پایان نامه بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت آموزشی

 

بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

  

استاد راهنما

دکتر عباس عباس پور

 

استاد مشاور

دکتر علی علاقه بند

استاد داور

دکتر مصطفی نیکنامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1

1.1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

2.1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….3

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………..6

4.1. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7

1.4.1. اهداف کلی…………………………………………………………………………………….7

2.4.1.اهداف جزئی………………………………………………………………………………….. 8

5.1. سوال و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………8

6.1 . تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………8

1.6.1. تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………….8

2.6.1.تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………..…11

1.2. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….13

2.2.مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………13

1.2.2. مبانی نظری عدالت سازمانی………………………………………………………………….13

مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی…………………………………………………………………….13

رویکردهای عدالت سازمانی …………………………………………………………………………….14

عدالت سازمانی نظریه ای انگیزشی…………………………………………………………………….15

مولفه ها و نظریه های عدالت سازمانی……………………………………………………………….16

عدالت توزیعی…………………………………………………………………………….17

عدالت رویه ای ………………………………………………………………………………….18

عدالت تعاملی……………………………………………………………………………………..20

عدالت اطلاعاتی…………………………………………………………………………………..21

کارکردهای عدالت سازمانی(مدلی از پیشینه ها و پیامدها)……………………………………23

عوامل فردی…………………………………………………………………………………23

عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….25

2.2.2. مبانی نظری اعتماد سازمانی………………………………………………………………..28

مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی ………………………………………………………………..28

اعتماد و خطر پذیری…………………………………………………………………………………28

اعتماد و همکاری…………………………………………………………………………………….30

اعتماد و انتظارات…………………………………………………………………………………….31

اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی…………………………………………………………………..33

مفهوم شناسی های مختلف از اعتماد…………………………………………………………………34

رویکردهای کلی به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………34

نظریه هزینه های معاملاتی…………………………………………………………………………….35

اعتماد انگیزه محور  …………………………………………………………………………………..36

سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37

انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38

اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39

اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39

اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40

         انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41

اعتماد عقلانی………………………………………………………………………………………41

اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………………42

اعتماد فعال ……………………………………………………………………………………….43

تقسیم بندی بکمن از اعتماد………………………………………………………………………………….44

نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………45

سه بخش مجزای اعتماد…………………………………………………………………………………….47

طبقه بندی مک آلیستر……………………………………………………………………………………..48

پیوستار اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………..48

                3.2. مطالعه تحقیقات تجربی گذشته…………………………………………………………………..50

1.3. .تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………50

2.3.2. تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………51

4.2. چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………57

فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………62

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….63

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………63

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….63

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………63

روش آماری……………………………………………………………………………………………………………64

ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64

پایایی و روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………….65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………….67

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….68

آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………….68

  • جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….69
  • میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………70
  • سابقه خدمت………………………………………………………… ………………………………………….71
  • سن………………………………………………………………………………………………………………….72

تحلیل توصیفی ازیافته های تحقیق……………………………………………………………………..73

تحلیل استنباطی از یافتههای تحقیق……………………………………………………………………73

سوال اول……………………………………………………………………………………………………………….73

سوال دوم……………………………………………………………………………………………………………….81

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………..85

فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………..91

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………95

فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………103

1.5مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….104

2.5. خلاصه یافته های تحقیق……..…………………………………………………………………..104

نتایج حاصل از سوال اول……………………………………………………………………………104

نتایج حاصل سوال دوم………………………………………………………………………………..105

نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………………………..105

نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………………………………………………………………..105

نتایج حاصل از فرضیه پنجم………………………………………………………………………….106

نتایج حاص از فرضیه ششم…………………………………………………………………………..106

3.5.  بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق………………………………..107

4.5. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….116

محدودیت های علمی……………………………………………………………………………………….116

محدودیت های عملی………………………………………………………………………………………117

5.5. پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………118

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………..118

پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………..118

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..121

فهرست منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………121

ضمایم و پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..129

پرسشنامه عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………130

پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………….133

 

 

فهرست جداول

 

جدول(2-1): تعاریف اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………29

جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………………………..69

جدول(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………70

جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت………………………………………………71

جدول(4-4): توزیع فاوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………..72

جدول(4-5): یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….74

جدول شماره (4-6): عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………………74

جدول شماره (4-7): عدالت رویه ای (میانگین)………………………………………………………………………………75

جدول شماره (4-8): عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………….76

جدول شماره (4-9): عدالت توزیعی (میانگین)……………………………………………………………………………….76

جدول شماره (4-10): عدالت بین فردی……………………………………………………………………………………….77

جدول شماره (4-11): عدالت بین‌فردی (میانگین)…………………………………………………………………………..78

جدول شماره (4-12): عدالت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..79

جدول شماره (4-13): عدالت اطلاعاتی (میانگین)………………………………………………………………………….79

جدول شماره (4-14): عدالت سازمانی (میانگین)……………………………………………………………………………80

جدول شماره (4-15): اعتماد به مدیر……………………………………………………………………………………………81

جدول شماره (4-16): اعتماد به مدیر (میانگین)………………………………………………………………………………82

جدول شماره (4-17): اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………..83

جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین)……………………………………………………………………………84

جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)…………………………………………………………………………….85

جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی………………………………………………..86

جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه‌ای…………………………………………………87

جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی…………………………………………………88

جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی………………………………………………89

جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی………………………………………………90

جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی…………………………………………………92

جدول( 4-26): تجزی و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به مدیر………………………………………………….93

جدول( 4-27): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به سازمان……………………………………………….94

جدول(4-28 ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………….96

جدول(4-29): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های عدالت سازمانی……………………………………….98

جدول(4-30): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های اعتماد سازمانی………………………………………..99

جدول(4-31): آزمون Runs برای عدالت سازمانی………………………………………………………………………..99

جدول(4-32): آزمون Runs برای اعتماد سازمانی……………………………………………………………………….100

جدول (4-33): خلاصه مدل رگرسیون خطی ساده……………………………………………………………………….100

جدول (4-34): ANOVA……………………………………………………………………………………………………….100

 

فهرست شکل ها و نمودارها

 

شکل (2-1): مدلی از پیشینه ها و پیامدهای عدالت سازمانی………………………………………………………………24

شکل (2-2):  انتظار اعتماد………………………………………………………………………………………………………….33

شکل(2-3): بازی اعتماد…………………………………………………………………………………………………………….42

شکل (2-4): پیوستار اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….49

نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت……………………………………………………..69

نمودار(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………….70

نمودار(4-3): توزیع فراوانی ننه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت ………………………………………………71

نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن…………………………………………………………..72

نمودار (4-5): نمودار پراکنش……………………………………………………………………………………………………..97

شکل(5.1): مدلی از رابطه میان متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی…………………………………………….116

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *