پایان نامه بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دانشکده علوم پایه

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

استاد راهنما: دکتر یوسف فرزان نهاد

استاد مشاور:دکتر رضا رشیدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فیزیک شاخه گرانش

اسفند 92

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ما چگونگی تغییرات زمانی ثابت ساختار ریز در طی مرحله ی اولیه عالم و زمان های پایانی سلطه ی انرژی جنبشی میدان نرده ای، تابش، غبار، خمیدگی و ثابت کیهانشنای را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم که در مرحله اولیه خلا تا زمان کنونی ثابت ساختار ریز چگونه تغییر کرده است. در جهانی همانند جهان ما ثابت ساختار ریز در طی عصر تابش ثابت می ماند و در عصر غبار به آرامی و متناسب با یک قاعده ی لگاریتمی با زمان کیهانی افزایش می یابد. اگر عالم پس از آن دارای یک خمیدگی ثابت و منفی و یا دارای یک ثابت کیهانشناسی ثابت و مثبت باشد ثابت ساختار ریز به سرعت به یک مقدار ثابت میل می کند. وجود یک دوره تورم دسیتری یا تورم با قاعده ی توانی باعث می شود تا ثابت ساختار ریز به یک مقدار ثابت برسد..

واژگان کلیدی: ثابت های بنیادی –نظریه های تانسوری-نرده ای-کیهانشناسی-– ثابت ساختار ریز- معادلات اینشتین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف

فهرست

فصل اول

مقدمه ای بر تغییر ثابت های بنیادی فیزیک 1

1-1 فرضیه  اعداد بزرگ 2

1-2 نظریه ی برنز-دیک 6

فصل دوم

1-2نسبیت عام وکیهانشناسی 10

2-2تانسور انرژی- تکانه 13

2-3 قانون پایستگی انرژی 16

2-4 معادلات اینشتین 17

2-5 کیهان شناسی استاندارد 22

فصل سوم

ارائه ی یک مدل گرانشی برای تغییرات ثابت ساختار ریز 29

3-1بررسی تغییرات ثابت ساختار ریز 30

3-2 عصر سلطه ی غبار: 38

3-3 عصر سلطه تابش 42

ب

 

3-4 دوره ی سلطه ی خمیدگی 48

3-5عصر ی ثابت سلطه کیهانشناسی 51

3-6جهان های تورمی 53

3-7 مراحل اولیه ی عالم 55

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری و مشاهدات 58

4-1 بحث و بررسی نتایج مراحل پنجگانه ی فصل سوم 59

4-2  اثرات تغییرات ثابت ساختار ریز بر پایداری مولکول ها ،اتمها و هسته ها 62

4-3 نتایج مشاهدات تلسکوپ VLT برای تغییرات ثابت ساختار ریز 65

4-4حدود تغییرات ثابت ساختار ریز با پتانسیل گرانشی در طیف کوتوله های سفید 67

پیوست الف 71

محاسبه ی ضرایب کریستوفل: 71

پیوست ب     77

جدول تغییرات α 74

مراجع و ماخذ 75

 

 

 

ج
فهرست شکل و جدول

شکل2-1دسته بندی معادلات فریدمن…………………………………………………………………………………………….26

شکل 3-1نمودار تحول عددی  درعصرغبار…………………………………………………………………………………42

شکل3-2نمودار تحول عددی  در عصر تابش………………………………………………………………………………48

شکل3-3 نمودار تحول عددی  در عصر درخمیدگی………………………………………………………………..51

شکل3-4 نمودار تحول عددی  در عصر ثابت کیهانشناشی………………………………………………………52

شکل4-1 نمودار تحول عددی  بر جسب زمان کیهانی در عصر غبار………………………………………..64

شکل2-4 نمودار   بر حسب  ………………………………………………………………………………………..70

جدول تغییرات α…………………………………………………………………………………………………………………………..74

فهرست پیوستها

پیوست الف: محاسبه ی ضرایب کریستوفل……………………………………………………………………………….70

پیوست ب: جدول تغییرات α…………………………………………………………………………………………………….74

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *