پایان نامه بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

دانشکده علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته مدیریت آموزشی

 

موضوع:

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

 

استاد راهنما:

دکتر رضا ساکی

 

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول: کلیات  پژوهش

1- مقدمه. 3

2- بیان مسأله. 5

3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 8

4- اهداف تحقیق… 11

5- سؤال های تحقیق… 12

6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12

6-1- قابلیت های کارآفرینی. 12

6-2- عملکرد آموزشی. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه  پژوهش

1- مقدمه. 16

2- مروری بر ادبیات کارآفرینی… 17

2-1- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی. 17

2-2- رویکردها و نظریه های کارآفرینی. 23

2-2-1- کارآفرینی از دیدگاه اقتصاد دانان. 24

2-2-2- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت.. 25

2-2-3- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری. 25

2-2-3-1- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان. 26

2-2-3-1-1- جنسیت.. 26

2-2-3-1-2- تحصیلات.. 27

2-2-3-1-3- سن. 27

2-2-3-1-4- تجربه کاری. 27

2-2-4- کارآفرینی از دیدگاه روان شناسان. 28

2-2-4-1- ویژگی های روان شناختی کارآفرینان. 28

2-2-4-1-1- گرایش به خلاقیت.. 29

2-2-4-1-2- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت) 29

2-2-4-1-3- برخورداری از مرکز کنترل درونی. 30

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

2-2-4-1-4- ریسک پذیری. 30

2-2-4-1-5- تحمل ابهام 30

2-2-4-1-6- استقلال طلبی. 31

2-3- تاریخچه کارآفرینی. 31

2-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان. 34

2-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران. 34

2-4-2- تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها 36

2-5- نوع شناسی کارآفرینی. 38

2-6- سازمان کارآفرین. 41

2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین. 41

2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین. 42

2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین. 42

2-7- مدل های کارآفرینی. 43

2-7-1- مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر 43

2-7-2- مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن 44

2-7-3- مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی. 45

2-7-4- مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

2-7-5- مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی. 47

2-7-6- مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام 47

2-7-7- مدل استیونسون در سنجش رفتار کارآفرینانه 49

2-7-8- مدل کارآفرینی تیمونز 49

2-8- آموزش کارآفرینی. 53

3-  کارآفرینی در نظام آموزشی… 56

3-1- اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی. 57

3-1-1- تدوین اهداف و سیاستهای کارآفرینانه 57

3-1-2- انعطاف پذیری. 58

3-1-3- جامعیت و هماهنگی. 58

3-1-4- تمرکززدایی. 58

3-1-5- خودگردانی و استقلال. 58

3-1-6- تعامل با محیط. 59

3-1-7- تاکید بر کیفیت.. 59

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

3-1-8- شکوفا سازی استعداد و خلاقیت.. 59

3-1-9- تغییر و تحول. 59

3-1-10- مشارکت.. 60

3-1-11- تشویق و پاداش.. 60

3-1-12- نظارت و ارزشیابی مستمر 60

3-2- نقش ها و ویژگی های خاص معلمان و مدیران کارآفرین. 61

4- عملکرد آموزشی… 65

4-1- ویژگی های معلم کارآمد. 65

5- مروری بر سوابق… 72

5-1- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 72

5-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 75

6- مدل مفهومی پژوهش…. 77

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1- مقدمه. 80

2- روش پژوهش…. 80

3- جامعه آماری… 80

4- نمونه آماری و روش نمونه گیری… 81

5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 81

5-1- مقیاس سنجش قابلیت های کارآفرینی. 82

5-1-1- روایی. 82

5-1-2- پایایی. 82

5-1-3- دسته بندی سؤالات. 83

5-1-4- نحوه امتیاز بندی. 84

5-1-5- نحوه تفسیر نتایج. 84

5-2- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی. 84

5-2-1- روایی. 85

5-2-2- پایایی. 86

5-2-3- نحوه امتیاز بندی. 86

5-2-4- نحوه تفسیر نتایج. 86

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1- توصیف داده‌ها 88

1-1- پرسشنامه کارآفرینی معلمان. 88

1-2- پرسشنامه عملکرد آموزشی. 94

2- تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی سؤالات پژوهش…. 95

2-1- بررسی سؤال کلی پژوهش.. 95

2-2- بررسی سؤال اول. 97

2-3- بررسی سؤال دوم 98

2-4- بررسی سؤال سوم 99

2-5- بررسی سؤال چهارم 100

2-6- بررسی سؤال پنجم. 101

2-7- بررسی سؤال ششم. 102

2-8- بررسی سؤال هفتم. 103

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1- مقدمه. 106

2- یافته های تحقیق… 108

3- نتیجه گیری… 112

4- پیشنهادها 116

4-1- پیشنهادات کاربردی. 116

4-2- پیشنهادات پژوهشی. 117

5- محدودیت ها، مشکلات و موانع تحقیق… 118

فهرست منابع داخلی… 119

فهرست منابع خارجی… 127

ضمائم

پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی… 130

پرسشنامه سنجش عملکرد آموزشی… 132

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 2-1: تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران کارآفرینی.. 19

جدول 2-2: انواع کارآفرینی.. 40

جدول 2-3: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 75

جدول 3-1: جامعه آماری دبیران به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 80

جدول 3-2: توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 81

جدول 3-3: بررسی پایایی پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-4: دسته بندی سؤالات پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-5: نرم های چهار مقوله ای قابلیت های کارآفرینی.. 84

جدول 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 88

جدول 4-2: مقایسه‌ی شاخص‌های آماری مقیاس کارآفرینی معلمان و خرده مقیاس‌های آن. 89

جدول 4-3: توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 90

جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

جدول 4-5: شاخص‌های آماری عملکرد آموزشی معلمان. 94

جدول 4-6: توزیع فراوانی سطح عملکرد آموزشی معلمان. 94

جدول 4-7: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون خرده مقیاس های کارآفرینی با عملکرد آموزشی معلمان. 96

جدول 4-8: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق خرده مقیاسهای کارآفرینی.. 96

جدول 4-9: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 97

جدول 4-10: توزیع فراوانی معلمان بر اساس میزان کارآفرینی.. 98

جدول 4-11: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس توفیق طلبی با عملکرد آموزشی معلمان. 98

جدول 4-12: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق توفیق طلبی.. 98

جدول 4-13: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 99

جدول 4-14: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس استقلال طلبی با عملکرد آموزشی معلمان. 99

جدول 4-15: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق استقلال طلبی.. 99

جدول 4-16: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 100

جدول 4-17:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس گرایش به خلاقیت با عملکرد آموزشی معلمان. 100

جدول 4-18: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق گرایش به خلاقیت.. 100

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 4-19: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 101

جدول 4-20: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس ریسک پذیری با عملکرد آموزشی معلمان. 101

جدول 4-21: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق ریسک پذیری.. 101

جدول 4-22: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 102

جدول 4-23: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس کنترل درونی با عملکرد آموزشی معلمان. 102

جدول 4-24: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق کنترل درونی.. 102

جدول 4-25: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 103

جدول 4-26:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس تحمل ابهام با عملکرد آموزشی معلمان. 103

جدول 4-27: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق تحمل ابهام. 103

جدول 4-28: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر. 43

نمودار 2-2: مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن. 44

نمودار 2-3: مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی.. 45

نمودار 2-4: مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

نمودار 2-5: مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی.. 47

نمودار 2-6: مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام. 48

نمودار 3-1: توزیع فراوانی نمونه تحقیق به تفکیک نوع مدرسه. 81

نمودار 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 89

نمودار 4-2: مقایسه‌ی میانگین های خرده مقیاسهای کارآفرینی معلمان. 90

نمودار 4-3. توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 92

نمودار4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

نمودار 4-5: توزیع درصدی سطح عملکرد آموزشی معلمان. 95

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *