پایان نامه بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف آباد

دانشکده مواد

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.Sc.»

گرایش سرامیک

عنوان:

بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

استاد راهنما:

دکتر احمد منشی

استاد مشاور:

دکتر امیر عباس نوربخش

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: مروری بر تئوری ها و تحقیقات انجام شده ………………………………………………… 4

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………. 4

2-2- کامپوزیت ها………………………………………………………………………………………… 7

2-2-1- مزایای استفاده از مواد کامپوزیت ……………………………………………………………. 9

2-2-2- تاریخچه صنعت کامپوزیتها ……………………………………………………………………… 9

2-3- نانو کامپوزیت ها ……………………………………………………………………………. 10

2-3-1- طبقه بندی نانو کامپوزیت ها …………………………………………………………………. 11

2-3-2- سیلیکات های لایه ای ………………………………………………………………………….. 12

2-3-3- ساختار نانو کامپوزیت ………………………………………………………………………….. 15

2-3-4- خواص مکانیکی …………………………………………………………………………………. 17

2-3-5- نانو کامپوزیت های پلیمری …………………………………………………………………… 18

2-4-تعریف و طبقه بندی کاربیدها ……………………………………………………………………. 19

2-5-کاربید سیلیسیم …………………………………………………………………………….. 20

2-5-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………… 20

2-5-2-مشخصات عمومی کاربید سیلیسیم ………………………………………………………… 21

2-5-3-ساختار و ترکیب کاربید سیلیسیم …………………………………………………………… 21

2-5-4-انواع کاربید سیلیسیم ………………………………………………………………………… 22

2-5-4-1-کاربید سیلیسیم نوع بتا () ……………………………………………………………… 22

2-5-4-2-کاربید سیلیسیم نوع آلفا () …………………………………………………………. 22

2-5-5- پایداری انواع مختلف SiC بلوری ………………………………………………………… 23

2-5-6- وضعیت گذشته و فعلی کاربید سیلیسیم ………………………………………………….. 24

2-5-7- خلاصه ای از خواص SiC ………………………………………………………………….

2-5-8- برخی کاربرد های SiC ………………………………………………………………………..

2-5-8-1- کاربرد به عنوان ساینده …………………………………………………………… 26

2-5-8-2- دیر گدازها و المنت های کوره …………………………………………………. 26

2-5-8- 3- کاربردهای الکترونی و نوری……………………………………………………. 27

2-5-8-3-1- نیمه هادی کاربید سیلیسیم ……………………………………………. 28

2-5-8-3-2- کاربرد در صنعت IC ……………………………………………………

2-6- شیشه ………………………………………………………………………………………. 28

2-6-1-تاریخچه شیشه ………………………………………………………………………….. 28

2-6-2-تعریف شیشه ……………………………………………………………………………. 29

2-7- اکسید سریم ……………………………………………………………………………….. 30

2-7-1- کاربردهای اکسید سریم ……………………………………………………………….. 31

2-8- اکسید سیلیسیم ……………………………………………………………………….. 32

2-9- ابزارهای برشی و سایند ها …………………………………………………………… 33

2-9-1- ابزارهای برشی …………………………………………………………………………. 33

2-9-2- ساینده‌ها ……………………………………………………………………………….. 35

2-10-ترکیب پولیش پایه سریم و فرآیند آماده سازی آن ………………………………………. 38

2-11- مشخصات اکسید سریک ……………………………………………………………….. 39

2-12- فرایند آماده سازی ترکیب ……………………………………………………………. 40

2-13- ابزارهای ساینده سرامیکی پیوند داده شده ………………………………………… 42

2-13-1- مقدمه …………………………………………………………………………….. 42

2-13-2- فرایند تولید …………………………………………………………………………….. 42

2-13-3- هدف از تولید ساینده های سرامیکی …………………………………………………… 43

2-13-4- روش ساخت ترکیبات ……………………………………………………………………….. 43

فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………… 44

3-1- مواد اولیه ………………………………………………………………………………………. 44

3-1-1- اکسیدسریم …………………………………………………………………………… 44

3-1-2- کاربیدسیلسیم ……………………………………………………………………………. 45

3-1-3- نانوسیلیس ……………………………………………………………………………….. 45

3-1-4- افزودنی ها ……………………………………………………………………………………. 46

3-2- تجهیزات آزمایشگاهی ……………………………………………………………………….. 46

3-2-1- هیتر …………………………………………………………………………………….. 46

3-2-2- کوره ………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3- مگنت ………………………………………………………………………………………… 46

3-2-4- ترازو …………………………………………………………………………………………. 46

3-2-5- خشک کن ………………………………………………………………………………. 46

3-2-6- CCS ………………………………………………………………………………….

3-3- ابزار آزمایش و آنالیز نمونه‌ها ……………………………………………………………….. 47

3-3-1- دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) ……………………………………………………….. 47

3-3-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ……………………………………………….. 47

3-3-3- آزمایش اندازه‌گیری استحکام ……………………………………………………………….. 47

3-4- روش انجام آزمایش ……………………………………………………………………….. 48

3-4-1- تهیه نمونه‌های سری اول ……………………………………………………………….. 48

3-4-1-1- نمونه‌سازی مجموعه A ……………………………………………………………

3-4-1-2- نمونه‌سازی مجموعه B ……………………………………………………………

3-4-1-3- نمونه‌سازی مجموعه C ……………………………………………………………

3-4-2- تهیه نمونه های سری دوم ……………………………………………………………… 51

3-4-2-1- نمونه‌ D …………………………………………………………………………………

3-4-2-2- نمونه‌ ………………………………………………………………………………… 53

3-4-2-3- نمونه‌ ………………………………………………………………………………… 53

3-4-2-4- نمونه‌ G …………………………………………………………………………………

3-4-2-5- نمونه‌ H …………………………………………………………………………………

3-4-3-تهیه نمونه‌ های سری سوم ……………………………………………………….. 55

3-4-3-1- نمونه سازی مجموعه I …………………………………………………………….

3-4-3-2- نمونه سازی مجموعه J ……………………………………………………………

3-4-3-3- نمونه سازی سریK ………………………………………………………………..

3-4-3-4- نمونه سازی سریL …………………………………………………………………

3-4-3-5- نمونه سازی سری M ………………………………………………………………

3-4-3-6- نمونه سازی سری N ……………………………………………………………….

3-4-4- تعیین درصد وزنی جذب آب ………………………………………………………….. 62

3-4-5- انجام آزمایش سایش ……………………………………………………………. 63

3-4-6- استفاده از نرم افزار Image Analyzer ……………………………………………….

فصل چهارم: روش تحقیق …………………………………………………………………….. 65

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………. 65

4-2- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت ……………………………………. 65

4-2-1- نتایج نمونه های سری اول ……………………………………………………………… 65

4-2-2- نتایج نمونه های سری دوم …………………………………………………………….. 66

4-2-3- نتایج نمونه های سری سوم ……………………………………………………………. 67

4-2-3-1- نمونه های پخته شده در دمای ºc750 و ºc1000 …………………………………….

4-2-3-2- نمونه های پخته شده در دمای ºc850 …………………………………………………

4-2-3-3- نمونه های پخته شده در دمای ºc1050 ……………………………………………..

4-2-3-4- نمونه های پخته شده در دمای ºc950 …………………………………………….

4-3- بررسی نتایج آنالیز XRD ……………………………………………………………………

4-3-1- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I15………………………………………………………

4-3-2- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I5………………………………………………………..

4-3-3- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I2………………………………………………………..

4-3-4- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I19………………………………………………………

4-3-5- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N1………………………………………………………

4-3-6- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N4………………………………………………………

4-3-7- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N17……………………………………………………..

4-3-8- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N11…………………………………………………….

4-3-9- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N14و I9………………………………..

4-3-10- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N16و I17…………………………….

4-4- بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )و Image Analyzer…………..

4-4-1- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN1 ………………………………

4-4-2- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN4 ………………………………

4-4-3- بررسی نتایج SEM نمونه7N ………………………………………………..

4-4-4- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N11……………………………

4-4-5- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N14……………………………

4-4-6- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N16……………………………

4-4-7- بررسی نتایج SEM نمونه I2…………………………………………………..

4-4-8- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ……………………………….

4-4-9- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ……………………………….

4-5- نتایج آزمایش استحکام ………………………………………………………………. 100

4-6- نتایج آزمایش سایش ……………………………………………………………….. 101

4-7- تعیین وزن مخصوص ،درصد حجمی و درصد وزنی جذب آب ………………………. 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………… 103

منابع و مراجع……………………………………………………………………………….. 104

چکیده:

در این پروژه ساینده پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه‌های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، اکسید لانتانیم، میکروسیلیس، اسید بوریک، کاربیدسیلسیم، فسفات، فلوراید کلسیم‌، هگزا متافسفات سدیم، تری پلی فسفات سدیم، اکسید روی، سدیم متاسیلیکات استفاده گردید و با دو روش عمومی یکی استفاده از محلول و دیگری بصورت پودر خشک مورد استفاده قرار گرفتند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *