فرضیه های فرعی

  1. رابطه معنی داری میان کسب دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد.
  2. رابطه معنی داری میان خلق دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد.
  3. رابطه معنی داری میان حفظ دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد.
  4. رابطه معنی داری میان انتقال دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد.
  5. رابطه معنی داری میان کاربرد دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد.

 ۱-۷- اهداف تحقیق

۱-۷-۱- هدف اصلی

بررسی ارتباط مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

۱-۷-۲- اهداف فرعی

  1. بررسی ارتباط میان خلق دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  2. بررسی ارتباط میان حفظ دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  3. بررسی ارتباط میان انتقال  دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  4. بررسی ارتباط میان کاربرد دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  5. بررسی ارتباط میان کسب دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

۱-۸- روش گردآوری اطلاعات

در ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در ژورنال های معتبر اطلاعات کتابخانه ای لازم جمع آوری شد که این اطلاعات ما را در پیدا کردن معیارها و شاخص های لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش یاری داد و سپس با استفاده از روش های همبستگی به بررسی موضوع پرداخته شد. همچنین برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.

۱-۹- کلیات روش انجام کار

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. روش شناسی تحقیق، توصیفی و به لحاظ تعیین ارتباط بین متغیرها، از نوع همبستگی است و به لحاظ بازده زمانی، مقطعی است. تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در ابتدا با بهره­گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب، مقالات فارسی و لاتین) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ توزیع گردید. سرانجام با جمع­آوری پرسشنامه داده‌های مربوط به آن با استفاده از نرم­افزار های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ارتباط بین متغیر‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل