پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی و خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های کرمان

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

بررسی رابطه نگرش مذهبی، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………… 5

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………. 10

3-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………… 12

3-1-1 هدف اصلی………………………………………………………………. 12

3-1-2- اهداف فرعی……………………………………………………………. 12

4-1  فرضیه‏ های تحقیق…………………………………………………………. 12

4-1-1 فرضیه  اصلی…………………………………………………………….. 12

4-1-2- فرضیات  فرعی………………………………………………………….. 12

1-5  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات………………………………………………… 13

1-5-1 تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………… 13

5-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………. 16

2-1 دینداری…………………………………………………………………… 16

2-1-1 نگرش های مذهبی…………………………………………………. 17

2-1-2 کارکردهای دین و ضرورت وجوه دین………………………………….. 18

2-1-3  کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری………… 20

2-1-4الگوهای دینداری……………………………………………………… 24

2-1-5نظریه های مربوط به دینداری………………………………………. 27

2-1-6 تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی…………………………………… 29

2-2 خودپنداره…………………………………………………………………. 30

2-2-1- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره……………………………………. 30

2-2-2- ویژگی های خود……………………………………………………. 31

2-2-3 شکل گیری خود و خودپنداره ………………………………………33

2-2-4- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره……………………………… 34

2-2-5  تحقیقات پیرامون خودپنداره…………………………………………. 35

2-3 حمایت اجتماعی………………………………………………………… 35

2-3-1-انواع حمایت اجتماعی………………………………………………. 37

2-3-2-منابع حمایت اجتماعی………………………………………………. 40

2-3-3-مبانی نظری حمایت اجتماعی……………………………………… 41

2-3-4-چارچوب نظری حمایت اجتماعی……………………………………. 44

2-4 رضایت شغلی……………………………………………………………. 45

2-4-1- سیر تاریخی رضایت شغلی…………………………………………. 45

2-4-2- تعاریف رضایت شغلی……………………………………………….. 46

2-4-3- ماهیت رضایت شغلی……………………………………………….. 48

2-4-4- ابعاد رضایت شغلی…………………………………………………. 49

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی………………………………………… 49

2-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی……………………………………… 50

2-4-6-1- عوامل فردی…………………………………………………….. 51

2-4-6-2- عوامل سازمانی………………………………………………….. 52

2-4-6-3- عوامل محیطی………………………………………………….. 53

2-4-6-4- ماهیت شغل…………………………………………………….. 56

2-4-7   پیامدهای رضایت شغلی…………………………………………. 57

2-4-7-  1 رضایت شغلی و عملکرد……………………………………… 57

2-4-7-2 رضایت شغلی و میزان جابجایی……………………………… 59

2-4-7-3 رضایت شغلی و سلامت جسمی روانی…………………… 59

2-4-7- 4 رضایت شغلی و غیبت……………………………………….. 60

2-4-7-5 رضایت شغلی و تاخیر در کار………………………………….. 60

2-4-7-6 رضایت شغلی و ترک خدمت………………………………….. 60

2-4-7-  7 رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس……………………… 61

2-4-7-8 رضایت شغلی و تشویش…………………………………….. 61

2-4- 8 نظریه های رضایت شغلی……………………………………… 61

2-4-8-1 نظریه نیازها…………………………………………………….. 61

2-4-8- 2 نظریه سلسله مراتب نیازها…………………………………. 62

2-4-8-3 تئوری بهداشت – انگیزش……………………………………… 63

2-4-8-4 تئوری آلدرفر (ERG)……………………………………………… 64

2-4-8-5  تئوری کامروایی نیاز……………………………………………. 65

2-4-8-6 نظریه انتظار وورم……………………………………………….. 65

2-4-8 -7 نظریه انگیزش پورتر ولاولر……………………………………… 66

2-4-8-8  نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی (1959)……………… 67

2-4-9  ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی…………………………….. 67

2-4-10- شاخص توصیف شغلی (JDI)…………………………………… 68

2-4-11- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)……………….. 68

2-4-11-1 تکنیک وقایع حساس…………………………………………… 68

2-4-11-2  مصاحبه………………………………………………………… 69

2-5  پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور……………. 69

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه……………………………………………………………………… 75

3-1 روش تحقیق …………………………………………………………75

3-2 جامعه آماری………………………………………………………. 75

3-3 روش نمونه گیری………………………………………………… 75

3-3 حجم نمونه……………………………………………………….. 76

3-4 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………… 76

3-5 متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی……………………….. 80

3-6  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها………………………….. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………… 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- بحث و بررسی…………………………………………………….. 98

5-1- تحلیل فرضیه های تحقیق……………………………………… 98

5-2-پیشنهادات…………………………………………………………. 101

منابع ……………………………………………………………………. 104

پیوست ها ……………………………………………………………… 112

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد، ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد.حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی محاسبه گردید برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودپنداره بک (1976 )، رضایت شغلی بری فیلد و روث(1951 )، نگرش مذهبی سراج زاده (1377) ، حمایت اجتماعی( MOS) شربورن و استوارت استفاده شد. نتایج نشان داد : متغیرهای نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.حمایت اجتماعی با رضایت شغلی همبستگی مثبت(مستقیم)،یک سویه دارد.همچنین حمایت اجتماعی،بعد پیامدی نگرش مذهبی ،توانایی ذهنی،مسایل اخلاقی و جذابیت فیزیکی با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *