دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان:

بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه TEAL بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

استاد راهنما:

دکتر مریم اسلام‌پناه

تابستان 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل یکم کلیات پژوهش… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

1-4- اهداف پژوهش : 8

1-4-1- هدف اصلی پژوهش  : 8

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش : 8

1-5- فرضیات پژوهش : 9

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش : 9

1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش : 9

1-6- قلمرو پژوهش…. 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی: 10

1-7-1- تعریف مفهومی: 10

1-7-1-1- روش: 10

1-7-1-2- روش تدریس: 10

1-7-1-3- روش تدریس فعال فناورانه: 10

1-7-1-4- یادگیری: 10

1-7-1-5- یادداری: 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی: 11

1-7-2-1- روش تدریس فعال فناورانه: 11

1-7-2-2- یادگیری: 11

1-7-2-3- یادداری: 11

فصل دوم  « ادبیات و پیشینه پژوهش » 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مبانی نظری.. 14

2-2-1- تعریف یادگیری.. 14

2-2-2 – ویژگی های تعریف یادگیری.. 14

2-2-3- نقش حافظه در یادگیری و یادداری.. 15

2-2-4- نظریه های یادگیری.. 16

2-2-4- 1- رفتارگرایی.. 16

2-2-4-2- شناخت گرایی.. 17

2-2-4- 3- ساختن گرایی.. 18

2-2-5- قوانین یادگیری.. 18

2-2-6-  شرایط مؤثر در یادگیری.. 19

2-2-7- جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی شیمی.. 20

2-2-8- یادگیری الکترونیکی چیست؟. 22

2-2-9- برخی مصادیق یادگیری الکترونیکی.. 22

2-2-10- عوامل موثر در توسعه یادگیری الکترونیکی.. 23

2-2-11- ویژگی های محیط یادگیری الکترونیکی 23

2-2-12- انواع یادگیری الکترونیکی.. 25

2-2-13- یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباط الکترونیکی 26

2-2-14- یادگیری های الکترونیکی با برحسب فناوری مورد استفاده 26

2-2-15- منابع آموزشی مورد استفاده برای یادگیری الکترونیکی.. 27

2-2-16- چند رسانه ای های آموزشی.. 27

2-2-17- عناصر سیستم های چند رسانه ای.. 28

2-2-17-1- متن.. 28

2-2-17-2- صوت 28

2-2-17-3- تصاویر گرافیکی 28

2-2-17-4- انیمیشن 29

2-2-17-5- ویدیو. 29

2-2-18- مزایای استفاده از چند رسانه ای ها در آموزش… 29

2-2-19- نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای.. 30

2-2-20- اصول طراحی مبتنی بر چند رسانه ای.. 31

2-2-21- تدریس چیست؟. 32

2-2-22- روش تدریس چیست؟. 33

2-2-23- الگوهای تدریس…. 33

2-2-23-1- الگوی تدریس چیست؟. 33

2-2-23-2- الگوهای مکانیستی و الگوهای ارگانیستی.. 34

2-2-23-3- انواع الگوهای تدریس…. 34

2-2-23-3- 1- خانواده الگوهای پردازش اطلاعات… 35

2-2-23-3- 2- خانواده الگوهای اجتماعی یادگیری.. 35

2-2-23-3- 3- خانواده الگوهای انفرادی.. 35

2-2-23-3- 4- خانواده الگوهای رفتاری.. 36

2-2-24- روش های فعال تدریس…. 36

2-2-25- روش تدریس کاوشگری. 37

2-2-26- مراحل روش تدریس کاوشگری.. 38

2-2-27- کاوشگری گروهی.. 38

2-2-28- تدریس به روش شبیه سازی 39

2-2-29- موارد استفاده از شبیه سازی . 40

2-2-30- دلایل استفاده از شبیه سازی 41

2-2-31- اهداف و مقاصد شبیه سازی.. 41

2-2-32- مزایای شبیه سازی 42

2-2-33- الگوهای مشارکتی 43

2-2-34- روش تدریس سخنرانی.. 44

2-2-35- ترکیب روش های تدریس…. 45

2-2-36- رسانه های رایج در آموزش ترکیبی. 45

2-2-37- مزایای یادگیری ترکیبی.. 46

2-2-38- یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه 47

2-2-39- روش تدریس فعال فناورانه. 48

2-2-40- نظریه ساختن گرا اساس یادگیری در روش تدریس فعال فناورانه. 50

2-2-41- رابطه روش تدریس و یادگیری 52

2 -3- مرور پیشینه پژوهش…. 53

2-3-1-پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 53

2-3-2-تحقیق های انجام شده در خارج از کشور. 54

فصل سوم  « روش شناسی پژوهش ». 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش پژوهش…. 60

3-3-جامعه آماری.. 61

3-4-تعیین حجم نمونه. 61

3-5-روش نمونه گیری.. 61

3-6-روش گردآوری داده ها 61

3-7-ابزار گردآوری داده ها 62

3-8-روایی و پایایی آزمون محقق ساخته. 62

3-8-1- روایی و اعتبار ابزار سنجش…. 62

3-8-2-پایایی و قابلیت اعتماد ابزار سنجش…. 63

3-9- مراحل اجرای پژوهش. 64

3-9-1- انجام مطالعه و جستجو برای تهیه وتدوین ادبیات پژوهش…. 64

3-9-2- تدوین طرح درس آموزش شیمی و آزمایشگاه 3 بر مبنای روش فعال فناورانه. 64

3-9-3- مواد آموزشی.. 64

3-9-4-انتخاب نمونه آماری.. 65

3-9-5- همسان سازی (همگن نمودن)گروه ها 65

3-9-6- اجرای تدریس…. 66

3-9-7- اجرای آزمون های مربوطه. 68

3-10- روش تجزیه وتحلیل داده ه 68

3-10-1- آمار توصیفی.. 68

3-10-2- آمار استنباطی.. 68

فصل چهارم « تجزیه و تحلیل داده ها » 69

4-1- مقدمه. 70

4-2- آمار توصیفی.. 70

4-2-1- توزیع فراوانی و درصد گروه های شرکت کننده در تحقیق.. 70

4-2-2- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمایش در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92      71

4-2-3- بررسی نمرات پیش آزمون. 72

4-2-4- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره دانش آموزان در آزمون های یادگیری و یادداری برحسب گروه 73

4-2-4-1- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمرات حاصل از پس آزمون ( یادگیری ) 73

4-2-4-2- نمرات حاصل از آزمون پیگیری ( یادداری ) 73

4-3- یافته های استنباطی 74

4-3-1 فرضیه شماره 1: میان میزان یادگیری شیمی از طریق روش تدریس فعال فناورانه (  TEAL ) و روش معمول  (سخنرانی ) تفاوت معنی دار وجود دارد. 74

4-3-2- تحلیل کوواریانس به منظور کنترل اثر معدل و پیش آزمون بر نمرات یادگیری 76

4-3-3- فرضیه شماره 2: میان میزان یادداری شیمی از طریق روش تدریس فعال فناورانه (  TEAL ) و روش معمول  (سخنرانی ) تفاوت معنی دار وجود دارد. 74

4-3-4- تحلیل کوواریانس به منظور کنترل اثر معدل و پیش آزمون بر نمرات یادداری 76

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری». 79

5-1- مقدمه. 80

5-2- خلاصه فصل های پنجگانه پژوهش…. 80

5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش…. 83

5-4- فرضیه های تحقیق.. 83

5-4-1- فرضیه اول تحقیق: 83

5-4-2- فرضیه ی دوم تحقیق: 84

5-5- نتیجه کلی پژوهش…. 85

5-6- پیشنهادها و توصیه های کاربردی: 86

5-7- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 87

5-8- محدودیتهای پژوهش…. 88

5-8-1- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر: 88

5-8-2- محدودیت های در اختیار پژوهشگر: 88

منابع 89

پیوست ها 98

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 2-1 خلاصه پیشینه پژوهش…. 56

جدول 3-1 جامعه آماری.. 60

جدول 3-2 جایگزینی نمونه ها در گروه ها 61

جدول 3-3 میزان پایایی در الفای کرونباخ.. 63

جدول 3-4 موضوع و هدف کلی درس جلسه های آموزشی.. 66

جدول 3-5 شرح آزمون های تحقیق.. 68

جدول4-1 توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهندگان. 70

جدول4-2 توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92 بر حسب گروه 71

جدول4-3 آنالیز نمرات پیش آزمون. 72

جدول4-4 نمرات حاصل از پس آزمون (یادگیری) 73

جدول4-5 نمرات حاصل از آزمون پی گیری (یادداری) 74

جدول4-6 میانگین و انحراف معیار تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادگیری در گروه های آزمودنی.. 75

جدول4-7 نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تفاوت میزان یادگیری دانش آموزان 75

جدول4-8 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون یادگیری دو گروه با کنترل پیش آزمون و معدل نیمسال اول. 76

جدول4-9 میانگین و انحراف معیار تفاضل نمرات پیش آزمون و  آزمون پی گیری (یادداری) در گروه های آزمودنی.. 77

جدول4-10 نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تفاوت میزان یادداری دانش آموزان 77

جدول4-11 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون یادداری دو گروه با کنترل پیش آزمون و معدل نیمسال اول. 78

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1 توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهنده 71

نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمرات معدل نیمسال اول دانش آموزان بر حسب گروه 72

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دوره متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهیت شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه که در سال تحصیلی 93/92 درس شیمی 3 و آزمایشگاه داشتند، تشکیل می دهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه ( کلاس ) 28 نفره به عنوان نمونه آماری به شیوه­­ی خوشه ای انتخاب شدند. یک گروه ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه آزمایش با روش فعال فناورانه و گروه کنترل با روش معمول آموزش دیدند. یادگیری و یادداری از طریق آزمون های معلم ساخته ( پیش آزمون و پس آزمون ) مورد سنجش قرار گرفت. روایی آزمون ها را متخصصان تایید کردند و پا

یایی آن به کمک آلفای کرونباخ 703/0 برآورد گردید. در این تحقیق نمره معدل نیمسال قبل به عنوان متغیر کوواریانس تحت کنترل قرار گرفت. داده ها از طریق آمار استنباطی ( آزمون t  و تحلیل کوواریانس ) با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش با استفاده از روش فعال فناورانه ( TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان بیشتر از روش های معمول است.

واژگان کلیدی: روش فعال فناورانه، TEAL ، یادگیری، یادداری

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.