پایان نامه بررسی سنجش میزان نوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان

بخش اول: عملکرد سازمانی

۲-۱-۱)تشریح مفهوم عملکرد

در ضرورت وتشریح مفهوم عملکرد هولتون و بیتز[۱] (۱۹۹۵) خاطر نشان ساخته اند که مفهوم عملکرد دارای ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن ، بسته به انواع عوامل ، متفاوت است. آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی ، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در مورد این که  عملکرد چیست ،نگرش های متفاوتی وجود دارد. می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی ، عملکرد ، معادل سابقه موفقیت های یک فرد است. تعاریف متفاوتی از عملکرد شده است که عبارتند از:

-کین [۲](۱۹۹۶)معتقد است عملکرد ،چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است.

– برنادین[۳] و همکارانش(۱۹۹۵) معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی ، دارد.

– فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را معادل انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده می داند.

-کمپ بل[۴]  معتقد است که عملکرد، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود ، زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند.

در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد ، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.

تعریف بروم براچ [۵] (۱۹۸۸)این ویژگی را دارد:

عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوبه ی خود نتیجه به حساب می آیند.این تعریف از عملکرد ، منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها ( رفتار ) و هم خروجی ها ( نتایج ) باید در نظر گرفته شوند. هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف ، پوشش می دهد (آرمسترانگ ،۱۳۸۵).

۲-۱) تعریف عملکرد سازمانی[۶]

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد . بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد(رهنورد،۱۳۸۷).سازمانها برای حفظ حیات خود ، و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد نیاز دارند (بزاز جزایری،۱۳۸۷) . عملکرد به چگونگی انجام وظایف ، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق میشود. (عالم تبریز و همکاران،۱۳۸۸).  عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri). به اعتقاد شرمرهورن و همکارانش[۷] (۲۰۰۲) عملکرد به کیفیت و مقدار موفقیتهای کار فردی یا  گروهی اشاره دارد Ho,2008)). آرمسترانگ[۸] (۲۰۰۶)عملکرد را یک استراتژی می داند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد حاصله بر پایه آن عوامل است (بزاز جزایری،۱۳۸۷). معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی[۹] و همکاران(۲۰۰۳) ارایه شده است: « فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذ شته»(رهنورد،۱۳۸۷). مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم شود: ۱) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و ۲) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است. این اهداف معمولاً در قالب مناسبت[۱۰] (درجه ی انطباق بروندادها با نیازهای مشتریان )، در دسترس بودن[۱۱] (جنبه هایی نظیر فراوانی، ارائه در میان گروه های اولویت دار، و فاصله ی فیزیکی )، و کیفیت (درجه ی تحقق استانداردهای مورد نیاز ) تبیین می شوند(Dollery & Worthington,1996). مولین[۱۲](۲۰۰۲) در تعریف خود از  سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش آفرینی به شرح زیرتأکید دارد:« ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آن ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان» Moullin,2002)). همان طور که پرت[۱۳] ( ۲۰۰۵ ) تأکید می کند، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است. زیرا واژه ی ارزشیابی هم کیفیت وهم کمیت را پوشش می دهد Pratt, 2005)). در ضمن همان طور که خود نیلی ( ۲۰۰۵ ) نیز اشاره می کند، ارزش آفرینی برای ذینفعان درموفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد. بی شک، مدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلید ی سازمان آن ها را چگونه ادراک میکنند، و تصریح این امر در تعریف عملکرد، سازمان ها را به سنجش ادارک ذینفعان ترغیب میکند(Neely, 2005).

عملکرد سازمانی (OP)را می توان  شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و مــوثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف می شود  ،که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد ((Ho,2008 . از سوی دیگر عملکرد منابع انسانی هم تابع انگیزش و توانایی آنهاست . توانایی منابع انسانی خود تابع دانش شغلی و مهارت کاربرد دانش مذکور در انجام وظایف و فعالیتهای شغلی است . انگیزش منابع هم خود ، تابع نگرش آنها و شرایط و موقعیتی است که در آن کار می کنند با توجه به این مفاهیم عملکرد سازمانی را می توان ببشکل زیر مفهوم سازی کرد .

عملکرد سازمانی = تابع (عملکرد منابع انسانی´امکانات و تجهیزات´تکنولوژی)

عملکرد منابع انسانی = تابع (توانایی´انگیزش)

توانایی = تابع (دانش و مهارت)

انگیزش = تابع(نگرش´موقعیت) (بزاز جزایری،۱۳۸۷).

همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. عملکرد سازمان ترکیب گسترده ای هم از دریافتی های غیر ملموس، هم چون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی های عینی و ملموس، هم چون نتایج اقتصادی و مالی است. مدل های گوناگونی تلاش کرده اند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اولاً تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازه گیری و سنجش شود. ثانیاً تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و اهداف فردی ، گروهی درسازمان باید در راستای اهداف سازمانی قرار گیرد .ثالثاً در اندازه گیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار می دهند، استفاده کرد.برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیه ی سود و از این دست ابزارها باید سطح خلاقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز سنجش کرد (علامه،مقدمی،۱۳۸۹).

[۱] Holton and  bates

[۲] Kane

[۳] Bernadin

[۴]  Campbel

[۵] Brumbrach

[۶] Organizational Performance

[۷] Schermerhorn et al

[۸] Armstrong

[۹] Neely

[۱۰]  Appropriateness

[۱۱] Accessibility

[۱۲] Moullin

[۱۳] Pratt

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *