پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

 

عنوان

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

استاد راهنما

دکتر حمید شفیع زاده

استاد مشاور:

دکتر نادر سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………   1

فصل اول:کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..  2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………  3

بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

بیان اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

تعریف واژه ها واصطلاحات………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق………………………………………………………………………………11

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..12

مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………..14

-سیر تحولات مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………….15

-رویکردهائی به مدیریت کیفیت خدمات………………………………………………………………………………17

کیفیت وتعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………….18

تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………21

تعریف مشتری از کیفیت…………………………………………………………………………………………………….22

کیفیت درآموزش عالی ونقش اساتید……………………………………………………………………………………23

مشتریان آموزش……………………………………………………………………………………………………………….26

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..26

مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………………….27

اصول مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………..27.

صنایع خدماتی……………………………………………………………………………………………………………..29

تعریف خدمت………………………………………………………………………………………………………………30

-ویژگی ها ومشخصه های خدمات………………………………………………………………………………….32

کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………………33

-تعریف کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………….33

-ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….34

-کیفیت خدمات در آموزش…………………………………………………………………………………………….34

-نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..35

-کیفیت خدمات درآموزش عالی………………………………………………………………………………………37

-اداره کردن کیفیت خدمات در آموزش عالی………………………………………………………………………39

تفاوت کیفیت خدمات وکیفیت کالا……………………………………………………………………………………40

کیفیت خدمات رضایت مشتری………………………………………………………………………………………….41

موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………..42

چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان…………………………………………………………………..42

مدل های کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….43

-مدل تجزیه وتحلیل شکاف کیفیت……………………………………………………………………………………..46

-مدل سروکوال………………………………………………………………………………………………………………….47

-اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..54

پیامدهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………56

نقش مشتری(دانشجو)در ارائه خدمات………………………………………………………………………………………57

-نحوه شکل گیری انتظارات…………………………………………………………………………………………………….58

-عدم تایید،رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده وکیفیت خدمات ادراکی……………………………………59

بخش دوم(مقدمه)………………………………………………………………………………………………………………….60

تعریف عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………60

شناسائی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………61

عوامل فردی موثر برپیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………64

-هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………64

-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………65

-سلامت جسمی دانشجو………………………………………………………………………………………………………..66

-سن…………………………………………………………………………………………………………………………………….66

-انگیزش پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………….66

عوامل خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………….67

عوامل آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………….68

-کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………68

-کتب وموادآموزشی……………………………………………………………………………………………………………….69

-روش تدریس………………………………………………………………………………………………………………………70

-تکنولوژی واستفاده از کامپیوتر……………………………………………………………………………………………….70

-اساتید……………………………………………………………………………………………………………………………………71

-مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………72

بررسی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………73

چهار چوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..79

فصل سوم:روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………80

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………81

نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..81.

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….81

تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….81

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….81

ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….81

-اجزای پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..82

روائی وپایائی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………..83

روش آماری تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………84

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………85

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..86

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………87

جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..87

سن………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

تاهل……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

مقطع…………………………………………………………………………………………………………………………………….88

رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………..90

توصیف متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………91

آزمون طبیعی بودن توزیع داده ها……………………………………………………………………………………………….92

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………94

فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………94

فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97

فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..98

فصل پنجم:خلاصه،نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………101

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..102

خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………102

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..104

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهادات برخواسته از تحقیق……………………………………………………………………………………………….106

پیشنهادات برای سایر محققان………………………………………………………………………………………………..107

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………..108

پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………………109

فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………..112

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1ویژگی کالا وخدمات                                                                                 33

جدول 2-2 مدل کیفیت خدمات از دید زیلستو                                                                45

جدول 3-1ساختار پرسش نامه                                                                                   86

جدول3-2شکل پرسش نامه                                                                                      86

جدول 4-1توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب جنسیت                                                89

جدول 4-2جدول آماره های مربوط به سن به سال در نمونه تحت بررسی                              89

جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب سن به سال                                           89

جدول 4-4توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل                                         90

جدول 4-5 توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس مقطع تحصیلی                                       90

جدول 4-6توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس رشته تحصیلی                                         91

جدول 4-7توزیع فراوانی براساس دانشکده تحصیل                                                          92

جدول4-8آمار توصیفی کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده ومود انتظار ومولفه های آن             93

جدول 4-9آماره های مربوط به معدل در دانشجویان                                                        94

جدول 4-10آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها ادراک شده   95

جدول 4-11آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها مورد انتظار   95

جدول 4-12آماره های آزمون کولموگروف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده های

کیفیت خدمات  اموزشی مورد انتظار                                                                           96

جدول 4-13نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزش ادراک شده وعملکرد تحصیلی              97

جدول 4-14نتایج آزمونfبه منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق                                       97

جدول 4-15نتایج تحلیل رگرسیون بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده وعملکرد تحصیلی     98

جدول4-16 نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار وعملکرد تحصیلی             99

جدول 4-17نتایج آزمون ویلکاکسون برای کیفیت ادراک شده ومورد انتظار                            100

جدول 4-18تفاوت عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار                                    101

جدول 4-19تفکیک عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده           101

جدول 4-20تفاوت کیفیت ادراک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده                              102

 

 

فهرست شکلها ونمودارها

 

شکل 2-3 مدل مفهومی کیفیت خدمات                                                                   52

شکل 2-4 خلاصه از نسخه مدل بیتنر درمورد ارزیابی رویاروئی خدمت                            62

نمودار4-1توزیع درصد فراوانی نمونه تحت بررسی براساس رشته تحصیلی                        92

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *