پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی91-92

دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه ارومیه

گروه  علوم تربیتی

پایان‌نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی91-92

 

اساتید  راهنما:

دکتر علیرضا حسین پور                                    دکتر بهناز مهاجران

 

شهریور 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 92-91 بوده است که به این منظور از روش پژوهش همبستگی  استفاده شد که جامعه آماری این تحقیق تعداد580 نفر از کارکنان اداری دانشگاه ارومیه بوده که از این تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. در  این پژوهش فرضیه ها براساس انواع سبک تفکر نوع اول (قضایی, قانونی, کلی, سلسله مراتبی, آزاداندیش) و رابطه هر یک با مولفه های نوآوری سازمانی تدوین است.  همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک تفکر و نوآوری سازمانی استفاده شد. که پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ( سبک تفکر 73/0 و نوآوری سازمانی71/0) بدست آمده است. که این داده توسط نرم افزار ssps در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که در سطح توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح استنباطی از آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی متغیرها و از آزمون رگرسیون برای پیش بینی نوآوری سازمانی با توجه به سبک های تفکر استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که بین تک تک سبک های تفکر نوع اول و مولفه های نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.به جزء سبک تفکر کلی نگر وبا بعد ساختاری و منابع انسانی نوآوری سازمانی. همچنین بین سبک سلسله مراتبی و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی ارتباط معناداری مشاهده نگردید لذا این فرضیه ها مورد تایید قرار نگرفتند. و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که سبک تفکر قضایی  بیشترین قدرت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارد.

 

کلمات  کلیدی: سبک تفکر, نوآوری سازمانی, کارکنان اداری, دانشگاه ارومیه

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

               

فصل اول- کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………. 5

1-4- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-1- فرضیه کلی………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2- فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5- مفاهیم نظری………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6- تعاریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم- ادبیات پژوهشی

 

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2- تعریف سبک………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3- تعریف تفکر………………………………………………………………………………………………………… 16

2-4- اشکال تفکر…………………………………………………………………………………………………………. 17

2-5- خصوصیات تفکر…………………………………………………………………………………………………. 17

2-6- سبک تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- 1- سبک تفکر قانونی……………………………………………………………………………………….. 22

2-6- 2- سبک قضائی………………………………………………………………………………………………… 23

2-6- 3- سبک کلی نگر…………………………………………………………………………………………….. 23

2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی………………………………………………………………………….. 24

2-6-5- سبک آزاداندیشی…………………………………………………………………………………………. 24

2-7- ضرورت توجه به سبک های تفکر……………………………………………………………………. 23

2-8- اصول مطالعه سبک تفکر………………………………………………………………………………….. 24

2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر……………………………………………………………………… 25

2-9-1- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………… 25

2-9-2-جنسیت…………………………………………………………………………………………………………… 26

2-9-3- سن………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-9-4- سبک های تفکر والدین……………………………………………………………………………….. 27

2-9-5- مدرسه و شغل………………………………………………………………………………………………. 27

2-10- تعریف نوآوری…………………………………………………………………………………………………. 28

2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………… 29

2-12- نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 30

2-13- نوآوری و رقابت……………………………………………………………………………………………….. 32

2-14- استراتژی نوآوری…………………………………………………………………………………………….. 33

2-15- فرآیند نوآوری در سازمان………………………………………………………………………………. 34

2-16- مولفه های نوآوری…………………………………………………………………………………………… 35

2-16-1- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………. 35

2-16-2-منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………. 38

2-16-3- ساختار………………………………………………………………………………………………………… 41

2-17- موانع نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………………….. 43

2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان ………………………………….. 44

2-19- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 39

 

فصل سوم- روش پژوهش

 

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 54

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 54

3-4-  نمونه‌ آماری………………………………………………………………………………………………………. 55

3-5- ابزار اندازه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. 55

3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 56

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 57

3-8- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………… 57

س

 

 

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری…………………………………………………. 59

4-2-1-  جنسیت……………………………………………………………………………………………………….. 59

4-2- 2- سن……………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-2- 3- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………. 61

4-2-4- سنوات خدمت………………………………………………………………………………………………. 62

4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………. 63

4-4-بررسی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………….. 64

 

 

فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری

 

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات……………………………………………………………… 75

5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 75

5-3-1- بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………. 75

5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 79

5-5- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………… 80

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 80

 

 

 

منابع

منابع­فارسی……………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع­انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 90

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 3-1- سوالات سبک تفکر………………………………………………………………………………… 55

جدول3-2- سوالات نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………. 56

جدول 3-3- ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی……… 57

جدول 4-1-توزیع  فراوانی و درصد نمونه نمونه بر حسب جنسیت ……………………… 59

جدول 4-2- توزیع  فراوانی و درصد بر حسب  سن………………………………………………… 60

جدول4-3- توزیع  فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………. 61

جدول 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت……………………………………………….. 62

جدول 4-5- گالموگراف………………………………………………………………………………………………. 63

جدول 4-6- ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی……………………….. 64

جدول 4-7- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی…………………….. 64

جدول 4-8- ضریب همبستگی بین  تفکر  قانونگذارانه وبعد ساختاری…………………. 65

جدول 4-9- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی……………… 65

جدول4-10- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی………………………….. 66

جدول 4-11- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد ساختار سازمانی…………….. 67

جدول4-12- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد منابع انسانی……………………. 67

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی………………………. 68

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد ساختار………………………… 68

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی……………….. 69

جدول 4-16- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی……………. 69

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد ساختار……………… 70

جدول4-18- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی……………… 70

جدول 4-19- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد فرهنگی……………….. 71

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد ساختار…………………. 71

جدول 4-21- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعدانسانی……………………. 72

جدول 4-22  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

 

فهرست نمودارها

 

نمودار4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت…………………………. 60

نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن……………………………….. 61

نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی……………. 62

نمودار  4-4- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سنوان خدمت……………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *