پایان نامه بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان تاکستان (استان قزوین)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش : مدیریت آموزشی

 

 

عنوان :

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه

دبیران شهرستان تاکستان (استان قزوین)

 

استاد راهنما :

دکتر سعید خواجه ای

 

استاد مشاور :

دکتر حیدر تورانی

 

 بهار 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطۀ سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان تاکستان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان تاکستان می باشد. در این پژوهش سبک رهبری (رابطه مدار و ضابطه مدار) به عنوان متغییر مستقل و انگیزش شغلی (وابستگی شغلی، قدرت شغلی و موفقیت شغلی) به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است. این پژوهش با نمونه 184 نفری و از دبیران شهرستان تاکستان تشکیل شده است که تعداد نمونه به وسیله جدول مورگان تعیین و سپس بطور تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه سبک رهبری35 سوالی فیدلر و پرسشنامه انگیزش25 سوالی مک کله لند  استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون Tو خی دو، فریدمن، من ویتنی و F  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سبک رهبری مدیران با انگیزش شغلی دبیران رابطه ی معناداری وجود دارد و همچنین بین سبک­های رهبری مدیران و انگیزش موفقیت دبیران دبیرستان­های شهرستان تاکستان رابطه وجود دارد  و اما در خصوص دو مولفه دیگر یعنی وابستگی شغلی و قدرت شغلی دبیران با سبک­های رهبری مدیران دبیرستان­های شهرستان تاکستان رابطه معناداری وجود نداشت. و در نهایت یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کند که مسئولان آموزش و پرورش و تأمین منابع انسانی افرادی را برای سمت مدیریت مدارس انتخاب کنند که از رشته های مدیریت بوده و یا مرتبط با حرفه مدیریت باشند.

 

واژگان کلیدی : سبک رهبری(رابطه مدار- ضابطه مدار)، انگیزش شغلی، دبیران

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 3

1 – 1 بیان مساله. 4

2 – 1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن: 7

3 – 1 اهداف تحقیق: 12

هدف کلی تحقیق : 12

اهداف فرعی : 12

4 – 1 سوالات یا فرضیه های تحقیق : 12

فرضیه اصلی : 12

فرضیه های فرعی: 12

سوالات جانبی تحقیق.. 13

5 – 1 تعاریف مفهومی و عمیاتی وازه های کلیدی : 13

تعاریف مفهومی: 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 17

1-2بخش اول مدیریت و سبک رهبری.. 18

1-1-2مدیریت و مدیران. 18

2-1-2مدیریت آموزشی.. 21

3 – 1- 2 اهمیت مدیریت آموزشی و ضرورت آن در آموزش و پرورش… 21

4 – 1- 2 نقش مدیر یا رهبر آموزشی.. 22

5 – 1- 2 ویژگی های مدیران آموزشی.. 25

6 – 1- 2 مهارتهای مدیران آموزشی.. 27

7 – 1- 2 خصوصیات ویژه برای رهبری آموزشی.. 29

8 – 1- 2 تفاوت مدیریت و رهبری.. 30

9 – 1- 2 رهبری در مدیریت: 30

10 – 1- 2 شخصیت و انتظارات رهبر. 33

11 – 1- 2 سبک رهبری.. 37

12 – 1- 2 تفاوت بین سبک رهبری وظیفه مدار و سبک رهبری رابطه مدار. 39

13 – 1- 2 نظریه ها و سیستم های مدیریت… 40

2 – 2 بخش دوم انگیزش… 44

1 – 2 – 2 تعاریف انگیزش… 44

2 – 2 – 2 اهمیت انگیزش… 46

3 – 2 – 2 انگیزش موفقیت… 48

4– 2 – 2 قدرت انگیزش… 49

5 – 2 – 2 روش های افزایش انگیزه 50

6 – 2 – 2 اهداف کلیدی برای ایجاد و حفظ انگیزش در کار. 52

7 – 2 – 2 نظریه های انگیزش… 59

بخش سوم : پیشینه تحقیق.. 64

1– 3 – 2 پیشینه تحقیق در داخل کشور. 64

2 – 3 – 2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور. 67

نتیجه گیری.. 68

مدل تحقیق.. 69

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه. 71

1- 3 روش پژوهش : 71

2- 3 جامعه آماری : 71

3 – 3 نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن : 72

4- 3 ابزار اندازه گیری داده ها 73

5- 3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش: 74

6- 3  روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه. 80

4-1. سیمای پاسخگویان. 81

4-2. یافته های توصیفی.. 84

4-2-1. توصیف سؤالات پرسشنامه. 84

4-2-1-1. پرسشنامه انگیزه دبیران. 84

4-2-1-2. پرسشنامه سبک رهبری.. 109

4-2-2. توصیف مؤلفههای تحقیق.. 144

4-3. یافته های تحلیلی.. 149

4-3-1. بررسی توزیع مؤلفههای تحقیق.. 149

4-3-2. بررسی فرضیات تحقیق.. 151

4-3-3. یافتههای جانبی تحقیق.. 155

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 165

5-2  نتیجه گیری کلی.. 165

5-3خلاصه پژوهش…. 166

5-4فرضیات پژوهش و نتایج آنها 168

5-4-1بررسی فرضیه اصلی.. 168

5-4-2بررسی فرضیه اوّل. 169

5-4-3بررسی فرضیه دوّم. 170

5-4-4بررسی فرضیه سوم. 170

5-5نتایج یافته های جانبی پژوهش…. 171

5-6محدودیت ها 176

5-6-1محدودیت های در کنترل محقق.. 176

5-7پیشنهادات… 176

5-7-1 پیشنهادهایی مبنتی بر یافته های پژوهش…. 176

5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 177

پیوست ها و ضمائم. 178

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

 

جدول (3- 1) جامعه آماری.. 71

جدول 3 – 2 نمونه آماری.. 72

جدول 3 – 3  گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه سبک رهبری.. 73

جدول 4 – 3  گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه انگیزش… 73

جدول(5 – 3) نتایج آلفا برای پرسشنامه انگیزش… 75

جدول(6 – 3) نتایج آلفا برای پرسشنامه سبک رهبری.. 76

جدول شماره 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 81

جدول شماره 4-2 . توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی.. 82

جدول شماره 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه. 83

جدول شماره 4-4. نسبت به خواسته ها و نیازهای افراد دیگر حساس هستید. 84

جدول شماره 4-5. در جلسات بحث و گفتگو رعایت حال دیگران را میکنید. 85

جدول شماره 4-6. موقعیت هایی را که نیازمند همکاری است به موقعیت هایی که نیازمند رقابت است ترجیح می دهید. 86

جدول شماره 4-7. هنگامی که برای همکاری و سازگاری ستایش شوید بهتر کار می کنید. 87

جدول شماره 4-8. از کارهای مشخص و سازمان داده شده بیزارید. بدین علت که آزادی در برقراری ارتباط با دوستان و در آمیختن اجتماعی با آنان محدود می شود. 88

جدول شماره 4-9. هنگامی که کاری را شروع می کنید تا پایان و رسیدن به نتیجه به کوش های خود ادامه می دهید. 89

جدول شماره 4-10. هنگام موقعیت های رقابت آمیز به سعی و تلاش خود خواهید افزود. 90

جدول شماره 4-11. مسئولیت پیروزی یا شکست در کارهای خود را به عهده می گیرید. 91

جدول شماره 4-12. علاقه مند هستید که کارها را موثر و بهتر از دیگران انجام دهید. 92

جدول شماره 4-13. معمولاً به سوی اهدافی جذب می شوید که تحمل بیشتر به کوشش و کنش بیشتر وادارتان می سازد. 93

جدول شماره 4-14. به دنبال موقعیت هایی هستید که بتوانید با مسولیت شخصی برای مشکلات راه حل پیدا کنید. 94

جدول شماره 4-15. تمایل دارید دیگران را در موفقیت خود سهیم بدانید. 95

جدول شماره 4-16. اغلب اوقات کیفیت کار خود را با دیگران مقایسه می کنید. 96

جدول شماره 4-17.زمانیکه مورد ارزشیابی کتبی قرار میگیرید جهت کسب امتیاز بالا مطالعه می کنید. 97

جدول شماره 4-18. معتقدید که داشتن اعتبار و نفوذ در دیگران بسیار مهمتر از عملکرد موثر است. 98

جدول شماره 4-19. آرزو دارید تأثیری ژرف در محیط کار خود پدید آورید و برای پذیرش خطرات آن آمادگی دارید. 99

جدول شماره 4-20. ترجیح می دهید که در موقعیت های رقابتی و عنان آور قرار بگیرید. 100

جدول شماره 4-21. از اینکه در یک گروه رهبر باشید و گروه را سازماندهی کنید لذت می برید. 101

جدول شماره 4-22. در مباحث سازنده شغلی که بتو.انید نطرات  و. عقاید خود را به نحو بهتری به دیگران بقبولانید لذت می برید. 102

جدول شماره 4-23. اعتقاد دارید که منزلت اجتماعی یک شغل اهمیت آن است. 103

جدول شماره 4-24. تمایل دارید که در کارها بیشتر به دیگران دستور بدهید و کمتر دستورات آنها را بپذیرید. 104

جدول شماره 4-25. ترجیح می دهید که اغلب کارها را شخصاً انجام داده و کمتر به مشارکت و تشریک مساعی با دیگران رغبت نشان می دهید. 105

جدول شماره 4-26. در مواردیکه مجبور باشید به تنهایی به کار و فعالیت بپردازید احساس ناخشنودی می کنید. 106

جدول شماره 4-27. ترجیح می دهید در محل کار دوستان صمیمی و زیادی از بین همکاران داشته باشید. 107

. 107

جدول شماره 4-28. در کارهای گروهی مشارکت فعال دارید. 108

جدول شماره 4-29. علاقمند است به عنوان سخنگوی معلمان عمل کند. 109

جدول شماره 4-30. اضافه کاری را تشویق می کند. 110

جدول شماره 4-31. به معلمان در انجام کار آزادی کامل می دهد. 111

جدول شماره 4-32. معلمان را به اجرای روشهای یکسان تشویق می کند. 112

جدول شماره 4-33. به معلمین فرصت می دهد در حل مشکلات، قدرت قضاوت خود را بکار گیرند. 113

جدول شماره 4-34. نسبت به پیشی گرفتن از مدارس دیگر تاکید می ورزد. 114

جدول شماره 4-35. به عنوان نماینده معلمان عمل می کند. 115

جدول شماره 4-36. به معلمین برای کار بیشتر فشار می آورد. 116

جدول شماره 4-37. نظراتش را با معلمین در میان گذاشته و از واکنش آنها مطلع می شود. 117

جدول شماره 4-38. به معلمین فرصت می دهد همه کارها را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند. 118

جدول شماره 4-39. برای پیشرفت کار مدرسه  بسیار کوشش می کند. 119

جدول شماره 4-40. به خوبی تعویق افتادن اقدامات و عدم اطمینان در امور را تحمل می کند. 120

جدول شماره 4-41. نظرات خود را در حضور افراد خارجی نیز برای معلمین بیان می کند. 121

جدول شماره 4-42. می کوشد کارها به سرعت انجام گیرد. 122

جدول شماره 4-43. افراد  را در انتخاب کار آزاد می گذارد. 123

جدول شماره 4-44. تعارضات ایجاد شده در بین معلمان را خود فیصله  می دهد. 124

جدول شماره 4-45. کسب اطلاعات دقیق راجع به جزئیات امور، مدیر را سردر گم می کند. 125

جدول شماره 4-46. در جلسات خارجی مدیر معلمان را معرفی می کند. 126

جدول شماره 4-47. از دادن آزادی به افراد در انجام امور اکراه دارد. 127

جدول شماره 4-48. راسا” در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می گیرد. 128

جدول شماره 4-49. برای افزایش بازدهی کلاس، فشارهای لازم را اعمال می کند. 129

جدول شماره 4-50. اختیار انجام بعضی از کارها را به خود معلمان واگذار می کند. 130

جدول شماره 4-51. مسائل را همانطور که پیش بینی کرده است رخ می دهد. 131

جدول شماره 4-52. به معلمین فرصت و امکان ابداع و ابتکار می دهد. 132

جدول شماره 4-53. به معلمین وظایف خاصی را محول می کند. 133

جدول شماره 4-54. مایل به ایجاد تغییر است… 134

جدول شماره 4-55. از معلمان می خواهد در تحقق اهدافی سخت بکوشند. 135

جدول شماره 4-56. به قضاوت معلمان اطمینان دارد. 136

جدول شماره 4-57. برنامه کارهایی که باید انجام گیرد، خود تنظیم می کند. 137

جدول شماره 4-58. از توجیه اقداماتی که انجام داده است امتناع می ورزد. 138

جدول شماره 4-59. می کوشد به معلمان اثبات کند که نظرش به نفع آنهاست. 139

جدول شماره 4-60. به معلمان اجازه می دهد تا سرعت کارشان را خود تنظیم کنند. 140

جدول شماره 4-61. معلمین را تشویق می کند تا بهتر از قبل عمل نمایند. 141

جدول شماره 4-62. بدون مشورت با معلمین عمل می کند. 142

جدول شماره 4-63. از معلمین می خواهد که استانداردها، ضوابط و مقررات را دقیقا رعایت کنند. 143

جدول شماره 4-64. توزیع پاسخگویان بر حسب سبک رهبری.. 144

جدول شماره 4- 65. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از انگیزش موفقیت… 145

جدول شماره 4- 66. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از وابستگی شغلی.. 146

جدول شماره 4- 67. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از قدرت شغلی.. 147

جدول شماره 4- 68. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی ازانگیزه دبیران. 148

جدول شماره 4-69. بررسی وضعیت توزیع مؤلفه های تحقیق.. 149

جدول شماره 4-70. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق.. 151

جدول شماره 4-71. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه اول تحقیق.. 152

جدول شماره 4-72. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه دوم تحقیق.. 153

جدول شماره 4-73. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه سوم تحقیق.. 154

جدول شماره 4-74. نتایج آزمون خیدو برای بررسی رابطه بین جنسیت و درک از سبک رهبری.. 155

جدول شماره 4-75. نتایج آزمون خیدو برای بررسی رابطه بین تحصیلات و درک از سبک رهبری.. 156

جدول شماره 4-76. نتایج آزمون خیدو برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت و درک از سبک رهبری.. 157

جدول شماره 4-77. نتایج آزمون منویتنی برای بررسی رابطه بین جنسیت و وابستگی و قدرت شغلی.. 158

جدول شماره 4-78. نتایج آزمون T برای بررسی رابطه بین جنسیت و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران. 158

جدول شماره 4-79. نتایج آزمون منویتنی برای بررسی رابطه بین تحصیلات و وابستگی و قدرت شغلی.. 159

جدول شماره 4-80 نتایج آزمون T برای بررسی رابطه بین تحصیلات و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران. 160

جدول شماره 4-81. نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت و وابستگی و قدرت شغلی.. 160

جدول شماره 4-82. نتایج آزمون F  برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران. 161

جدول شماره 4-83. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین مؤلفه غالب انگیزه در دبیران. 162

جدول شماره 4-84. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین مؤلفه غالب انگیزه در دبیران مرد. 162

جدول شماره 4- 85. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین مؤلفه غالب انگیزه در دبیران زن. 163

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودارشماره 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 81

نمودار شماره 4-2 . توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی.. 82

نمودار شماره 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه. 83

 نمودار شماره 4- 4. نسبت به خواسته ها و نیازهای افراد دیگر حساس هستید. 84

 نمودار شماره 4- 5. در جلسات بحث و گفتگو رعایت حال دیگران را میکنید. 85

 نمودار شماره 4- 6. موقعیت هایی را که نیازمند همکاری است به موقعیت هایی که نیازمند رقابت است ترجیح می دهید. 86

 نمودار شماره 4- 7. هنگامی که برای همکاری و سازگاری ستایش شوید بهتر کار می کنید. 87

 نمودار شماره 4- 8. از کارهای مشخص و سازمان داده شده بیزارید. بدین علت که آزادی در برقراری ارتباط با دوستان و در آمیختن اجتماعی با آنان محدود می شود. 88

 نمودار شماره 4- 9. هنگامی که کاری را شروع می کنید تا پایان و رسیدن به نتیجه به کوش های خود ادامه می دهید. 89

 نمودار شماره 4- 10. هنگام موقعیت های رقابت آمیز به سعی و تلاش خود خواهید افزود. 90

نمودار شماره 4- 11. مسئولیت پیروزی یا شکست در کارهای خود را به عهده می گیرید. 91

 نمودار شماره 4- 12. علاقه مند هستید که کارها را موثر و بهتر از دیگران انجام دهید. 92

 نمودار شماره 4- 13. معمولاً به سوی اهدافی جذب می شوید که تحمل بیشتر به کوشش و کنش بیشتر وادارتان می سازد. 93

نمودار شماره 4- 14. به دنبال موقعیت هایی هستید که بتوانید با مسولیت شخصی برای مشکلات راه حل پیدا کنید. 94

نمودار شماره 4- 15. تمایل دارید دیگران را در موفقیت خود سهیم بدانید. 95

نمودار شماره 4- 16. اغلب اوقات کیفیت کار خود را با دیگران مقایسه می کنید. 96

 نمودار شماره 4- 17. زمانیکه مورد ارزشیابی کتبی قرار می گیرید جهت کسب امتیاز بالا مطالعه می کنید. 97

 نمودار شماره 4- 18. معتقدید که داشتن اعتبار و نفوذ در دیگران بسیار مهمتر از عملکرد موثر است. 98

 نمودار شماره 4- 19. آرزو دارید تأثیری ژرف در محیط کار خود پدید آورید و برای پذیرش خطرات آن آمادگی دارید. 99

 نمودار شماره 4- 20. ترجیح می دهید که در موقعیت های رقابتی و عنان آور قرار بگیرید. 100

 نمودار شماره 4- 21. از اینکه در یک گروه رهبر باشید و گروه را سازماندهی کنید لذت می برید. 101

 نمودار شماره 4- 22. در مباحث سازنده شغلی که بتو.انید نطرات  و. عقاید خود را به نحو بهتری به دیگران بقبولانید لذت می برید  102

 نمودار شماره 4- 23. اعتقاد دارید که منزلت اجتماعی یک شغل اهمیت آن است. 103

 نمودار شماره 4- 24. تمایل دارید که در کارها بیشتر به دیگران دستور بدهید و کمتر دستورات آنها را بپذیرید. 104

 نمودار شماره 4- 25. ترجیح می دهید که اغلب کارها را شخصاً انجام داده و کمتر به مشارکت و تشریک مساعی با دیگران رغبت نشان می دهید. 105

 نمودار شماره 4- 26. در مواردیکه مجبور باشید به تنهایی به کار و فعالیت بپردازید احساس ناخشنودی می کنید. 106

نمودار شماره 4- 27. ترجیح می دهید در محل کار دوستان صمیمی و زیادی از بین همکاران داشته باشید. 107

 نمودار شماره 4- 28. در کارهای گروهی مشارکت فعال دارید. 108

 نمودار شماره 4- 29. علاقمند است به عنوان سخنگوی معلمان عمل کند. 109

نمودار شماره 4- 30. اضافه کاری را تشویق می کند. 110

نمودار شماره 4- 31. به معلمان در انجام کار آزادی کامل می دهد. 111

 نمودار شماره 4- 32. معلمان را به اجرای روشهای یکسان تشویق می کند. 112

 نمودار شماره 4- 33. به معلمین فرصت می دهد در حل مشکلات، قدرت قضاوت خود را بکار گیرند. 113

 نمودار شماره 4- 34. نسبت به پیشی گرفتن از مدارس دیگر تاکید می ورزد. 114

 نمودار شماره 4- 35. به عنوان نماینده معلمان عمل می کند. 115

نمودار شماره 4- 36. به معلمین برای کار بیشتر فشار می آورد. 116

 نمودار شماره 4- 37. نظراتش را با معلمین در میان گذاشته و از واکنش آنها مطلع می شود. 117

 نمودار شماره 4- 38. به معلمین فرصت می دهد همه کارها را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند. 118

 نمودار شماره 4- 39. برای پیشرفت کار مدرسه  بسیار کوشش می کند. 119

 نمودار شماره 4- 40. به خوبی تعویق افتادن اقدامات و عدم اطمینان در امور را تحمل می کند. 120

 نمودار شماره 4- 41. نظرات خود را در حضور افراد خارجی نیز برای معلمین بیان می کند. 121

 نمودار شماره 4-42. می کوشد کارها به سرعت انجام گیرد. 122

 نمودار شماره 4- 43. افراد  را در انتخاب کار آزاد می گذارد. 123

 نمودار شماره 4- 44. تعارضات ایجاد شده در بین معلمان را خود فیصله  می دهد. 124

 نمودار شماره 4- 45. کسب اطلاعات دقیق راجع به جزئیات امور، مدیر را سردر گم می کند. 125

 نمودار شماره 4- 46. در جلسات خارجی مدیر معلمان را معرفی می کند. 126

 نمودار شماره 4- 47. از دادن آزادی به افراد در انجام امور اکراه دارد. 127

 نمودار شماره 4- 48. راساً” در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می گیرد. 128

 نمودار شماره 4- 49. برای افزایش بازدهی کلاس، فشارهای لازم را اعمال می کند. 129

 نمودار شماره 4- 50. اختیار انجام بعضی از کارها را به خود معلمان واگذار می کند. 130

 نمودار شماره 4- 51. مسائل را همانطور که پیش بینی کرده است رخ می دهد. 131

 نمودار شماره 4- 52. به معلمین فرصت و امکان ابداع و ابتکار می دهد. 132

 نمودار شماره 4- 53. به معلمین وظایف خاصی را محول می کند. 133

 نمودار شماره 4- 54. مایل به ایجاد تغییر است… 134

 نمودار شماره 4- 55. از معلمان می خواهد در تحقق اهدافی سخت بکوشند. 135

 نمودار شماره 4- 56. به قضاوت معلمان اطمینان دارد. 136

 نمودار شماره 4- 57. برنامه کارهایی که باید انجام گیرد، خود تنظیم می کند. 137

 نمودار شماره 4- 58. از توجیه اقداماتی که انجام داده است امتناع می ورزد. 138

 نمودار شماره 4- 59. می کوشد به معلمان اثبات کند که نظرش به نفع آنهاست. 139

 نمودار شماره 4- 60. به معلمان اجازه می دهد تا سرعت کارشان را خود تنظیم کنند. 140

 نمودار شماره 4- 61. معلمین را تشویق می کند تا بهتر از قبل عمل نمایند. 141

 نمودار شماره 4- 62. بدون مشورت با معلمین عمل می کند. 142

 نمودار شماره 4- 63. از معلمین می خواهد که استانداردها، ضوابط ومقررات را دقیقا رعایت کنند. 143

 نمودار شماره 4-64. توزیع پاسخگویان بر حسب سبک رهبری.. 144

 نمودار شماره 4- 65. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از انگیزش موفقیت… 145

 نمودار شماره 4- 66. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از وابستگی شغلی.. 146

نمودار شماره 4- 67. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از قدرت شغلی.. 147

نمودار شماره 4- 68. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی ازانگیزه دبیران  148

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

 

شکل (1 – 2) وضعیت سبک رهبری وظیفه مدار. 39

شکل (2 – 2) وضعیت سبک رهبری رابطه مدار 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *