پایان نامه بررسی رابطه استقرارسیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی بر مدیریت عملکرد شرکت شیر و لبنیات

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
دنیای رقابتی امروز راه برگشت به گذشته را برای همه ی شرکت ها بسته است و به هیچ شرکتی مجال برگشت به گذشته را نمی دهد لذا شرکتها درهر لحظه باید هوشیار باشند، دراین راستا استفاده ازتجربه های گذشته برای هرشرکتی امری مهم مینماید، یکی ازراه های سنجش میزان هوشیاری هرشرکت ارزیابی عملکرد مداوم شرکت می باشد(حسین بر،1385 :4).از طرفی درصنایع غذایی بی تردید باید بیشترین اولویت به ایمنی محصولات داده شود، اینکه محصولات غذای باید سالم باشد، خواسته ای است که بسیاری از مشتریان بدون اینکه درجایی ذکر شده باشد خواهان آن هستند، تردیدی نیست که برخلاف بسیاری از خصوصیت ها ی محصول(ازجمله شکل ظاهری مزه وهزینه)، دراین مورد جای هیچ بحثی باقی نمی ماند که مصرف کنندگان انتظار داشته باشند غذای سالم دریافت کنند وما درصنایع غذای مسئوولیم تاانتظارات آنها را برآورده کنیم) موتیمور و والاس ،1378 :16). مدیریت عملکرد یکی از ابزارهای است که برای کسب نتایج بهتر از کل سازمان یا گروه وافراد درون آن، از طریق فهم ومدیریت نمودن عملکرد دریک چارچوب تواقفی از اهداف برنامه ریزی شده، استانداردها ونیازمندی های شایستگی، مورد استفاده قرار می گیرند (آرمسترانگ،1385 :7).
این تحقیق با معرفی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (که یک سیستم ایمنی می باشد) و مراحل اجرایی استقرار آن سعی دارد رابطه ی آن را با مدیریت عملکرد در سازمان مورد بررسی قرار دهد.الگوی استفاده شده در این تحقیق استفاده از الگوی اثربخشی و کارایی است، شاخص های الگوی اثر بخشی شامل رضایت شغلی و ارزیابی توسط موجودیتهای خارجی(رضایت مشتریان) و شاخص کارایی، کاهش هزینه های تولید می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان شرکت شیر بیستون استان کرمانشاه و مشتریان شامل نمایندگان تعاونی ها ، بیمارستانها ، فروشگاههای زنجیره ای و سوپرمارکتهای شهر کرمانشاه که از محصولات این شرکت استفاده و فروش دارند می باشد. باتوجه به اینکه تحقیق جامعی درخصوص بررسی رابطه استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است و باعنایت به اهمیت وجود استقرار این سیستم در شرکتهای تولیدی، به عنوان یک سیستم ایمنی،این تحقیق به دنبال شناخت عوامل موثر استقرار این سیستم بر مدیریت عملکرد می باشد. اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در کنار مطالعات کتابخانه¬ای و استفاده از پایگاه¬های اطلاعاتی (اینترنت) گردآوری شده است.
همچنین روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی است. به منظور بررسی رابطه استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. برای انجام این تحلیل¬ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است.
1-2- بیان مساله
دردنیای متلاطم پرشتاب وپیچیده تجارت امروز سازمان ها درپی تحقق اهداف عمده ای چون افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ، ارضای نیازهای مشتریان، کاهش ضایعات وکیفیت بالای محصولات می باشد. این پژوهش به بررسی ومطالعه سیستم اچ ای سی سی پی برمدیریت عملکرد شرکت شیر ولبنیات پاستوریزه بیستون می پردازد، اچ ای سی سی پی بیان اختصاری هزارد آنالیسیس کریتیکال کنترل پوینت (تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی ) یک سیستم ایمنی است که برای محافظت غذاها هنگامی که درون تسهیلات خدمات غذای جریان دارند طراحی شده است ویک رویکرد پیشگیرانه وپیشگویانه برای مدیرت ایمنی غذاهاست (احمدی،1385 :1). باتوجـه به اینکه سیستم تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی یک روش کارآمد وشناختـه شده است، مصرف کنندگان راازایمنی عملیات شما مطمئن ساخته ونشان می دهد که شما یک شرکت مجرب هستید که مسـئولیت های خود را به طـور جدی انجـام می دهید) موتیمور و والاس،1383 :3).
دراین پژوهش سعی شده است که رابطه ی استقرار سیستم تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد درواقع این سیستم و مدیریت عملکرد دارای اجزاء ویا ابعاد مختلفی می باشد که در فصول بعد به اختصار توضیح داده می شوند. مدل استفاده شده دراین پژوهش استفاده از مدل تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی و الگوی اثربخشی و کارایی سازمان می باشد.مدل تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی بیان کننده ابعاد7 گانه تجزیه وتحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی، بعد هزینه های تولید از مدل کارایی سارنتیکتون امرسون و ابعاد ارزیابی توسط موجودیتهای خارجی و رضایت شغلی از مدل اثربخشی رابینز می باشد.
بطور کلی مسأله اصلی این تحقیق این است که آیا سیستم تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد (رضایت مشتریان، رضایت کارکنان وکاهش هزینه های تولید) ارتباط دارد یا خیر و اگر چنین رابطه¬ای وجود دارد جهت این رابطه به چه صورت است

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *