دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (‌M.A)

رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-اهداف پژوهش8

اهداف اصلی.. 8

اهداف فرعی.. 8

فرضیات پژوهش9

سؤالات تحقیق. 10

سؤال اصلی.. 10

سؤالات فرعی.. 10

1-5-تعریف واژگان تحقیق. 11

1-5-1-تعاریف مفهومی.. 11

1-5-2-تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم. 13

ادبیات و پیشینه پژوهش13

2-1-مقدمه. 14

قسمت اول. 15

2-2-مدیریت زمان. 15

2-2-1-اهمیت مدیریت زمان. 15

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها 18

2-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان. 21

اصول مدیریت زمان. 25

نگاه به مدیریت زمان از منظر دین.. 27

قسمت دوم. 32

2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر. 32

2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی.. 32

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی.. 35

اهداف مدیریت آموزشی.. 35

2-3-4- وظایف مدیران آموزشی.. 36

2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران. 39

6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی.. 40

2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران. 42

8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران. 45

2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران. 48

2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران. 51

قسمت سوم. 54

مروری بر تحقیقات انجام شده 54

تحقیقات داخلی.. 54

تحقیقات خارجی.. 56

2-5 جمع بندی.. 60

فصل سوم. 62

فرایند پژوهش62

3-1-مقدمه. 63

نوع پژوهش بر اساس نوع هدف.. 64

روشهای تحقیق. 64

واحد تحلیل. 65

جامعه آماری.. 65

ابزار اندازه‏گیری.. 65

بررسی پایایی و روایی ابزارپرسشنامه. 66

فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

تحلیل تک متغیره 67

تحلیل دو متغیره 67

تحلیل چند متغیره 67

تحلیل رگرسیون. 68

فصل چهارم. 69

یافته های تحقیق. 69

4-1- مقدمه. 70

توصیف گروههای نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی) 71

4-2-1- نمونه مدیران. 71

4-2-2- نمونه معلمان. 76

4-3- توصیف داده‌های حاصل از پرسشنامه. 81

4-4- نتایج فرضیه‌های پژوهش95

فصل پنجم. 102

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

5-1- مقدمه. 103

5-2-بحث و نتیجه‌گیری.. 104

5-3- محدودیت‌های پژوهش107

5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش107

5-5- پیشنهاد پژوهشی.. 109

منابع ومآخذ. 110

 

فهرست جداول

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها

جدول(3-1) چگونگی توزیع گویه های پرسشنامه را بر اساس تقسیم بندی عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد.

جدول 3-2- مقدار آلفای متغیرهای اصلی تحقیق

جدول(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

جدول(4-4) توزیع نمونه مدیران براساس میزان تحصیلات

جدول(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

جدول(4-8)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

(4-12) توزیع فراوانی داده های مدیریت زمان

جدول شماره (4-9)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های مدیران نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان

جدول شماره (4-10)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد فنی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-11)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد انسانی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-12)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد ادارکی مدیر در مدرسه)

جدول (4-13) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس

جدول (4-14) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس

جدول (4-15) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس

جدول (4-16) رگرسیون چندگانه برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-17) رگرسیون ساده برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-18) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-19) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-20) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-21) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-22) رگرسیون چندگانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-23) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی ‌های جمعیت شناختی آنان

 

فهرست نمودار

نمودار(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

نمودار(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

نمودار (4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

نمودار(4-4)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس رشته تحصیلی

نمودار(4-5)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار (4-6)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

نمودار(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار(4-8)توزیع فراوانی داده های عملکرد فنی

نمودار(4-9) توزیع فراوانی داده های عملکرد انسانی

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.