پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

روان‌شناسی تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه  هوش عاطفی و هوش اخلاقی با  کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی

استاد راهنما:

دکتر فریده یوسفی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات……………………………………………………………………………………….. 2

2-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………. 5

3-1- اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………… 8

4-1- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………… 9

5-1- پرسش های پژوهش…………………………………………………………………….. 10

6-1- تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………. 11

7-1- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………….. 14

2-1-1- کیفیت زندگی…………………………………………………………………………. 14

2-1-2-هوش عاطفی…………………………………………………………………………… 24

2-1-3- همدلی………………………………………………………………………………….. 30

2-1-4- هوش اخلاقی………………………………………………………………………… 35

2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………….. 38

2-2-1- هوش عاطفی و کیفیت زندگی………………………………………………………. 38

2-2-2-هوش اخلاقی و کیفیت زندگی…………………………………………………………. 40

2-2-3-هوش عاطفی و همدلی……………………………………………………………. 42

2-2-4- همدلی و کیفیت زندگی………………………………………………………………. 42     

2-2-5- هوش اخلاقی و همدلی………………………………………………………….. 43

2-3-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….. 44

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش…………………………………………………………………………… 46

3-2- جامعه آماری وشرکت کنندگان در پژوهش…………………………………………… 46

3-3- ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………. 47

3-3-1- پرسشنامه هوش عاطفی………………………………………………………….. 47

3-3-2- پرسشنامه هوش اخلاقی………………………………………………………….. 49

3-3-3- پرسشنامه همدلی…………………………………………………………………. 50

3-3-4- مقیاس کیفیت زندگی………………………………………………………………. 51

3-4- شیوه‌ی اجرا……………………………………………………………………………… 52

3-5- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………. 53

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………… 55

4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش……………………………………………… 56

4-3- یافته های مربوط به فرضیات و سوالات پژوهش……………………………………… 57

4-3-1- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی…..57

4-3-2- پیش بینی همدلی  براساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی………. 60

4-3-3- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس همدلی با کنترل ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی….. 62

4-3-4- نقش میانجی گری همدلی در ارتباط بین ابعاد هوش عاطفی و ابعاد  هوش اخلاقی با کیفیت زندگی….65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث وبررسی یافته های تحقیق …………………………………………………………. 69

5-1-1- رابطه ابعاد هوش عاطفی با ابعاد کیفیت زندگی…………………………………….. 69

5-1-2- رابطه ابعاد هوش اخلاقی و کیفیت زندگی……………………………………………. 72

5-1-3-رابطه ابعاد هوش عاطفی و همدلی………………………………………………….. 74

5-1-4- رابطه ابعاد هوش اخلاقی و همدلی………………………………………………….. 75

5-1-5- رابطه همدلی با ابعاد کیفیت زندگی………………………………………………….. 75

5-1-6- بررسی نقش میانجی گری همدلی………………………………………………….. 77

5-2- کاربردهای نظری و عملی پژوهش……………………………………………………….. 78

5 -3- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………….. 79

5-4- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………… 80

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………….. 81

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………. 85

پیوست‌ها

پیوست یک: پرسشنامه هوش عاطفی……………………………………………………… 94

پیوست دو: پرسشنامه هوش اخلاقی………………………………………………………….. 96

پیوست سه: پرسشنامه همدلی…………………………………………………………….. 98

پیوست چهار: پرسشنامه کیفیت زندگی………………………………………………………. 99

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری همدلی در رابطه بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت. این پژوهش شامل 298 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1998 ) فرم کوتاه شده هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001 )، مقیاس اصلی همدلی (جولیف و فارنینگتون، 2006) و پرسشنامه هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2005) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک همبستگی درونی تعیین شد. . نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج نشان داد، بخشش از ابعاد هوش اخلاقی با تمام ابعاد کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که همدلی در ارتباط بین بخشش، درک عواطف خود و دیگران و کیفیت زندگی نقش واسطه ای ایفا می‌کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *