پایان نامه بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 89-88

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

(M.A) پایان  نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته: مدیریت آموزشی

عنوان :

بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی  از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 89-88

استاد راهنما:

دکتر عبد المحمدطاهری

استاد مشاور:

دکتر مسلم صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی ازدیدگاه مدیران سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبوده است. روش پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی بوده و جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران زن سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیراز را دربرمی گیرد. تعدادآنها 135 نفر می باشد. وبه دلیل تعدادکم جامعۀ آماری همین مقداربه عنوان نمونۀ آماری درنظرگرفته شد.دراین پژوهش ازسه پرسشنامۀ رضایت شغلیJDI (اسمیت،کندال،هالین، گریکسون(1987-1969)وفرسودگی شغلی مسلش(1991)واسترس شغلی نورعلی مشتاقی فر درسال(1377)استفاده گردیدتجزیه و تحلیل داده هادر 2 سطح آمارتوصیفی وآماراستنباطی صورت گرفت.که درسطح آمارتوصیفی شاخصهای آماری انحراف معیار،ودرسطح استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده و نتایج زیرحاصل گردید:

-بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی وهمچنین بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداروجود  ندارد.

– بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.

– بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد و هیچ کدام از ابعاد رضایت شغلی قدرت پیش بینی استرس شغلی راندارند.

– ازبین ابعاد فرسودگی شغلی، بعُدخستگی عاطفی بااسترس شغلی رابطۀ معکوس ومعناداروجود دارد.

– بین ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه ها : رضایت شغلی – فرسودگی شغلی – استرس شغلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

      فصل اول – طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت واهمیت پژوهش…. 8

1-4- اهداف پژوهش…. 12

1-4-1- هدف کلی.. 12

1-4-2- اهداف جزئی.. 12

1-5- فرضیه های تحقیق.. 12

1-6- تعریف مفاهیم درپژوهش…. 13

     فصل دوم – ادبیات نظری

2-1 مقدمه. 15

2-2 رضایت شغلی.. 18

2-2-1 تعاریف رضایت شغلی.. 18

2-2-2 تاریخچه رضایت شغلی.. 18

2-2-3 ابعاد رضایت شغلی.. 19

2-2-4 عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. 20

2-2-5 اهمیت رضایت شغلی.. 23

2-2-6 نظریه های رضایت شغلی.. 26

2-2-7 شیوه ابراز نا رضایتی از شغل: 31

2-2-8 پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان. 32

2-3 فرسودگی شغلی.. 34

2-3-1- منشأ تاریخی فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………… 34

2-3-1 مفهوم فرسودگی شغلی.. 34

2-3-3- تعاریف فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-4- فرسودگی شغلی در مدیران. 38

2-3-5- علل پیدایش فرسودگی شغلی.. 38

2-3-6- راههای بهبود فرسودگی کاری.. 40

2-3-7- نشانه های فرسودگی شغلی.. 41

2-3-8 نشانگان و معیارهای تشخیص فرسودگی شغلی.. 44

2-3-9 دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. 45

2-3-10 علل فرسودگی شغلی.. 47

2-3-11 مشاغل مستعد فرسودگی شغلی.. 48

2-3-12 مراحل و سیر فرسودگی شغلی.. 48

2-3-13 عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی.. 50

2-3-14 علائم فرسودگی شغلی.. 50

2-3-15 دلایل فرسودگی شغلی.. 51

2-3-16 روشهای مقابله با فرسودگی شغلی.. 52

2-3-17 پیامدهای افزایش یا کاهش دهنده فرسودگی شغلی در سازمان. 53

2-4- تاریخچه استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-4-1 واژه کاوی استرس… 57

2-4-2 گونه های مختلف استرس… 60

2-4-3 تعریف استرس شغلی.. 64

2-4-4 نشانه های استرس شغلی.. 66

2-4-5 دلایل استرس شغلی چیست؟. 68

2-4-6 متغیر‌های ایجاد کننده استرس شغلی.. 71

2-4-7 استرس شغلی و عملکرد کاری.. 73

2-4-8 شیوه های مقابله با استرس شغلی.. 73

2-4-9 تنیدگی چیست؟. 76

2-4-10عاملهای استرس شغلی در محیط کار. 80

2-5 پیشینه پژوهش در داخل و خارج کشور. 86

     فصل سوم – روش تحقیق

3-1- مقدمه. 94

3-2- روش پژوهش…. 94

3-3- جامعه ی آماری پژوهش…. 94

3-4- نمونه آماری: 95

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 95

3-6- روش اجرای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 103

3-7- روش آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

     فصل چهارم – تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 105

4-2 آمار توصیفی.. 105

4-3 آمار استنباطی.. 107

    فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 114

5-2- محدودیتها 117

5-3- پیشنهادات… 118

5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 118

5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 118

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 131

  

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                                       

 

جدول 2-1: عوامل اساسی مؤثر در میزان و سطح رضایت شغلی.. 21

جدول3-1:روش نمره گذاری مربوط به پرسشنامه ی رضایت شغلی (gdi)………………………………………………. 96

جدول3-2: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد رضایت شغلی…………………………………………………………. 96

جدول 3-3: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به فرسودگی شغلی…………………………………………………………….. 98

جدول 3-4: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد استرس شغلی  (سؤالات مربوط به قسمت اول 28 سؤال اولی)    100

جدول 3-5: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرسودگی شغلی و ابعاد آن توسط محقق…………………………….. 102

جدول 3-6: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه استرس شغلی و ابعاد آن توسط محقق………………………………… 102

جدول 3-7: ضرائب آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق………………………………… 103

جدول4-1:  توصیف نمونه آماری بر حسب تأهل…………………………………………………………………………………… 105

جدول4-2:  توصیف نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………… 106

جدول4-3:  توصیف نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………………. 106

جدول  4-4: ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و استرس شغلی……………………………. 107

جدول4-5 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون……………………………………………………….. 107

جدول4-6: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها………………………………………………………………………………………. 108

جدول4-7: رابطه بین رضایت شغلی و استرس شغلی……………………………………………………………………………. 109

جدول 4-8: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی و استرس شغلی…………………………………………………. 109

جدول  4-9: ماتریس همبستگی بین ابعاد فرسودگی شغلی با استرس شغلی……………………………………………. 110

جدول4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون………………………………………………………. 111

جدول4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها……………………………………………………………………………………. 112

جدول  4-12: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی………………………………………….. 113

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

شکل2-2: یک الگوی تنیدگی حرفهای (دکتر دادستان، 1377) 79

نمودار 2-2- پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی (میردریکوندی، 1379)………………………………………….. 33

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *