار زیر بررسی نمود. لذا در این قسمت سعی بر آن است تا این به این مهم پرداخته شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *