پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

موضوع:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین

استاد راهنما:

دکتر حسن شمس اسفندآباد

استاد مشاور:

دکتر علیرضا کاکاوند

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….  2

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………….. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………….. 11

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 13

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………… 13

متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………. 13

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش ……………………………………………… 14

تعریف نظری سبک دلبستگی ………………………………………………………………. 14

تعریف عملیاتی سبک دلبستگی ……………………………………………………….. 14

تعریف نظری سبک هویت ………………………………………………………………… 15

تعریف عملیاتی سبک هویت ……………………………………………………………….. 15

تعریف نظری سلامت روان …………………………………………………………………. 16

تعریف عملیاتی سلامت روان ……………………………………………………………… 16

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………….. 17

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………. 17

فصل دوم

تعریف هویت …………………………………………………………………………………  19

تقسیم بندی کلی نظریه های هویت …………………………………………………… 22

دیدگاه های نظری درباره شکل گیری هویت ……………………………………………. 23

نظریه لوینگر ……………………………………………………………………………….. 23

نظریه هارتر …………………………………………………………………………………. 24

نظریه کیگان ……………………………………………………………………………….. 25

نظریه بلوز ………………………………………………………………………………….. 25

نظریه گلاسر  ………………………………………………………………………………. 26

نظریه جیمز ………………………………………………………………………………… 27

نظریه  کلبرگ ……………………………………………………………………………….. 27

نظریه اریکسون ……………………………………………………………………………. 28

عواقب عدم شکل گیری هویت مناسب ……………………………………………….. 31

پیامد شکل گیری هویت مناسب ………………………………………………………. 31

تثبیت هویت و آشفتگی هویت ………………………………………………………….. 32

رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریکسون ………………………………………………… 33

نظریه جیمز مارسیا …………………………………………………………………………. 37

نظریه برزونسکی ……………………………………………………………………………. 39

مدل برزونسکی ………………………………………………………………………….. 40

فرایند هویت …………………………………………………………………………………. 40

محتوای هویت …………………………………………………………………………….. 42

ساختار هویت : تعهد هویت ……………………………………………………………….. 44

انواع سبک های پردازش هویت …………………………………………………………….. 46

سبک هویت اطلاعاتی ……………………………………………………………….. 46

سبک هویت هنجاری ……………………………………………………………………. 47

سبک هویت سردرگم/ اجتنابی ……………………………………………………….. 47

رابطه بین سبک های پردازش هویت و پایگاه هویتی  ………………………… 48

بحران هویت ………………………………………………………………………….. 50

رابطه هویت و ازدواج ( صمیمیت و دوستی ) ……………………………………. 52

خود پنداره و هویت …………………………………………………………………. 53

هویت و جنس …………………………………………………………………………. 53

گام اصلی در رشد هویت …………………………………………………………….. 54

عوامل موثر بر شکل گیری  هویت ……………………………………………….. 54

هویت در طول چرخه عمر …………………………………………………………… 57

تثبیت هویت  …………………………………………………………………………… 58

تعریف دلبستگی …………………………………………………………………….. 59

نظریه های دلبستگی ……………………………………………………………….. 60

نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………….. 61

نظریه های رفتارگرایی ………………………………………………………………… 61

نظریه رفتار شناسی طبیعی …………………………………………………………. 62

نظریه روانکاوان ……………………………………………………………………….. 63

نظریه اینسورث …………………………………………………………………….. 65

نظریه بالبی …………………………………………………………………………..  67

مراحل ایجاد وابستگی  …………………………………………………………….. 72

علایم دلبستگی ………………………………………………………………….. 73

ارزیابی دلبستگی …………………………………………………………………… 74

طبقه بندی کیفیت دلبستگی نوزاد …………………………………………….. 74

همبستگی رفتار در موقعیت ناآشنا با سایر متغیرها …………………………….  76

نظام دلبستگی  …………………………………………………………………….. 77

مدل های فعال ساز درونی …………………………………………………………. 78

نظام کاوشی …………………………………………………………………………….. 79

اهمیت رفتار حساس ………………………………………………………………… 79

عوامل موثر بر دلبستگی ایمن ……………………………………………………… 80

ادراکات مشترک غلط درباره نظریه دلبستگی ………………………………………. 81

خلق و خوی طفل و دلبستگی ……………………………………………………… 81

دلبستگی های متعدد ……………………………………………………………… 82

وابستگی در طول چرخه عمر …………………………………………………….. 83

دلبستگی در بزرگسالی …………………………………………………………….. 84

سبک های دلبستگی در بزرگسالان  ………………………………………. 85

رابطه جنسی و دلبستگی ………………………………………………………. 86

روش های فرزند پروری و دلبستگی کودک ……………………………………….. 86

اشتغال مادر و مهد کودک ……………………………………………………………. 86

افسردگی مادر و تاثیر آن بر دلبستگی فرزندان ………………………………….. 88

دلبستگی و رفتارهای بعدی ……………………………………………………….. 89

نشانه های مشکلات دلبستگی …………………………………………….. 90

اضطراب جدایی ………………………………………………………………………. 90

علل دلبستگی توام با ایمنی و مضطربانه …………………………………………. 91

دلبستگی و آسیب شناسی روانی ………………………………………………. 92

استرس و مقابله با آن ………………………………………………………………. 93

نظریه اختلال دلبستگی …………………………………………………………. 94

اختلالات وابستگی …………………………………………………………………… 95

طبقه بندی دلبستگی در راهنمای تشخیص ICD ………………………………..

تعریف سلامت روان …………………………………………………………………. 96

رویکردهای مختلف سلامت روان

رویکرد زیستی نگری ……………………………………………………………. 100

رویکرد تحلیل روانی ……………………………………………………………… 100

رویکرد رفتار گرایی …………………………………………………………………. 100

رویکرد انسان گرایی  ………………………………………………………………. 101

رویکرد بوم شناسی ……………………………………………………………… 102

نظریه گلدشتاین ………………………………………………………………… 102

رویکرد هستی‌گرایی …………………………………………………………….. 103

رویکرد شناختی ……………………………………………………………. 103

نظریه یونگ ………………………………………………………………………. 104

نظریه اریکسون …………………………………………………………………. 104

تاریخچه بهداشت روان …………………………………………………………. 105

اهمیت موضوع بهداشت روانی …………………………………………………. 106

اصول بهداشت روانی …………………………………………………………… 106

خصوصیات افراد سالم …………………………………………………………. 107

مدرسه و سلامت روانی …………………………………………………………. 107

بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه در مدارس ……………………….. 108

تعریف پیشرفت تحصیلی  ……………………………………………………. 109

پیشینه پژوهش

دلبستگی و سلامت ……………………………………………………………….. 110

دلبستگی و هویت ……………………………………………………………….. 114

هویت و سلامت روان ………………………………………………………. 117

هویت و پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………… 120

دلبستگی و پیشرفت تحصیلی …………………………………………….. 120

جمع بندی ………………………………………………………………………… 122

فصل سوم : روش پژوهش

طرح تحقیق ……………………………………………………………….. 125

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری …………………………………. 125

روش اجرای تحقیق ………………………………………………………….. 126

ابزارهای جمع آوری داده‌ها 

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ………………………………………… 127

روایی و پایایی پرسشنامه سبک هویت ……………………………………… 128

پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ………………………………………. 129

روایی و پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی ……………………………………. 130

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ………………………………………….. 131

روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی …………………………………….. 132

روش های آمار توصیفی و استنباطی …………………………………………….. 133

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………… 135

توصیف داده ها …………………………………………………………………… 136

تحلیل داده ها 

فرضیه 1: بین سبک های هویت و سلامت روان دانش آموزان رابطه وجود دارد……. 138

فرضیه 2: بین سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد….. 142

فرضیه 3: بین سبک های دلبستگی و سلامت روان دانش آموزان رابطه وجود دارد…….. 145

فرضیه 4: بین سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد….. 149

فرضیه 5: بین سبک های هویت و سبک های دلبستگی دانش آموزان رابطه وجود دارد. 150

خلاصه نتایج . ………………………………………………………………………… 152

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………… 155

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………. 164

پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………….. 164

منابع فارسی ……………………………………………………………………… 166

منابع لاتین ………………………………………………………………… 171

چکیده 1:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. به همین منظور از دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین در سال تحصیلی 88- 87 ، نمونه ای به حجم 324 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. متغیر های پژوهش به وسیله پرسشنامه های، سبک هویت برزونسکی، مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید و سلامت عمومی گلدبرگ سنجیده شد، و از معدل ترم اول آزمودنی ها به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی استفاده شد.از روش آماری رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد، نتایج نشان دادند که : بین نمره سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و تعهد هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود داشت (05/0p <). بین سبک هویت سردرگم و سلامت روان رابطه معنادار وجود نداشت و رابطه سبک هویت سردرگم با پیشرفت تحصیلی  منفی معنادار بود(05/0p <). بین سبک های دلبستگی و سلامت روان رابطه وجود داشت(001/0(p

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *