پایان نامه بررسی شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و خلق دانش

جامعه آماری و حجم آن :

برای انجام تحقیق ابتدا باید جامعه را که می‌خواهیم از آن نمونه بگیریم، به دقت تعریف کنیم. جامعه آماری عبارتست از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت‌های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند(خلیلی،۱۳۷۹ ،۸۷).  جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۲، ۲۹۴). جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت لینا نیک به تعداد ۵۰۰ نفر می باشد.

 

۱-۸-  بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

«نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌ها و مشخصات افراد جامعه را داراست» (کرلینجر،۱۳۷۰، ۱۳۶).

برای تعیین حجم نمونه از رابطه زیر استفاده می کنیم:

 

N: جمع جامعه آماری می باشد (که در این تحقیق ۵۰۰ نفر می­باشند).

:Z  مقدار سطح معنی دار و درجه آزادی در جدول می باشد(۹۶/۱).

:E  حداکثر خطای قابل قبول که در اینجا ۵% فرض شده است.

?  نسبت موفقیت بین افراد نمونه است که۵۰% در نظر گرفته شده است.

:q  نسبت عدم موفقیت می باشد.(۱-p=q)

که پس از داده­گذاری در فرمول فوق نمونه به­دست آمده ۲۱۷ نفر می باشد.

 

۱-۹- روش گرد آوری اطلاعات :

جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانه­ای، مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق «پرسشنامه» می­باشد. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤالات (عبارات یا گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ را ارائه می­دهد. از طریق پرسشنامه می­توان دانش، علایق، نگرشها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبل وی پی برد و به آنچه در حال حاضر انجام می­دهد، آگاهی یافت. هر یک از ابزارهای جمع آوری داده­ها، در واقع این امکان را فراهم می‌آورند که داده­های مختلف را از آزمودنی‌ها جمع‌آوری نمود. در میان این ابزارها، پرسشنامه‌هایی که بسته هستند به علت وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخوردارند. (خاکی، ۱۳۷۸)

در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری، ارزیابی و مقایسه نتایج به دست آمده از طریق پرسشنامه‌ها از مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده می‌شود.طیف لیکرت می‌تواند ۵ یا ۷ گزینه ای باشد که در تحقیق حاضر در پرسشهای مربوط به رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش، ازمقیاس ۵ گزینه ای به کار  می‌رود

 

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. آمار توصیفی برای گردآوری و طبقه بندی داده های جمعیت شناختی و آمار استنباطی برای رد یا تأیید فرضیه ها بکار می رود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *