دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

 وصول طلب از شرکتها در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت

شرکت همان طوری که در یک لحظه به وجود نمی آید، در یک لحظه خاتمه نمی آید. در طول حیات شرکت وضع شرکت ممکن است تغییر کند. تغییر شرکت به شرکت دیگر می تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکتی دیگر شد تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگرجذب یا ادغام شد تغییر ماهوی است.

گفتار اول: تعریف تبدیل و  نحوه­ وصول طلب از شرکت در حالت تبدیل

واژه تبدیل در معنی لغوی آن شکل و صورت تازه شرکت را می رساند. شخصیت حقوقی برابر ماده ۵۸۳ ق.ت به شرکت هایی تعلق می گیرد که بر اساس یک صورت قانونی تشکیل شده باشد. مطابق یک اصطلاح سنتی در زمینه قراردادها، نوع یا قالب شرکت، جامعه ای بر پیکره شخص حقوقی است. اما شخص می تواند جامه خود را عوض کرده و مدل آن را به دلخواه تغییر دهد؛ مگر به حکم قانون چنین تغییری الزامی قرار داده شود یا این تغییر در چارچوب مقررات موجود امکان پذیر نباشد. در مجموع تبدیل شرکت  سبب تغییر شخصیت حقوقی نمی شود ودر دارایی شرکت نیز انتقال صورت نمی گیرد؛ چه برای انتقال اموال و دیون وجود دو شخص لازم است، و در این حالت شخصیت حقوقی استمرار می یابد. پس صرفاً صورت یا الگوی حقوقی شرکت عوض می شود. پس معمولا یک شرکت از یک نوع به شرکتی از نوع دیگر بدون تصفیه و با حفظ شخصیت حقوقی تبدیل می شود. چنان که می دانیم طبق بند ب ماده ۱۳۶ یکی از موارد انحلال شرکت (تراضی تمام شرکا) است. بنابراین برای تبدیل شرکت، شرکت تضامنی باید منحل گردد. طلبکاران شرکت تضامنی نیز مسئولیت تضامنی شرکا شرکت تضامنی را قبل از تبدیل با مسئولیت محدود شرکا به مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی بعد از تبدیل معاوضه نخواهند نمود. لذا در این خصوص باید شرکت تضامنی منحل و دیون آن پرداخت شود. قسمت دوم ماده ۱۳۵ فوق الذکر شرط تبدیل به شرکت سهامی رعایت تمام مقررات شرکت سهامی است. به عبارت دیگر برای تحقق ماده ۱۳۵ یا ۱۸۹ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکت تضامنی یا نسبی از بین می رود زیرا در این نوع شرکتها با اعلام انحلال شخصیت حقوقی محو می شود و شخصیت حقوقی شرکت سهامی با رعایت کلیه مقررات بوجود می آید. در این صورت تبدیل وجود ندارد، بلکه انحلال یک شرکت و تاسیس شرکت دیگری تحقق پیدا می کند.[۱]

تبدیل شرکتی که در ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ پیش بینی شده مطلق است. ولی در عمل با توجه به مبلغ سرمایه شرکت سهامی عام و با توجه به وجود مسئولیت تضامنی در شرکتهای اشخاص، شرکت سهامی عام قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی و شرکت سهامی خاص قابل تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی خواهد بود.

در صورت تبدیل، بستانکارانی که منشأ طلب هایشان پیش از تبدیل شرکت باشد، مطابق قواعد شرکت قبلی به حق خود می رسند، و تبدیل شرکت نسبت به آنان بی تاثیر است. پس اگر شرکت مذکور تضامنی بوده، بستانکاران به شرکت و شریکان آن حق مراجعه دارند. لذا شرکای این شرکت که بنا به فرض صورت سهامی یافته، مسئولیت کامل و تضامنی خویش را در برابر کلیه دیون تأدیه نشده شرکت تا زمان تبدیل آن حفظ می کنند. این امر طبیعی می نماید که شریکان ضامن نتوانند برای فرار از تعهدات فراتر از سرمایه  شرکت، دست به تبدیل آن زنند تا مسئولیت قانونی خود را محدود به آن کرده باشند.

مضافاً، قانون سال ۴۷ نیز از برای طلبکاران شرکت قدیم به تضمینات شرکت جدید در این خصوص اشاره کرده است(بند«ی» از فقره ۴ ماده ۲۷۹ ق. ا.). این راه حل، نشانگر آن است که شریکان ضمن تصمیم در تبدیل شرکت باقیمانده دیون سابق را می پذیرند. بر همین اساس، در حقوق فرانسه شرکای شرکت تضامنی جدید که پیشتر از نوع با مسئولیت محدود بوده، متضامناً مسئول پرداخت دیون باقیمانده از قبل شناخته شده اند.[۲]همین طور بستانکاران قبلی که برای وصول طلب تضمیناتی داشته اند، بعد از تبدیل می توانند مورد استفاده قرار دهند مثلاً اگر پرداخت طلبی را مدیر شرکت شخصاً ضمانت کرده باشد، طلبکار بعد از تبدیل شرکت کماکان حق مراجعه به وی را دارد؛ولو آن که سمت وی را تغییر یافته و یا اصلاً عنوانی در شرکت نداشته و حتی از آن خارج هم شده باشد. زیرا در این حالت، بدهکار همواره شخص حقوقی است و در این صورت تأدیه نکردن بدهی، ضامن وی با هر عنوانی در شرکت کماکان مسئول پرداخت آن شناخته شود. مگر مدیر یا مدیران فوق به هنگام ضمانت قید کرده باشند که در درصورت تبدیل شرکت تعهد آنان ساقط خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد