پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی

در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز

 و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد راهنما:  دکتر احمد صبوری کاشانی

استادان مشاور:

 دکتر حسین کریمی مونقی

دکتر میترا قریب

1390 هجری شمسی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

با وجود تأکید سازمان های برجسته آموزشی و فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) بر اهمیت رشد تفکر انتقادی، حوزه علوم پزشکی در کشور ما نیازمند شناسایی و بررسی دقیق عوامل مرتبط با آن است. این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی به رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و سبک های یادگیری در میان  دانشجویان پزشکی عمومی در دو مقطع پرداخته است.

این مطالعه به شکل سر شماری روی 456 نفر دانشجو و با استفاده از دو ابزار استاندارد شده سبک های یادگیری کلب و نسخه ویرایش شده فارسی پرسشنامه سنجش میل به تفکر انتقادی کالیفرنیا (سمتاک*) انجام شد. داده ها به نرم افزار SPSS11.5  منتقل و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل عاملی، آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکوار تست، آنوا، آلفای کرونباخ در تجزیه و تحلیل نتایج بررسی و مقایسه  شد.

بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در کل نمونه رابطه وجود داشت(P=0.001). بعلاوه، در چهار خرده مقیاس گرایشی: آزاد اندیشی(p=0.003)، تحلیل گرایی(p=0.015)،  نظام داری(p=0/034)،  بالیدگی شناختی (p=0.028) رابطه ای معنی دار با سبک یادگیری دیده شد. این رابطه در سطح پیش کارورزی (Ppi=0.005) و در جمعیت مردان معنی دار بود(p=0.03) و همچنین در هر یک از دانشگاهها بطور جداگانه معنی دار بود(P(tums)=0.0 36، P(mums)=0.038).

به ترتیب سبک های یادگیری همگون ساز(296.3)، هنجار پذیر(295.2)، همگون گرد(278.6) و هنجار گریز(271.23) در گرایش به تفکر انتقادی در گروههای مورد مطالعه برتر بودند. جنسیت و دانشگاه محل تحصیل در در میزان گرایش افراد به تفکر انتقادی تأثیری نداشت(P=0.405، P1=0.7، P2=0.2). بیشترین فراوانی سبک های یادگیری به ترتیب با سبک های هنجار پذیر(50.4%)، همگون ساز(27.1%)، همگون گرد(17%)، و هنجار گریز(5%)  بود.  درحالیکه فراوانی سبک های یادگیری در میان دو سطح اصلی جمعیت مورد مطالعه تفاوت معنی دار داشت(p=0.024)، بین دو دانشگاه در این باره تفاوت معنی داری دیده نشد(p=0.2).

کلمات کلیدی: سبک های یادگیری، گرایش به تفکر انتقادی، دانشجویان پزشکی، علوم پایه، پیش کارورز

فهرست مطالب:فصل اوّل(بیان مسأله-اهداف و فرضیات). 1

پیش گفتار. 2

مبانی تفکر انتقادی و سبک های یادگیری.. 3

o        واژه شناسی

o        تعاریف:

o        تفکر منطقی، تفکر شهودی، تفکر خلاق، تفکر انتقادی

o        تفکر، تأمل، تحزّر، تعمّق:( Think, Reflect, Speculate, Deliberate)

–         ابعاد مختلف تفکر انتقادی

o        مهارت های تفکر انتقادی

§         فاشیون و سانچز

§         سایر مهارتهای تفکرانتقادی

o        دو سیستم استدلال آوری(استدلال تحلیلی و استدلال غیر تحلیلی)

تفکر انتقادی و ابزارهای اندازه گیری.. 14

ارزیابی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر                                 (WGCTA_A&B) 14

آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا              California critical thinking test(CCTI) 14

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا        California critical thinking disposition inventory(CCTDI) 14

آزمون تفکر انتقادی کرنل                                             Cornell CT Tests ……………………………. 15

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *